Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Cyllid  -  Cynllun Ffioedd a Mynediad

Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) wedi cymeradwyo Cynlluniau Ffioedd a Mynediad Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gan ei chaniatáu i osod ffioedd dysgu am ei chyrsiau israddedig ar gyfer ymgeiswyr llawn amser o’r DU/UE.

Mae'r ffioedd hyn yn caniatáu i’r Brifysgol barhau i ddarparu profiad prifysgol o’r safon uchaf ar gyfer myfyrwyr o ystod eang o gefndiroedd ac i ddarparu cyllid ar gyfer cyfleusterau ychwanegol i fyfyrwyr.

Cymeradwyir y cynllun ffioedd gan Gyngor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’i ddatblygu mewn ymgynghoriad ag Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant.

Cynlluniau Ffioedd a Mynediad 2020/21

Crynodeb Gweithredol

Cenhadaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw Trawsnewid Addysg; Trawsnewid Bywydau. Darpara Grŵp Y Drindod Dewi Sant, sy’n cynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, addysg bellach ac uwch o 17 o gampysau ar draws de-orllewin Cymru, yn ogystal ag yng Nghaerdydd, Llundain a Birmingham, gan ddarparu cyfleoedd dihafal i hyrwyddo symudedd cymdeithasol ac economaidd, i ehangu mynediad, ac i gefnogi dysgwyr o bob cefndir yn ystod pob cam yn eu haddysg.

Mae’r Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn yn nodi ein strategaeth ar gyfer buddsoddi’r ffioedd a gawn yn 2020/21 i gefnogi cyfle cyfartal a hyrwyddo addysg uwch sy’n sylfaenol i’n Cenhadaeth. Mae’r Cynllun yn canolbwyntio ar amcanion allweddol sy’n gysylltiedig â’n pedair Blaenoriaeth Strategol:

  • Rhoi dysgwyr yn gyntaf
  • Rhagoriaeth mewn addysgu, ysgolheictod ac ymchwil cymhwysol
  • Creu cyfleoedd trwy bartneriaethau
  • Prifysgol i Gymru

Mae’r targedau yn y Cynllun yn seiliedig ar ddadansoddi data cofrestru, cadw a chyflawniad dysgwyr ar gyfer Grŵp Y Drindod Dewi Sant ac ar gyfer addysg uwch yng Nghymru yn fwy cyffredinol. O ganlyniad i’r dadansoddiad hwnnw, rydym wedi dewis canolbwyntio ein targedau ar gynyddu cyfranogiad a dileu rhwystrau i astudio ar gyfer y grwpiau canlynol sydd heb gynrychiolaeth ddigonol:

  • Dysgwyr rhan-amser
  • Dysgwyr o ardaloedd difreintiedig yng Nghymru
  • Dysgwyr sy'n datgan anabledd
  • Dysgwyr o blith pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME)
  • Dysgwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg

Mae’r Cynllun yn rhoi pwyslais arbennig ar y camau a gymerwn i gynyddu niferoedd ein dysgwyr o’r grwpiau hyn; i gefnogi’r dysgwyr hyn i gyflawni eu potensial llawn a chynyddu eu sgiliau a’u cyflogadwyedd; a darparu profiad o ansawdd uchel gydol eu hastudiaethau.

Yn y Cynllun, darparir cyfoeth o wybodaeth am y ffyrdd y bwriadwn fuddsoddi’r ffioedd a dderbyniwn yn 2020/21, gan amrywio (er enghraifft) o ein gwaith agos gydag ysgolion a chymunedau i godi dyheadau, gan gynnwys trwy weithgarwch rhanbarthol Ymgyrraedd yn Ehangach; darparu ein Tystysgrif Addysg Uwch mewn Sgiliau ar gyfer y Gweithle i wella cyfranogiad dysgwyr BAME a dysgwyr aeddfed; ein darpariaeth gynhwysfawr i ddysgwyr sydd ag iechyd meddwl ac anableddau eraill; ein gweithgareddau i wella cyflogadwyedd sy’n rhoi cymorth i fagu hyder, dyheadau a sgiliau; ein portffolio helaeth o raglenni a gynigir mewn partneriaeth â chyflogwyr, gan gynnwys y prentisiaethau Uwch a Gradd-brentisiaethau cynyddol a ddarparwn; ac amrywiaeth y cyfleoedd a ddarparwn i ddysgwyr sy’n dymuno cyflawni’r cyfan neu ran o’u hastudiaethau yn Gymraeg. Mae’r Cynllun hefyd yn rhoi manylion y pecyn bwrsariaethau ac ysgoloriaethau cystadleuol a ddarparwn i ddysgwyr yn 2020/21.

Ar adeg o newid sylweddol i’r sector addysg uwch, rydym wrthi’n adolygu ac yn atgyfnerthu ein gweithgareddau, ac yn mireinio ein strwythurau academaidd a chymorth proffesiynol, er mwyn sicrhau ein bod mewn sefyllfa dda i ymateb i heriau’r dyfodol ac i barhau i ddarparu profiad o’r ansawdd uchaf i’n dysgwyr.

£16,540,347 oedd cyfanswm yr incwm ffioedd i’w fuddsoddi er mwyn cyflawni amcanion allweddol ein Cynllun Ffioedd a Mynediad fydd i’w ddyrannu yn y modd canlynol:

Cyfle cyfartal: £11,026,898

Hyrwyddo addysg uwch: £5,513,449

Yn unol â’n Siartr Myfyrwyr, mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â’i dysgwyr ac Undeb y Myfyrwyr i ddarparu profiad dysgu o ansawdd uchel. Datblygwyd y Cynllun mewn partneriaeth â’n dysgwyr, ac mae’n defnyddio adborth penodol ar rwystrau posibl a wyneba'r grwpiau annigonol eu cynrychiolaeth yn ein plith.

Mae Undeb y Myfyrwyr wedi gwneud y datganiad canlynol i gefnogi’r Cynllun:

‘Hoffai Undeb y Myfyrwyr ganmol y Brifysgol ar ei dull o ddatblygu’r Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn. Mae adborth o dan arweiniad myfyrwyr wedi bod wrth wraidd y gwaith o lunio’r cynllun hwn ac rydyn ni’n arbennig o gyffrous o weld canlyniadau ffocws uwch ar ddysgwyr rhan-amser. Hoffem hefyd longyfarch y Brifysgol am roi’r fath bwyslais ar Iechyd Meddwl Myfyrwyr, sy’n her gynyddol sylweddol a chynyddol y mae’r myfyriwr modern yn ei hwynebu. Mae’r cynllun hwn yn dystiolaeth o ymrwymiad parhaus i bartneriaethau yn Y Drindod Dewi Sant, ymgynghorwyd yn llawn â ni yn rhan o’r broses hon ac rydym yn falch o gymeradwyo’r ddogfen hon.’

Rob Simkins, Llywydd Grŵp UM Y Drindod Dewi Sant

Cynlluniau Ffioedd a Mynediad (dogfennau PDF)

*Fersiwn 1:cymeradwywyd gan CCAUC, Awst 2017 
Fersiwn 2: cymeradwywyd gan CCAUC, Rhagfyr 2017, gan ddileu datganiadau yn ymwneud â chyfraddau ffioedd dysgu newidiol yng Nghymru
Fersiwn 3: cymeradwywyd gan CCAUC, Awst 2018, gan ddarparu Tabl C mewn fformat diwygiedig i gyd-fynd â Chynllun Ffioedd a Mynediad 19/20