BA Rheolaeth Busnes


 • rheolaeth busnes

Mae’r rhaglen rheolaeth busnes sefydledig hon yn rhaglen gyffredinol sy’n darparu astudiaeth eang o gysyniadau busnes craidd i ddatblygu sgiliau sy’n ymwneud â marchnata, adnoddau dynol, systemau gwybodaeth/e-Fusnes, cyfrifyddu, cyllid a nifer o gyfleoedd gyrfa eraill.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: N100/N200
Côd sefydliad: S96/T80
Hyd y cwrs:
2 flynedd

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Busnes a Rheolaeth
Enw Cyswllt:
Andrew Thomas
E-bost Cyswllt:
c.richards@pcydds.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegByddwch yn datblygu repertoire eang o sgiliau busnes, yn hytrach na chanolbwyntio ar un arbenigedd. Bydd myfyrwyr yn ymgymryd ag ystod o dasgau wedi’u cymhwyso i  sefydliadau ac yn mwynhau datblygu datrysiadau soffistigedig at broblemau busnes.

O ganlyniad i’r amrywiaeth eang o sgiliau a ddysgir, bydd llawer o gyfleoedd gwaith ar gael i raddedigion mewn ystod eang o rolau ar draws llu o sectorau, gan gynnwys y llywodraeth a’r sector dielw. Mae’r rhaglen hefyd yn addas ar gyfer y rheiny sy’n dymuno datblygu arbenigedd rheolaeth busnes ar ôl addysg fusnes gyffredinol, i fod yn athro busnes neu i ddechrau eu busnes eu hunain.

Mae pob pwnc a astudir ar y rhaglen yn berthnasol i fyd gwaith, ar draws disgyblaethau arbenigol a sectorau. Yn ogystal â hyn, y sgiliau a ddatblygir i lwyddo’n academaidd yw’r rheiny sydd hefyd eu hangen ar gyflogwyr ac er mwyn astudio ar lefel uwch. Mae hyblygrwydd y rhaglen yn galluogi i fyfyrwyr arbenigo mewn maes penodol neu i barhau â’u hastudiaethau cyffredinol  i gadw eu hopsiynau ar agor yn ôl tueddiadau’r farchnad waith. 

Mae Blwyddyn 1 yn rhoi cyflwyniad i’r prif ddisgyblaethau busnes ac yn datblygu sgiliau hanfodol. Bydd myfyrwyr yn gweithio gyda sefydliad allanol i weld y ddamcaniaeth ar waith ac ennill sgiliau gwerthfawr.

Mae Blwyddyn 2 yn cwmpasu cyllid, adnoddau dynol a marchnata. Mae'n rhoi ichi ddewis o  opsiynau mewn meysydd datblygu presennol rheolaeth busnes. Mae'n cynnwys ymarfer entrepreneuriaeth a rheolaeth data astudio a gwybodaeth busnes, Mae cyfle i fynd ar interniaeth, a chaiff hwn ei asesu er mwyn rhoi ichi credydau.

Mae Blwyddyn 3 yn datblygu themâu strategaeth, arweinyddiaeth a rheolaeth, gyda chyfle i ddewis opsiynau. Bydd myfyrwyr hefyd naill ai'n gwneud traethawd hir mewn pwnc busnes cyfredol neu brosiect ymgyngorol cyfundrefnol lle byddant yn efelychu rôl ymgynghorydd rheolaeth gan ddatblygu cyngor ar gyfer sefydliad.

Mae’r rhaglen yn cyfuno astudiaeth ddamcaniaethol a chymhwysiad i achosion yn y byd go iawn. Gwneir hyn o fewn strategaeth addysgu pob modwl ond hefyd wrth ryngweithio’n uniongyrchol â phartneriaethau allanol y Brifysgol, yn cynnwys sefydliadau cyflogwyr, cymdeithasau proffesiynol, partneriaid rhyngwladol a gweithgareddau entrepreneuraidd deilliedig.

Yn benodol mae gan raddedigion y radd rheolaeth busnes sgiliau dadansoddi, ymchwil, technoleg gwybodaeth, rhyngbersonol, cyfathrebu trawsddiwylliannol ac empathig.

Cymeradwywyd yn arbennig sgiliau rheoli TGCh, cyfathrebu â chymheiriaid a sefydliadau allanol, rhifedd, datrys problemau, rhyngweithio mewn timau, rhesymu moesegol, arfarnu beirniadol, hunanreolaeth ac arweinyddiaeth. Mae cynnydd myfyrwyr trwy’r rhaglen yn sicrhau eu bod yn dod yn fwyfwy hunanhyderus ac yn gallu rheoli eu dysgu eu hunain. Bydd graddedigion wedi datblygu hunanhyder a’r gallu i weithio mewn amgylcheddau amrywiol a chyfathrebu ar ystod eang o lefelau.

 • Mike Davies
 • Sandra Dettmer
 • Richard Dunstan
 • Will Fleming
 • Ian Jackson
 • Glen Jenkins
 • Owen Lewis
 • Samantha Morgan
 • Boyd Patrick
 • Vic Saunders
 • Ainger Scanlon
 • Huw Thomas
 • Chris Thomas
 • David Trenberth
 • Andrew Williams
 • Jayne Williams

Mae'r rhaglen hon yn cynnig profiad galwedigaethol sy'n heriol yn academaidd ac yn ymgorffori addysgu a dulliau asesu arloesol. Bydd disgwyl i fyfyrwyr fod yn weithredol wrth reoli eu profiad dysgu, i fod yn greadigol ac i gymryd camau i ddatblygu nhw eu hunain.

160 o bwyntiau UCAS yn cynnwys 120 o bwyntiau am gymwysterau Lefel A neu gyfwerth.

Derbynnir cymwysterau cyfwerth eraill a bydd y panel derbyn yn ystyried pob cais yn unigol. Sylwer hefyd nad yw ein cynigion yn seiliedig yn gyfan gwbl ar eich cyraeddiadau academaidd; rydym hefyd yn rhoi ystyriaeth i ystod lawn eich sgiliau, eich profiad a’ch cyraeddiadau wrth ystyried eich cais.

Mae’r radd yn croesawu ymgeiswyr sydd wedi astudio busnes yn flaenorol gan ei bod yn ddilyniant naturiol. Bydd y sawl sydd wedi astudio meysydd pwnc eraill yn trosglwyddo’n dda. Caiff y sawl sydd â phrofiad gwaith, ond heb lawer o gymwysterau ffurfiol, hefyd ymuno â’r rhaglen. Cydnabyddir dyfarniadau lefel A ac Edexcel, ynghyd ag ystod o dystysgrifau eraill ar y lefel hon o’r DU, yr UE a chyrff rhyngwladol.

Mae cyfradd cyflogaeth myfyrwyr sy'n graddio o'r rhaglen yn uchel. Hefyd, mae nifer fawr o raddedigion yn symud ymlaen i astudiaethau ôl-raddedig yn y brifysgol hon a phrifysgolion eraill.

Mae ein BABM yn ddeniadol i'r rheiny a chanddynt ddiddordeb mewn ymagweddau addysgu ac asesu arloesol. Hefyd, mae'n berthnasol i'r sawl sy'n dymuno ymuno â'r galwedigaethau. Caiff ei fapio'n erbyn cymwysterau proffesiynol cymdeithasau rheolaeth i sicrhau eithriadau a datblygiad sgiliau cyflogadwyedd perthnasol. Caiff yr ymgeiswyr hynny a chanddynt ddiddordeb mewn cymhwyso syniadau busnes a rheolaeth nifer o gyfleoedd ar y rhaglen i weithio yn y gymuned, ac i fynd ar leoliadau neu interniaethau.

O ganlyniad i ddull cyfeillgar y Brifysgol mae modd canfod anghenion dysgu yn gynnar a darparu cymorth i wella sgiliau. Mae hyn yn cynnwys parchu anghenion arbenigol. Mae tîm cymorth dysgu ar gael sy’n cynnal gweithdai a thiwtorialau rheolaidd mewn datblygu sgiliau sylfaenol ac uwch. Mae’r berthynas waith agos rhwng tiwtoriaid a myfyrwyr a myfyrwyr a’u cymheiriaid yn caniatáu amgylchedd dysgu cadarnhaol a gweithgar.