Fel un o brif ddarparwyr addysg uwch cyfrwng Cymraeg yng Nghymru, mae’r Drindod Dewi Sant yn chwarae rôl flaenllaw o fewn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac yn cydweithio â’r Coleg i gynyddu cyfleoedd dysgu i fyfyrwyr ar sawl lefel.

Logo Coleg CymraegBeth yw’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol?

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cymorth Ariannol

Cynigir Ysgoloriaethau gwerth £5,000, £3,000 a £1,500 i astudio cwrs yn gyfan gwbl neu’n rhannol trwy’r Gymraeg yn y brifysgol.

Cynllun Staffio

Mae’r Coleg yn hyfforddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg newydd ar gyfer y dyfodol i ddatblygu cyrsiau ac adnoddau o’r radd flaenaf i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae pawb sy’n derbyn ysgoloriaeth yn cymryd rhan yng Nghynllun Profiad Gwaith y Coleg gyda nifer o gyflogwyr ar draws Cymru a thu hwnt.

Cynyddu Sgiliau

Bydd cyfle i fyfyrwyr ennill Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg y Coleg trwy astudio ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae'r dystysgrif yn gymhwyster ychwanegol fydd yn dangos i gyflogwyr eu bod yn gallu cyfathrebu’n hyderus ac yn broffesiynol yn y Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Cyfoethogi Profiad

Mae llwyfan e-ddysgu’r Coleg, Y Porth, yn galluogi prifysgolion Cymru i rannu adnoddau cyfrwng  Cymraeg yn genedlaethol, a dysgu modiwlau prifysgol ar y cyd gan ddefnyddio’r technolegau e-ddysgu diweddaraf.

 ‌