Mrs Nerys Defis BSc Econ (Anrhydedd / Hons.) TAR / PGCE

Darlithydd / Lecturer

Tel: 01267 225151
E-mail: Nerys.Defis@uwtsd.ac.uk

silhouette


Darlithio hyfforddeion BA Addysg a TAR Cynradd / Lecturing BA Education with QTS students and Primary PGCE students

Tiwtora BA Addysg a TAR Cynradd ar PAP / BA Education and Primary PGCE tutor

Derbyniodd Nerys radd anrhydedd o Brifysgol Cymru Aberystwyth mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Hanes, cyn dilyn cwrs TAR Cynradd er mwyn hyfforddi fel athrawes.

Treuliodd dros bymtheg mlynedd fel athrawes ac uwch athrawes gan arbenigo ac arwain ym meysydd Rhifedd a Mathemateg, Llythrennedd Cymraeg a Hanes. Bu hefyd yn arwain ar y defnydd o strategaethu Asesu ar Gyfer Dysgu gan gymryd rhan mewn prosiect ymchwil gyda Choleg King’s, Llundain. Mae ganddi brofiad helaeth o baratoi adnoddau i athrawon mewn cyd-weithrediad gyda Gwasg Gomer, gan gynnwys cyfrannu at Llyfr Athrawon Lluniau yn fy Mhen (2009) a Llyfryn Athrawon Rhyfel y Degwm (2004). Mae hefyd yn gyfarwydd ag ymgynghori ar lenyddiaeth plant.

Yn dilyn cyfnod secondiad gyda’r Brifysgol ar ddechrau 2016 ymunodd Nerys gyda’r adran Addysg Gychwynnol Athrawon ym mis Medi 2016. Ar hyn o bryd mae hefyd yn astudio ar gyfer MA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar o fewn y brifysgol.

Nerys graduated with honours from University Wales Aberystwyth in International Politics and History, before following a PGCE course to train as a primary teacher.

She has spent over fifteen years as a teacher and senior teacher leading and specialising in Mathematics and Numeracy, Welsh Literacy and History.  She has also studied the development and use of Assessment for Learning strategies and took part in an action research project led by King’s College, London. Nerys has also collaborated with Gwasg Gomer Press, creating a number of primary teaching resources including contributing to Llyfr Athrawon Lluniau yn fy Mhen (2009) and Llyfryn Athrawon Rhyfel y Degwm (2004).  She has also been on advisory panels for a number of Welsh children’s literature projects.

Following a secondment to the University at the beginning of 2016, Nerys joined the Initial Teacher Training team in September 2016. She is also currently studying for a MA in Education and Care in the Early Years within the university.

Aelod o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Yn cyfrannu at raglenni BAddysg Gynradd (SAC), TAR Cynradd sy’n cynnwys:

Contributing to BEd (QTS) and Primary PGCE modules which include:

ITLM4003 - Cyflwyniad i Wybodaeth, Sgiliau a Dealltwriaeth o Iaith a Mathemateg / An introduction to the Knowledge, Skills and Understanding of Language and Mathematics

ITLM5002 Iaith a Mathemateg – Datblygu Gwyboaeth, Sgiliau a Dealltwriaeth / Language and Mathematics – Developing Knowledge, Skills and Understanding

ITLM6003 – Mathemateg, Iaith a Llythrennedd Digidol / Mathematics, Language and Digital Literacy

M6X0969 Dysgu ac Addysgu yn yr Ysgol Gynradd / Learning and Teaching in the Primary School