Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Actio (BA)

Actio (BA)

Cwrs ymarferol sy’n hyfforddi actorion yfory.

Lluniwyd y radd BA Actio i ddatblygu eich sgiliau er mwyn i chi raddio fel gweithiwr proffesiynol sy’n barod am y diwydiant. Byddwch yn cydweithio ag ymarferwyr proffesiynol y theatr o wahanol ddisgyblaethau mewn amgylchedd sy’n eich annog a’ch cefnogi bob cam o’r ffordd, lle gallwch archwilio ac arbrofi’n ddiogel.

Mae archwilio sgiliau perfformio ymarferol, datblygu cysylltiadau gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant a meithrin entrepreneuriaeth wrth wraidd yr hyfforddiant hwn.

Tudalen arddangos actio

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Acting (BA)
Cod UCAS: W410
Gwnewch Gais drwy UCAS

Daw ein holl gyrsiau o dan y cod sefydliad T80
Ewch i adran gwneud cais y Brifysgol i ddysgu rhagor.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
Côd sefydliad: T80
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£11,850 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn

 • Mae pob asesiad yn ymarferol, ac wedi’i seilio ar berfformiadau – dim arholiadau na thraethawd hir.
 • Dysgu gan, a chydweithio gydag, ymarferwyr proffesiynol hyfforddedig, profiadol sydd wedi gweithio ar lwyfan, teledu a ffilm, gan greu cysylltiadau ar hyd y daith.
 • Archwilio gwahanol genres o ysgrifenwyr cyfoes i’r absẃrd a Shakespeare.
 • Gweithio gyda myfyrwyr eraill i greu darnau artistig.
 • Cyfle i astudio dramor yn yr UD.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae blwyddyn gyntaf y rhaglen BA Actio yn canolbwyntio ar ddatblygu blociau sylfaenol hyfforddiant unrhyw actor: Llais, Symud, Perfformio Cerddorol, Creu’n Fyrfyfyr ac Actio.

Caiff myfyrwyr eu cefnogi wrth iddynt fagu hyder a datblygu technegau, a meithrin eu creadigrwydd fel cydweithredwyr a pherfformwyr.

Mae’r ail flwyddyn yn adeiladu ar y technegau hyn, wrth i ni archwilio’n ymarferol sut y caiff y sgiliau hyn eu cymhwyso i wahanol feysydd o waith, megis Shakespeare, dramâu cyfoes a Theatr yr Absẃrd.

Mae’r flwyddyn olaf yn canolbwyntio ar gymhwyso hyfforddiant i leoliad ymarfer proffesiynol wrth i chi berfformio mewn tri chynhyrchiad cyhoeddus mawr: Theatr Deithiol, Theatr Prif Lwyfan a Theatr Safle-benodol/Stiwdio. Bydd cael profiad o’r mathau yma o brosesau, ynghyd â modwl Arfer Broffesiynol, sy’n archwilio technegau clyweliadau, CVs ac Equity, yn eich paratoi at weithio yn y diwydiannau creadigol.

Pynciau Modylau

Modylau Lefel 4:

 • Llais
 • Perfformio Cerddorol
 • Actio
 • Creu’n fyrfyfyr a Dyfeisio
 • Symud
 • Arddulliau Theatr

Modylau Lefel 5:

 • Y Diwydiant Perfformio
 • Sgript, Ymarfer a Pherfformio
 • Actio ar gyfer y Teledu a Radio
 • Perfformio Shakespeare
 • Arfer Berfformio Arbenigol
 • Symbolaeth a Theatr yr Absẃrd

Modylau Lefel 6:

 • Theatr Deithiol
 • Theatr Safle-benodol/ Stiwdio
 • Perfformio Prif Lwyfan
 • Y Diwydiant Perfformio
Asesiad

Perfformiadau/ digwyddiadau
Mae myfyrwyr yn cael cyfle yn rheolaidd i gymryd rhan mewn perfformiadau/ digwyddiadau, lle gwelwn eu sgiliau a’u gwybodaeth yn cynyddu ac yn cael eu cymhwyso. 

Tiwtorialau rheolaidd
Rydym yn cynnal tiwtorialau ffurfiol, ac anffurfiol, trwy gydol y radd. Gall pob myfyriwr drafod ei waith gyda thiwtor y modwl neu’r Cyfarwyddwr Rhaglen yn ystod tiwtorialau. Rydym yn edrych ar ddatblygiad ymarferol, twf cysyniadol a bwriadau i’r dyfodol.

Cyflwyniadau
Fel arfer, cynhelir cyflwyniadau ar ddiwedd modwl, arddangosfa neu berfformiad, er mwyn mesur perfformiad myfyriwr yn erbyn meini prawf asesu.

Llyfrau proses
Ar lefel 4 a 5, bydd myfyrwyr yn cofnodi eu proses a’u gwaith ymarferol mewn llyfr proses sy’n dangos eu dysgu a’u llwybr unigol. Ar lefel 6, bydd myfyrwyr yn ysgrifennu am eu gwaith mewn blogiau, fforymau a thasgau ysgrifenedig byr.

Yn ystod y cwrs hwn gall fod yn ofynnol i fyfyrwyr archwilio testunau sy’n cynnwys themâu a materion y gellid eu hystyried yn rhai heriol.

Cewch eich ysbrydoli... Caerfyrddin Greadigol

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Cewch eich gwahodd i ymweld â’r Brifysgol am glyweliad. Seilir mynediad ar deilyngdod unigol a 64 o bwyntiau UCAS.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i amrywiaeth o yrfaoedd ac astudiaethau pellach, gan gynnwys:

 • Actio – theatr, teledu a ffilm 
 • Chwarae rôl a hyfforddiant corfforaethol 
 • Drama Gymhwysol
 • Addysg
 • Astudiaeth/ymchwil ôl-raddedig
 • Trosleisio a thraethu
Costau Ychwanegol

Mae’r adran hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd.

Dyfyniadau Myfyrwyr

Katyana Malcolm, Myfyrwraig BA Actio, Blwyddyn 3

“Y peth gwych am y cwrs actio yn y Drindod Dewi Sant yw’r ystod o fodylau sydd ar gael; o Shakespeare glasurol i theatr yr absẃrd a theatr arbrofol.

“Yn rhan o’r cwrs, fe gawn ystod eang o hyfforddiant manwl gan arbenigwyr yn y meysydd hynny. Mae’r tiwtoriaid yn barod i sgwrsio bob amser, ond caiff dysgu annibynnol ei annog hefyd. Buaswn yn eich annog i roi o’ch amser i wneud ffrindiau gyda’ch cyd-fyfyrwyr ar eich cwrs. Mae’n bwysig cefnogi eich gilydd wrth eich gwaith, ac annog eich gilydd yn eich ymdrechion, y tu fewn a thu allan i ddarlithoedd.

“Mae Caerfyrddin yn dref hyfryd i fyw, felly cymerwch ran mewn pethau yn y dref, gwirfoddolwch, crwydrwch a dysgwch. Rwy’n edrych ymlaen at weithio gydag ymarferwyr proffesiynol y flwyddyn nesaf ac archwilio i ddyfnderau fy ngalluoedd trwy’r gwersi rwyf wedi’u dysgu dros y ddwy flynedd diwethaf.”


Jordan Nasser, Myfyriwr BA Actio, Blwyddyn 3

“Dewisais fynd i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant oherwydd yr awyrgylch cartrefol; gan ei fod yn gampws llai, mae’n haws gwneud ffrindiau tu fewn a thu allan i’r cwrs.

“Yna, mae ansawdd a chynnwys y radd BA Actio gyda’i hystod o wahanol fodylau sy’n addas ar gyfer y diwydiant sydd ohoni. Mae tiwtoriaid y cwrs wedi cynnig cefnogaeth bob amser, sy’n creu awyrgylch cyfeillgar iawn ac yn meithrin perthynas dda rhwng y myfyrwyr a’r darlithwyr.

“Hefyd, mae’r radd yn cynnig llawer o gyfleoedd i gymryd rhan mewn llawer o brosiectau creadigol yn y Brifysgol ac wedi agor drysau, gan i mi gwrdd â chysylltiadau sydd wedi fy nghynnwys mewn prosiectau eraill tu allan i’r Brifysgol ar gyfer profiad gwaith, sy’n fy mharatoi at y cyfnod ar ôl graddio.

“Wrth fynd ymlaen i’r drydedd flwyddyn, rwy’n wir edrych ymlaen at weithio gyda chyfarwyddwyr ac ymarferwyr proffesiynol eraill y diwydiant lle gallaf roi’r pethau rwyf wedi’u dysgu drwy gydol y radd, a nodau personol a ddatblygwyd yn ystod y radd, ar waith.”


Ahne Hovdhaugen, o Norwy

“Rwy’n hapus iawn gyda’m cwrs (BA Actio) a Chaerfyrddin fel campws a thref.

“Mae cynllun y cwrs yn dda iawn, ac mae’r darlithwyr yn anhygoel! Mae cael eich dysgu gan ymarferwyr proffesiynol y diwydiant yn amhrisiadwy!

“Rwy’n hoffi’r ffaith fod y cwrs yn ymarferol iawn, ond hefyd yn dal i roi gwerth ar waith ysgrifenedig fel rhan o’r asesiad. Rwy’n teimlo bod y darlithwyr a’r Brifysgol gyfan yn fy ‘ngweld’. Mae pawb yn ofnadwy o neis a barod i helpu, ac nid wyf yn difaru gwneud cais i’r brifysgol hon o gwbl!

“Mae tref Caerfyrddin yn ddiogel a chroesawgar iawn ac nid yw’n rhy fawr i rywun sy’n poeni am symud dramor neu oddi adref. Mae popeth sydd arnoch ei angen o fewn taith fer ar droed, ond mae’r gyrwyr tacsi hefyd yn ofnadwy o neis os bydd byth angen trip mewn tacsi arnoch!”

ahne-hovdhaugen--wendy-bench-bjørg-hexeberg


Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Cofleidiwch y cyfle i dreulio semester dramor mewn prifysgolion yn Unol Daleithiau America neu Ganada. Mae gennym gysylltiadau cyfnewid gyda’r sefydliadau a ganlyn -

 • Prifysgol Talaith Califfornia, Fullerton
 • Prifysgol Talaith Califfornia, Long Beach
 • Coleg Douglas, Vancouver
 • Prifysgol Mecsico Newydd, Alberquerque
 • Prifysgol Gogledd Carolina, Greensboro
Llety

Gweler ein tudalennau llety i gael rhagor o wybodaeth Llety