silhouette

Miss Rhian Angharad Rees BA Anrhydedd y Gymraeg TAR Cymraeg Uwchradd

Tiwtor - TAR Uwchradd y Gymraeg

Cydlynnydd darpariaeth cyfrwng Cymraeg

E-mail: rhian.rees@sm.uwtsd.ac.ukI ddarparu cymorth i fyfyrwyr TAR Uwchradd Cymraeg a chyfrwng Cymraeg

I gyflwyno agweddau allweddol o addysgeg er mwyn datblygu dealltwriaeth myfyrwyr

I gynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu addysgeg pynciol

I asesu gwersi myfyrwyr yn ffurfiannol ac yn gryndodol

I gynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu, monitro a gwerthuso cynlluniau gweithredu myfyrwyr

I weithio'n agos gyda mentoriaid ysgol er mwyn sicrhau ansawdd yn y ddarpariaeth i fyfyrwyr

I ddarparu cefnogaeth ar gyfer ysgrifennu academaidd a chwblhau aseiniadau

I fod yn rhan o ymchwil addysgiadol er mwyn cyfoethogi profiad myfyrwyr

I gyfrannu at raglenni eraill e.e. GTP

Graddiais yn y Gymraeg o Brifysgol Caerdydd cyn ennill profiad o addysgu Cymraeg i  Oedolion mewn dosbarthiadau nos. Fel rhan o fy nghwrs TAR Uwchradd Cymraeg yn ddiweddarach, cefais gyfle i addysgu'r Gymraeg fel ail iaith ac iaith gyntaf cyn penderfynu dilyn trywydd dysgu mewn ysgol uwchradd Gymraeg.

Dechreuais fy ngyrfa fel athrawes Gymraeg mewn ysgol Gymraeg yn y ddinas, lle y cefais brofiadau gwerthfawr a osododd seiliau cadarn ar gyfer fy ngyrfa. Bum yn dysgu Cymraeg a Drama ac yn Gydlynydd Gweithgareddau'r Urdd. 

Cefais fy apwyntio'n Bennaeth y Gymraeg mewn ysgol gyfun Gymraeg newydd yn y sir yn 2003 gan sefydlu adran graidd a chyfrannu at ddatblygiad a thwf ysgol newydd. Profiad anhygoel!

Wrth i'r ysgol dyfu a ffynnu, ymgymrais â her newydd o fod yn Bennaeth y Chweched Dosbarth gan gyd weithio'n agos gyda phartneriaid eraill. Roeddwn yn rhan o dîm y BAC ac yn mwynhau

cyfrifoldeb dros gynnydd a lles myfyrwyr hyn yn ogystal a’û paratoi ar gyfer prifysgol a byd gwaith. Roeddwn yn rhan o Gymunedau Dysgu Proffesiynol 'Tangyflawni Bechgyn' ac 'Arferion Adferol' yn ogystal â bod yn aelod o Weithgor 'Dysgu ac Addysgu' r  ysgol. Yn ystod y cyfnod hwn hefyd, bum yn creu adnoddau addysgiadol gyda chwmni Telesgop, marcio arholiadau allanol CBAC yn ogystal ag ymweld ag ysgolion ym Mangladesh fel rhan o brosiect y Cyngor Prydeinig. Profiadau amrywiol a gwerthfawr.

Cyn ymgymryd  â fy swydd bresennol yn y brifysgol, bum yn uwch reolwr gyda chyfrifoldeb 14-19 gan gynnwys y Chweched Dosbarth a'r BAC. Yn ddiweddarach bum yn cyfrannu at gynlllun cenedlaethol i godi safonau ieithyddol darpar athrawon sef y Cynllun Gwella Cyfrwng Cymraeg gan weithio gyda myfyrwyr TAR Uwchradd PCYDDS. 

Hyderaf felly fod gen i'r rhinweddau personol a'r profiad a'r sgiliau perthnasol  i gyfrannu at hyfforddiant cychwynnol athrawon Cymraeg a chyfrwng Cymraeg y dyfodol. 

 

Cangen PCYDDS y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

PACA

Grwp Llywio'r Gymraeg PCYDDS

Meddylfryd (Mindset)

Arferion Adferol

Yr Wyth Ymddygiad Darllen

Effaith Tlodi ar gyrhaeddiad

Meddylfryd (Mindset)

Arferion Adferol

Yr Wyth Ymddygiad Darllen

Effaith Tlodi ar gyrhaeddiad