Dr Glenda Tinney BSc, TAR, MA, PhD

darlithydd

Caerfyrddin

Ffôn: +44 (0) 1267 676605
E-bost: g.tinney:uwsd.ac.uk


 • Tiwtor Derbyn 
 • Cydlynydd Modwl 
 • Hyrwyddwr Cynaliadwyedd

Dechreuais fy ngyrfa fel biolegydd ym Mhrifysgol Lancaster ac yna symudais i faes addysgu yn y sector addysg bellach a dysgu i oedolion yn addysgu ar gyrsiau seiliedig ar iechyd, gofal cymdeithasol a bioleg. 

Yn 2002, cyfunais fy niddordebau mewn lles, dysgu yn yr awyr agored a chynaliadwyedd pan gefais fy mhenodi’n ddarlithydd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig sy’n gysylltiedig ag ymwybyddiaeth amgylcheddol, cadwraeth a datblygiad cynaliadwy. 

Yn 2007, cefais fy mhenodi i’r Ysgol Plentyndod Cynnar lle rwyf wedi gallu cysylltu fy niddordeb mewn cynaliadwyedd a lles gyda phrofiadau plant ifanc o Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) yng Nghymru.

 • Cymrawd HEA 

 • Addysg Gynnar

Mae fy niddordebau academaidd yn cynnwys archwilio i ddulliau ymchwil, dysgu yn yr awyr agored, datblygiad creadigol a chynaliadwyedd a dinasyddiaeth fyd-eang a phlentyndod cynnar. 

Rwy’n addysgu ar nifer o gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig gan gynnwys pynciau fel: 

 • Creadigrwydd mewn Plentyndod Cynnar. 

 • Ymchwil ar gyfer Dysgu. 

 • Dysgu yn yr Awyr Agored mewn Plentyndod Cynnar. 

 • Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang yn y Blynyddoedd Cynnar. 

 • Cynhwysiant a Phlentyndod Cynnar. 

 • Y Cyfryngau, Lles a Phlentyndod. 

 • Arweinyddiaeth a Meithrin Tîm mewn Lleoliadau Plentyndod Cynnar. 

 • Traethawd Estynedig – prosiect ymchwil personol

Yn ddiweddar, bu imi gwblhau MA mewn Plentyndod Cynnar ac rwy’n parhau i ddatblygu fy niddordebau ymchwil ym maes cynaliadwyedd a phlant ifanc. Hefyd, rwy’n gyfrifol am Dderbyn Myfyrwyr i’r Ysgol Plentyndod Cynnar ac mae hyn wedi cefnogi fy niddordebau ymchwil mewn ehangu mynediad a datblygu dulliau cadarn i ddenu myfyrwyr anhraddodiadol o wahanol gymunedau i addysg uwch.

 • Dysgu yn yr awyr agored a dysgu mewn natur. 

 • Cynaliadwyedd a dinasyddiaeth fyd-eang. 

 • Dulliau a thechnegau ymchwil a’u cymhwysiad i blentyndod cynnar.

Rwyf wedi cyfrannu at weithgareddau HMS fel gweithdai Lles mewn partneriaeth â Phlant yng Nghymru.

Tinney, G. (2015) Early Years Education and ESDGC- two sides of the same coin? Cynhadledd Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) yn Ysgol Fusnes Abertawe 2il Mehefin 2015. 

Tinney, G a Gealy, A (2015) ‘Developing flexible learning degree programmes for early childhood practitioners: using students’ perceptions to inform programme development and promote widening access’,Practice and Evidence of Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education Cyfrol 9, Rhif. 1, Rhifyn Arbennig – Cynhadeldd Future Directions Wales, Ionawr 2015 tt.100-118 

Tinney, G. a Gealy, A. (2014) ‘Exploring the experiences and perceptions of students accessing a flexible learning degree programme and the impact on widening access, continuing professional development and up-skilling the early childhood workforce’, Cynhadledd Ryngwladol: A Child's World – Next Steps Prifysgol Aberystwyth 25-27ain Mehefin 2014. 

Tinney, G a Gealy, A. (2014) ‘Flexible learning for the early childhood sector. Developing flexible learning higher education for those already working with young children and families’, AAU Cymru Futures Directions, Prifysgol Aberystwyth, Ebrill 2il-3ydd 2014.   

Grist, C. a Tinney G (2007). Looking In and Reaching Out A research project to identify ways forward to increase access to education and early years education for BME communities in south west Wales. Cynhaliwyd ar gyfer Ysgol Addysg y Blynyddoedd Cynnar a’r Ysgol Astudiaethau Addysg a Chynhwysiant Cymdeithasol  

Prif Ganfyddiadau ar gael yn: 

Adroddiad llawn ar gael yn: 

Tinney, G.W. (2011) Time Travelling Caerfyrddin: Peniarth YDDS. ISBN: 978-1-908395-38-2 

Tinney G.W. Nature’s Sounds (2011) Caerfyrddin: Peniarth YDDS. ISBN: 978-1-908395-32-0  

Tinney G.W. (2011) What is that Sound? Caerfyrddin: Peniarth YDDS. ISBN: 978-1-908395-10-8 

Tinney G.W. (2011) Teithio Trwy Amser Caerfyrddin: Peniarth YDDS. ISBN: 978-1-908395-37-5  

Tinney, G.W. (2011) Beth yw’r sŵn yna? Caerfyrddin: Peniarth YDDS. ISBN 978-1-908395-12-2 

Tinney, G.W. (2011) Seiniau Natur Caerfyrddin: Peniarth YDDS. ISBN 978-1-908395-31-3 

Tinney, G.W. (2010) A all plant ifainc newid y byd? Addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a’r Cyfnod Sylfaen yn Siencyn, S. W. (gol) Y Cyfnod Sylfaen: Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer. Caerfyrddin:  Cyhoeddiadau Prifysgol Y Drindod Dewi Sant. 

Tinney , G. ac Emanuel, L.(2008)  Learners in the Landscape / Youth and Outdoor Education: What are we doing? What should we be doing? Trafodion Seminar Ewropeaidd ar gyfer 8fed Seminar Ewropeaidd y ‘European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning’, 2008.  

Trinity College Carmarthen, Leonard Cheshire International Hidden Dragon- Carmarthenshire Social Enterprises (2007) Report investigating the feasibility of developing a Centre for Inclusive Living (CIL) i’n Carmarthenshire. Coleg y Drindod, Caerfyrddin 

Gwybodaeth Ychwanegol 

Gyda Claire Grist, trefnu cynhadledd undydd Looking In and Reaching Out, Coleg Y Drindod, Caerfyrddin, 2006. Cynhadledd yn archwilio i addysg a meithrin partneriaethau gyda grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig lleol. 

Ariannwyd y gynhadledd gan arian Ehangu Mynediad gan yr Ysgol Plentyndod Cynnar a’r Ysgol Cyfiawnder Cymdeithasol.