Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Iechyd Meddwl (BSc, DipAU, TystAU)

Iechyd Meddwl (BSc, DipAU, TystAU)

Trwy gyflwyno’r rhaglen ar benwythnosau a gyda’r nos, mae’r radd BSc Iechyd Meddwl yn cynnig profiad dysgu unigryw i unigolion sydd naill ai’n gweithio ar hyn o bryd yn y maes iechyd meddwl neu sy’n dymuno datblygu eu gwybodaeth ymhellach, neu'r rhai sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn iechyd meddwl heb unrhyw brofiad blaenorol.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Iechyd Meddwl (BSc)
Cod UCAS: 7HL3
Gwnewch gais drwy UCAS

Iechyd Meddwl (TystAU)

Iechyd Meddwl (DipAU)


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu CAIS AM WYBODAETH GWNEWCH GAIS NAWR
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£11,850 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Labordai Seicoleg newydd sy’n annog sgiliau meddwl beirniadol, datrys problemau ac ymchwilio.
 2. Gwella’r ddealltwriaeth o’r cyswllt rhwng cysyniadau damcaniaethol a chymwysiadau ymarferol. 
 3. Cynorthwyo ac arwain myfyrwyr ar bob lefel trwy ddarlithoedd, seminarau mewn grwpiau bach a gweithdai.
 4. Darparu cefnogaeth trwy ein system tiwtora personol.
 5. Cefnogi datblygiad ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy a sgiliau cyflogadwyedd ymhlith myfyrwyr.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Lluniwyd y radd BSc Iechyd Meddwl i roi gwybodaeth a dealltwriaeth gynhwysfawr i fyfyrwyr o sut a pham mae unigolion yn datblygu anawsterau iechyd meddwl. Mae’r rhaglen, a gyflwynir trwy lwybr dysgu hyblyg gyda sesiynau addysgu ar benwythnosau yn bennaf, yn archwilio sut y gallwn helpu atal, lleihau a chefnogi’r unigolion hyn mewn amrywiol leoliadau unigol a grŵp o fewn maes iechyd meddwl. 

Yn ogystal mae’r rhaglen wedi’i strwythuro’n arbennig i gynnwys sgiliau cyflogadwyedd a phroffesiynol cadarn, gan gynnwys ffocws cryf ar waith mewn grwpiau bach, a modwl sy’n cynnig lleoliad gwaith. Mae’r rhaglen wedi’i saernïo i sicrhau datblygiad cydlynol o ran dealltwriaeth ddamcaniaethol, sgiliau ymarferol ac ymchwil, a materion moesegol a phroffesiynol sy’n berthnasol i faes iechyd meddwl a lles.

O fewn amgylchedd cefnogol gall myfyrwyr ddewis cofrestru ar y llwybr gradd BSc llawn neu gofrestru ar y Dystysgrif Addysg Uwch lefel pedwar, cyn ystyried symud ymlaen i’r Diploma Addysg Uwch neu’r radd lawn.

Pynciau Modylau

Blwyddyn Un:

Bydd y meysydd dan sylw yn cynnwys Sgiliau Academaidd a Chyflwyniad i Iechyd Meddwl. Ymhlith y modylau eraill mae:

 • Iechyd Meddwl mewn plant a phobl ifanc
 • Straen, ymdopi a gwytnwch
 • Sgiliau proffesiynol mewn iechyd meddwl

Blwyddyn Dau:

Bydd modylau’n dechrau cyflwyno:

 • Modelau a dulliau trin
 • Materion cyfreithiol, moesegol a phroffesiynol mewn iechyd meddwl
 • Diwylliant a chymuned
 • Dibyniaeth a chamddefnyddio sylweddau, a dibyniaeth seicolegol
 • Sgiliau cwnsela, cefnogi ac eiriol
 • Sgiliau ymchwil cymhwysol

Blwyddyn Tri:

Caiff myfyrwyr y cyfle i gymryd rhan mewn Prosiect dysgu seiliedig ar waith a chynnal eu Prosiect ymchwil annibynnol eu hunain. Yn ogystal, bydd modylau pellach yn archwilio:

 • Addysg iechyd meddwl
 • Materion cyfoes mewn iechyd meddwl
 • Iechyd meddwl a’r boblogaeth sy’n heneiddio
Asesiad

Lluniwyd asesiadau’r rhaglen i alluogi myfyrwyr i ddangos ystod o sgiliau a gwybodaeth, gan gynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau a’u hyder academaidd.  Bydd asesiadau enghreifftiol yn cynnwys cyflwyniadau, taflenni hybu iechyd, llenyddiaeth sy’n codi ymwybyddiaeth, traethodau traddodiadol, portffolios a phrosiectau ymchwil cymhwysol.

Mae’n amlwg mai nod y gweithdrefnau asesu yw cefnogi ac asesu cynnydd y myfyrwyr. 

Dolenni Cysylltiedig

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Fel arfer gwneir cynigion o 64 pwynt tariff UCAS ar gyfer y rhaglen BSc Iechyd Meddwl. 

Mae’r BSc Iechyd Meddwl yn addas ar gyfer ystod eang o fyfyrwyr, gan gynnwys myfyrwyr â chymwysterau Safon Uwch a Mynediad sy’n dymuno ymuno â’r sector, a hefyd gyn weithwyr a gweithwyr cyfredol a fyddai naill ai’n dymuno ffurfioli eu profiad yn gymhwyster neu symud ymlaen yn eu dewis faes.   

Mae’n bosibl na fydd angen pwyntiau UCAS ar fyfyrwyr â phrofiad, ond rhaid dangos profiad a chymwyseddau perthnasol i ymgymryd â chymhwyster ar lefel addysg uwch.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae’r rhaglen hon yn canolbwyntio’n benodol ar ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd perthnasol a gwybodaeth bwnc-benodol ar gyfer ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth a gyrfa ym maes eang darparu gwasanaeth gofal iechyd. 

Yn sgil y ffaith mai’r GIG yw’r cyflogwr mwyaf yng Nghymru a’r sylw a roddir i Iechyd Meddwl ar Agenda Llywodraeth Cymru a’r Llywodraeth Ganolog, gall y rhaglen hon helpu nid yn unig i ddatblygu casgliad cryf o sgiliau cyflogadwyedd a all helpu unigolion i ymuno ag ystod o broffesiynau yn gysylltiedig ag iechyd meddwl, ond hefyd ddarparu cyfle deniadol ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus i’r rhai sydd eisoes yn gweithio yn y meysydd proffesiynol hyn.

Costau Ychwanegol

Efallai bydd rhaid i fyfyrwyr wneud cais am, a chael, Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Y Drindod Dewi Sant. Mae'r ffi'n cael ei bennu gan y DBS; ar hyn o bryd, y ffi yw tua £44.

Mae’r Ysgol hefyd yn cynnig cyfleoedd dewisol i fyfyrwyr gymryd rhan mewn ymweliadau tu hwnt i'r campws.  Rhaid i’r myfyrwyr dalu cost yr ymweliadau dewisol hyn.

Cyrsiau Cysylltiedig
 • BSc Seicoleg (Abertawe)
 • BSc Seicoleg Gymhwysol (Caerfyrddin)
 • BA Astudiaethau Cwnsela a Seicoleg (Abertawe)
Dyfyniadau Myfyrwyr

Michelle Janes | BSc Iechyd Meddwl – myfyrwyr yr ail flwyddyn
“Mae’r cwrs wedi bod yn heriol a difyr; mae’r cymorth parhaus gan y staff yn wych.”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ewch i’r adran Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau am ragor o wybodaeth.

Llety

Yn ogystal â’n Llety yn Llys Glas, mae gan Abertawe hefyd nifer o neuaddau preifat i fyfyrwyr, sydd i gyd o fewn taith fer ar droed, gan gynnwys:

Map