Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Rheolaeth Digwyddiadau a Gwyliau (BA, HND)

Rheolaeth Digwyddiadau a Gwyliau (BA, HND)

Mae’r rhaglen BA (Anrh) Rheolaeth Digwyddiadau a Gwyliau wedi’i seilio ar elfennau craidd Rheolaeth Busnes a Chynllunio Prosiectau ac fe’i lluniwyd i baratoi graddedigion at weithio yn amgylchedd dynamig Digwyddiadau a Gwyliau.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Rheolaeth Digwyddiadau a Gwyliau (BA)
Cod UCAS: FEM1
Gwnewch Gais drwy UCAS

Rheolaeth Digwyddiadau a Gwyliau (HND)
Cod UCAS: FEM3
Gwnewch Gais drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
Ffioedd Dysgu 2020/21:
9000 (Cartref/EU)
11500 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Cyfraniad staff sydd â phrofiad o ddiwydiant, ac y mae eu gwybodaeth yn seiliedig ar ymchwil, at yr addysgu.
 2. Y cyfle i astudio dramor. 
 3. Y cyfle i ymgymryd â lleoliad gwaith mewn maes o’ch dewis o fewn rheolaeth digwyddiadau.
 4. Sgiliau cyflogadwyedd wedi’u mewnblannu ym mhob modwl.
 5. Amrywiaeth y modylau ac asesiadau’n seiliedig ar astudiaethau achos o’r diwydiant digwyddiadau.
 6. Cyfle i astudio rhai modylau drwy gyfrwng y Gymraeg

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Gan fod Digwyddiadau a Gwyliau wedi dod yn rym mwy cyffredin ar gyfer strategaethau datblygu economaidd a chymdeithasol-ddiwylliannol i ddinasoedd a chyrchfannau, yn ogystal â bod yn fodd i wella nodau busnes, mae yna angen parhaus am raddedigion digwyddiadau sy’n deall strwythur a swyddogaethau’r diwydiant. Mae’r radd BA Rheolaeth Digwyddiadau a Gwyliau yn mewnblannu creadigrwydd, sgiliau hanfodol a meddylfryd entrepreneuraidd i greu graddedigion sy’n barod am ystod amrywiol o gyfleoedd gwaith.

Modylau

Lefel 4 | 120 credyd

 • Cyllid ar gyfer Busnes
 • Hanfodion Marchnata
 • Pobl a Sefydliadau
 • Rheoli Prosiectau a Datblygiad Proffesiynol
 • Digwyddiadau a Gwyliau mewn Cyd-destun
 • Dylunio a Chynllunio Digwyddiadau Creadigol

Lefel 5 | 120 credyd

 • Rheolaeth Gweithrediadau Digwyddiadau
 • Rheolaeth Digwyddiadau Byw
 • Marchnata Digidol ac ar y Cyfryngau Cymdeithasol
 • Rheolaeth Ymarferol
 • Interniaeth/Lleoliad Gwaith (40 credyd)
 • Astudio dramor (dewisol - 60 credyd)

Lefel 6 | 120 credyd

 • Rheolaeth Digwyddiadau a Gwyliau Cynaliadwy
 • Rheolaeth Cyfarfodydd Rhyngwladol
 • Prosiect/traethawd hir Ymgynghoriaeth Digwyddiadau/Gwyliau (40 credyd)
 • Arwain a Datblygu Pobl
 • Marchnata Strategol
Asesiad

Bydd yr asesu’n amrywio o waith ysgrifenedig a chyflwyniadau i gyfleoedd ymarferol i gynllunio digwyddiadau.

Campws Busnes Abertawe

Campws Busnes Abertawe

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad
 • BA: 88 o Bwyntiau UCAS
 • HND: 46 o Bwyntiau UCAS

Derbynnir cymwysterau cyfwerth eraill a bydd y panel derbyn yn ystyried pob cais yn unigol.  Sylwer hefyd nad yw ein cynigion wedi’u seilio ar eich cyraeddiadau academaidd yn unig; byddwn yn cymryd i ystyriaeth eich ystod lawn o sgiliau, profiad a chyflawniadau wrth ystyried eich cais.

Mae’r radd yn croesawu ymgeiswyr sydd wedi astudio busnes gynt, fel cam nesaf naturiol ymlaen. Bydd y rheiny sydd wedi astudio pynciau eraill yn trosglwyddo’n dda. Gall y rheiny sydd â phrofiad gwaith, ond fawr ddim cymwysterau ffurfiol, hefyd ymuno â’r rhaglen. Perchir dyfarniadau Lefel A ac Edexcel, yn ogystal ag ystod o dystysgrifau eraill ar y lefel hon o’r DU, UE a chyrff rhyngwladol.

Mae graddau’n bwysig; ond, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd. I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau.

Cyfleoedd Gyrfa
 • Rheolwr Digwyddiadau
 • Cyfarwyddwr Digwyddiadau
 • Rheolwr Gwyliau
 • Diogelwch Digwyddiadau
 • Rheolwr Marchnata
 • Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus
 • Rheolwr Digwyddiadau a Lleoliadau Chwaraeon
 • Rheolwr Prosiectau
 • Cydlynydd Priodasau
Costau Ychwanegol

Costau ychwanegol i’w talu gan y myfyriwr

Fel sefydliad, ymdrechwn yn barhaus i gyfoethogi profiadau myfyrwyr ac o ganlyniad, mae’n bosibl y daw costau ychwanegol i ran y myfyrwyr sy’n gysylltiedig â gweithgareddau a fydd yn ychwanegu gwerth at eu haddysg. Lle bo modd, cedwir y costau hyn mor isel â phosibl, gyda’r gweithgareddau ychwanegol yn ddewisol.

Costau teithiau maes a lleoliadau

Bydd teithiau maes ar gael i fyfyrwyr, sydd yn ddewisol. Darperir gwybodaeth am gostau ar gyfer teithiau yn y DU ac yn rhyngwladol ar ddechrau’r flwyddyn academaidd. 

Bydd gan fyfyrwyr sy’n ymgymryd â lleoliadau tramor gostau teithio, byw ac efallai costau llety i’w talu. Bydd y swm yn amodol ar y lleoliad a chyflwr presennol y bunt. Bydd costau fisa ychwanegol yn daladwy yn achos myfyrwyr sy’n ymgymryd â lleoliadau yn UDA.

Yn achos teithiau maes disgwylir i fyfyrwyr dalu bedair wythnos ymlaen llaw. Yn achos lleoliadau tramor disgwylir iddynt dalu’r costau teithio a chostau fisa dri mis ymlaen llaw.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Gweler ein tudalennau tudalennau llety i gael rhagor o wybodaeth