Daeth Y Drindod Dewi Sant yn y 10 prifysgol gorau yn y DU am foddhad myfyrwyr gyda’u cwrs Lletygarwch, Rheolaeth Digwyddiadau a Thwristiaeth - Guardian League Table 2019.

Bydd y rhaglen gyffrous hon yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa fel rheolwr yn y diwydiant teithio a thwristiaeth rhyngwladol.  Â ffocws cadarn ar reoli, bydd myfyrwyr yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl am y diwydiant teithio a thwristiaeth gan helpu i greu graddedigion nodedig â ffocws byd-eang a sgiliau gwasanaethau gwesteion o'r radd flaenaf.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: N840
Côd sefydliad: S96
Hyd y cwrs:
3 blynedd neu 4 blynedd gyda Lleoliad Rhyngosod

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Busnes a Rheolaeth
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegMae’r rhaglen yn rhoi i fyfyrwyr y sgiliau academaidd a galwedigaethol sy'n ofynnol er mwyn sicrhau gyrfa lwyddiannus iawn ym maes teithio a  thwristiaeth.  Ar hyd y cwrs bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd a'u gwybodaeth am y diwydiant gyda theithiau astudiaethau maes rhyngwladol cyffrous, interniaethau a lleoliadau ynghyd ag ystod o ddarlithoedd a thiwtorialau cefnogol.  

Bydd datblygu sgiliau craidd yn sail i'r dysgu, gan ganolbwyntio ar sgiliau rheoli ac arwain, strategaethau teithio a thwristiaeth a dealltwriaeth sefydliadol yn ogystal â’r sgiliau lletygarwch a gwasanaethau gwesteion byd-eang sy’n ganolog i’r diwydiant rhyngwladol.  

Ar hyd y rhaglen bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar faterion rhyngwladol megis datblygu dealltwriaeth fanwl am bwysigrwydd cynaliadwyedd ac entrepreneuriaeth.  Cysylltir hyn â ffocws sylfaenol ar ddatblygu’ch sgiliau cyflogadwyedd er mwyn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant rhyngwladol yn y dyfodol.

Mae cysylltiadau agos â nifer o sefydliadau teithio a thwristiaeth byd-eang yn galluogi'r rhaglen i gynnig ystod o gyfleoedd unigryw am interniaethau rhyngwladol, er mwyn galluogi myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau gwasanaethau gwesteion o’r radd flaenaf sy’n ofynnol gan arweinwyr allweddol y diwydiant.  Cefnogir hyn gan gyflwyniadau gan bobl yn y diwydiant a nifer o deithiau astudiaethau maes a fydd yn darparu cyfleoedd addysgiadol i gael gwybodaeth hanfodol ‘tu ôl i’r llenni’ am rai o’r cyrchfannau mwyaf dethol ym maes teithio a thwristiaeth rhyngwladol, er mwyn bywiogi’r dysgu a chreu graddedigion sy’n barod i symud yn gyflym i swyddi rheolwyr. 

Blwyddyn 1/Lefel 4

Bydd naws ryngwladol gadarn i bob modwl a bydd y myfyrwyr yn datblygu’r sgiliau ymwybyddiaeth ryng-ddiwylliannol sy’n ofynnol i lwyddo yn y maes byd-eang.  Ceir ymagwedd arloesol tuag at ddatblygu ieithoedd a’r sgiliau sy’n ofynnol gan y diwydiant drwy bwyslais diwydiant-benodol ar ddatblygu gwybodaeth ymarferol sylfaenol am nifer o ieithoedd a diwylliannau sy’n ganolog i’r diwydiant teithio a thwristiaeth.  Mae’n debyg y bydd hyn yn cynnwys datblygu sgiliau iaith sylfaenol yn y Gymraeg, Sbaeneg, Ffrangeg, Groeg a Tsieinëeg ac arferion cenedlaethol traddodiadol.

Bydd myfyrwyr yn ymgymryd ag ymgysylltu gweithredol â'r gymuned yn rhyngwladol o fewn sefydliad teithio a thwristiaeth byd-eang, er mwyn datblygu eu sgiliau yn y diwydiant ymhellach a chymhwyso theori mewn cyd-destun ymarferol.

Ymhlith y cyrsiau nodweddiadol mae:

 • Rheolaeth Twristiaeth a Digwyddiadau yn y Pentref Byd-eang
 • Cyflwyniad i Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth a Chwaraeon
 • Ymgysylltu Gweithredol â’r Gymuned
 • Egwyddorion Marchnata Cynaliadwy  
 • Rheolaeth ac Arweinyddiaeth ar gyfer Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth a Chwaraeon
 • Datblygiad Personol a Phroffesiynol Cymhwysol

Blwyddyn 2/Lefel 5

Mae interniaeth gymhwysol yn rhan annatod o flwyddyn 2 ac yn sicrhau bod y myfyrwyr yn cael cyfle i ddatblygu ymhellach sgiliau a phrofiad yn y diwydiant sy'n hanfodol ar gyfer cyflogaeth gynaliadwy.  Mae ffocws byd-eang yn nodwedd allweddol ar y lefel hon.

Wrth baratoi ar gyfer y lleoliad, canolbwyntia’r modylau academaidd ar ddatblygu sgiliau rheoli, arwain a sgiliau rhyngbersonol sy’n ganolog i’r diwydiant teithio a thwristiaeth. Cânt hefyd wybodaeth a dealltwriaeth fanwl am reoli lletygarwch, bwyd a diodydd sy’n greiddiol i sefydliadau yn y sector hwn ac yn ofyniad hanfodol ar gyfer darpar reolwyr. Mae sgiliau gwasanaethau gwesteion rhyngwladol ac o'r radd flaenaf, ynghyd â sgiliau grymuso, yn elfen allweddol gan alluogi myfyrwyr i ddatblygu priodoleddau rhyngwladol.

Ymhlith y modylau nodweddiadol mae:

 • Gweithrediadau Teithio Rhyngwladol
 • Rheolaeth Weithredol ar gyfer Sefydliadau Gwasanaethau
 • Lletygarwch a Gwasanaethau Gwesteion ar gyfer Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth a Chwaraeon
 • Cyflogadwyedd Cynaliadwy a Sgiliau Grymuso
 • Interniaeth Gymhwysol mewn Diwydiant
 • Un opsiwn o’r canlynol
 • Rheoli Menter neu Twristiaeth Gynaliadwy

Bydd y cyfleoedd hyn yn cael eu hadolygu’n gyson er mwyn darparu’r profiadau mwyaf priodol a pherthnasol. Felly os nad yw’r ddarpariaeth interniaeth gyfredol yn bodloni dyheadau'r myfyriwr unigol o ran gyrfa, gall myfyrwyr ddod o hyd i'w profiad lleoliad eu hun a'i drefnu, yn amodol ar gymeradwyaeth y Brifysgol a gwiriadau iechyd a diogelwch trylwyr. 

Blwyddyn 3/4

Bydd y flwyddyn hon yn cymhwyso ac yn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth a enillwyd drwy’r interniaeth a bydd yr astudiaethau academaidd yn canolbwyntio ar faterion strategol teithio a thwristiaeth rhyngwladol, ac ar yr un pryd yn rhoi hyblygrwydd i fyfyrwyr ymgymryd â dewis o fodylau ychwanegol ar sail eu harbenigedd.  Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddatblygu eu sgiliau a'u dealltwriaeth rheoli drwy ddysgu seiliedig ar brosiectau, lle byddant yn efelychu rôl ymgynghorydd yn y diwydiant, neu eu sgiliau ymchwil a dadansoddi drwy ymgymryd â thraethawd hir ar bwnc o'u dewis ym maes teithio a  thwristiaeth.

Ymhlith y modylau nodweddiadol mae:

 • Rheolaeth Teithio a Thwristiaeth Strategol  
 • Materion Byd-eang Cyfoes
 • Rheolaeth Cyrchfannau Byd-eang

Un opsiwn o’r canlynol

 • Lleoliad rhyngosod
 • Rheoli Atyniadau Hamdden

Un opsiwn o’r canlynol

 • Traethawd Hir 
 • Prosiect Ymchwil i’r Diwydiant  

Lluniwyd y rhaglen gyffrous hon drwy gysylltiadau agos â sefydliadau blaenllaw yn y diwydiant teithio a thwristiaeth rhyngwladol er mwyn datblygu’ch sgiliau cyflogadwyedd wrth baratoi ar gyfer gyrfa fel rheolwr yn y sector hwn.  Defnyddir strategaethau dysgu arloesol a ffocws rhyng-ddiwylliannol er mwyn creu graddedigion nodedig â ffocws byd-eang ac â’r priodoleddau o’r radd flaenaf sy’n ofynnol gan y diwydiant.

Mae'r rhaglen yn cynnig cyfleoedd cyffrous ar gyfer interniaethau rhyngwladol er mwyn ichi allu ennill profiad galwedigaethol ac ymarferol o fewn y diwydiant teithio a thwristiaeth.  Mae ystyriaethau iechyd a diogelwch yn ganolog i’r rhaglen leoliadau a ddatblygwyd yn llwyddiannus dros 25 o flynyddoedd i gynnwys ystod eang o ddarparwyr blaenllaw yn y diwydiant yn y DG a thramor. Maent yn cael eu hadolygu’n gyson er mwyn darparu’r profiadau gorau posibl i’r myfyrwyr.

Bydd cyfleoedd yn cael eu diweddaru’n gyson er mwyn darparu cysylltiadau sefydliadol deinamig ac o’r radd flaenaf. Mae ffocws cadarn ar wasanaethau gwesteion a’r bwriad yw paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol a chreu graddedigion nodedig.  Mae cyfleoedd rhyngwladol ar hyn o bryd yn cynnwys gwesty chwedlonol y Little Nell Hotel, Colorado, UDA, Cwmni Sgïo Aspen, Rancho Valencia Resort yng Nghaliffornia, Parc Thema Valleyfair ym Minnesota, UDA, Grŵp Jumeirah yn Dubai a Holidaybreak, yn ogystal â phortffolio o sefydliadau teithio a thwristiaeth yn y DG.

O ganlyniad i ddull cyfeillgar y Brifysgol mae modd canfod anghenion dysgu yn gynnar a darparu cymorth i wella sgiliau. Mae hyn yn cynnwys parchu anghenion arbenigol. Mae tîm cymorth dysgu ar gael sy’n cynnal gweithdai a thiwtorialau rheolaidd mewn datblygu sgiliau sylfaenol ac uwch. Mae’r berthynas waith agos rhwng tiwtoriaid a myfyrwyr a myfyrwyr a’u cyd-fyfyrwyr yn caniatáu amgylchedd dysgu cadarnhaol a gweithgar.

Cynigia’r rhaglen hon brofiad galwedigaethol, heriol yn academaidd sy’n cynnwys dulliau addysgu ac asesu arloesol. Bydd disgwyl i fyfyrwyr fynd ati ohonynt eu hunain i reoli eu profiad dysgu, gan fod yn greadigol a chymryd camau i’w datblygu’u hunain.

Mae'r darlithwyr yn parhau i gymryd rhan weithredol yn y diwydiant byd-eang ac mewn ymchwil arbenigol.   Mae hyn yn creu cysylltiadau cadarn â sefydliadau blaenllaw yn y sector ac yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y rhaglen yn bodloni anghenion newidiol y diwydiant rhyngwladol.  Adlewyrchir hyn yn ffocws y rhaglen ar faterion cynaliadwyedd, globaleiddio a datblygiad diwylliannol, cyflogadwyedd a sgiliau grymuso yn cynnwys ffocws ar entrepreneuriaeth.

Mae safbwynt rhyngwladol y Brifysgol a’r integreiddio gyda chyflogwyr a chymdeithasau proffesiynol yn sicrhau cynnwys teithio a thwristiaeth sy’n berthnasol a chyfredol. Mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol yn rhai pynciol a chymdeithasol ac yn cynnwys ystod o deithiau astudiaethau maes cyffrous â ffocws rhyngwladol a fydd yn cyfoethogi ymhellach eich profiad fel myfyriwr. Mae teithiau blaenorol wedi cynnwys teithiau rheolaidd i Lundain, yn cynnwys ymweliad cyffrous â’r Stadiwm Olympaidd ar gyfer ymarfer gwisgoedd y seremoni agoriadol, yn ogystal â theithiau maes rhyngwladol i Sbaen, yr Aifft a theithiau rheolaidd ar y trên i'r Swistir. Fodd bynnag, rhoddir ystyriaeth yn gyson i gyrchfannau newydd er mwyn cyfoethogi profiadau dysgu’r myfyrwyr.  

 • Phil Ainsworth
 • Andrew Campbell
 • Mike Davies
 • Louise Emmanuelle
 • Kathryn Flynn
 • Jacqui Jones
 • Huw Thomas

Asesir y rhaglen trwy amrywiaeth strwythuredig o asesiadau a fydd yn cynnwys aseiniadau, traethodau, cynllunio a threfnu teithiau, adroddiadau rheoli, dadleuon, cyflwyniadau diwydiant a gwaith astudiaethau maes yn ogystal â chofnodion datblygiad, arholiadau, adolygiadau, DVDs a blogiau. Lle bynnag y bo modd, bydd yr asesiadau’n datblygu sgiliau cyflogadwyedd yn ogystal â cheisio cefnogi datblygiad yng nghyswllt meddwl beirniadol, rheoli TGCh, cyfathrebu, rhifedd, datrys problemau, rhyngweithio mewn timoedd, arfarnu beirniadol, hunanreolaeth ac arweinyddiaeth.

160 o bwyntiau UCAS yn cynnwys 120 o bwyntiau am gymwysterau Lefel A neu gyfwerth, neu

Diploma Cenedlaethol BTEC (Dyfarniad 18 Uned) gyda phroffil Teilyngdod/ Llwyddo, neu

Tystysgrif Genedlaethol BTEC gyda phroffil Teilyngdod.

Ystyrir Bagloriaeth Cymru

Bydd y panel derbyn yn ystyried cymwysterau cyfwerth eraill. Sylwer nad yw ein cynigion yn seiliedig yn gyfan gwbl ar eich cyraeddiadau academaidd; rydym hefyd yn rhoi ystyriaeth i’ch ystod lawn o sgiliau, profiad a chyraeddiadau wrth ystyried eich cais.

Ar ôl graddio mae myfyrwyr y rhaglen hon yn llwyddiannus wrth sicrhau ystod o swyddi rheoli a gweithredu o fewn y diwydiant teithio a thwristiaeth rhyngwladol.  

Mae llwybrau gyrfa arbenigol yn cynnwys:-

 • Rheolaeth Twristiaeth
 • Rheolaeth Teithio
 • Gweithrediadau Teithio
 • Rheolaeth Cwmnïau Hedfan  
 • Rheolaeth Atyniadau
 • Rheolaeth Gwestai Ryngwladol

Mae enghreifftiau o yrfaoedd cyn-fyfyrwyr  yn y diwydiant hwn yn cynnwys ystod o gyfleoedd cyffrous fel rheolwyr gyda Walt Disney World Florida; lle gwyliau Ynys Nechar yn y Caribî; rheolwyr dyletswydd gyda Servis Air, maes awyr Caerdydd; rheolwyr gwyliau ac ardal gyda nifer o drefnwyr teithiau rhyngwladol; swyddi rheolwyr, swyddogion gweithredol a chyfarwyddwyr gyda gwestai rhyngwladol yn cynnwys Ritz Carlton a Capella; stiwardiaid a rheolwyr criw caban cwmnïau hedfan; rheolwr teithiau gyda Contiki Holidays; swyddog twristiaeth gyda BTA Efrog Newydd a swyddogion gyda Chroeso Cymru a sefydliadau teithio a thwristiaeth lleol.

Mae’r gyfadran yn cynnig MBA mewn Rheolaeth Twristiaeth Ryngwladol i’r rhai sydd yn dymuno ymgymryd ag astudiaeth bellach.  Mae’r rhaglen yn galluogi myfyrwyr i ymgymryd ag astudiaeth hyblyg a theilwra'u hastudiaethau i’w huchelgeisiau gyrfaol a’u hamgylchiadau personol.  Mae ymwneud y rhaglen â chyflogwyr a’r posibilrwydd o integreiddio dysgu seiliedig ar waith ac interniaethau yn cynyddu cyflogadwyedd graddedigion ymhellach ynghyd â chyfoesedd cynnwys y rhaglen.  Trwy integreiddio myfyrwyr o’r DG, o’r UE a myfyrwyr rhyngwladol eraill, ynghyd â chymdeithas cyn-fyfyrwyr gref, caniateir rhyngweithio a chyfleoedd i sefydlu cyfeillgarwch oes. Bellach mae nifer o’n graddedigion yn gweithio i gwmnïau rhyngwladol ledled y byd.

Bydd modd i fyfyrwyr ymgymryd â hyfforddiant mawr ei fri WorldHost, cynllun hyfforddi blaengar ym maes Gwasanaethau Gwesteion sy'n ganolog i Reolaeth Twristiaeth. 

Ein nod yw rhoi i'r myfyrwyr wybodaeth gadarn o Reolaeth Twristiaeth a Theithio a'i gydberthynas â hamdden, lletygarwch, digwyddiadau a chwaraeon. Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i faterion allweddol ac i'r sgiliau sy'n hanfodol i'r diwydiant, ac ychwanegir at y rhain drwy astudio disgyblaethau busnes craidd arweinyddiaeth a marchnata yn ogystal â meithrin ffocws rhyngwladol trwy ddatblygu sgiliau iaith a diwylliannol.

 Mae hon yn rhaglen gyffrous â ffocws rhyngwladol a luniwyd i ddatblygu graddedigion nodedig â ffocws byd-eang ym maes rheolaeth teithio a thwristiaeth.  Mae’r rhaglen â ffocws ar gyflogadwyedd ac yn rhoi i’r myfyrwyr y sgiliau gwasanaethau gwesteion, grymuso ac arweinyddiaeth o’r radd flaenaf sy'n hanfodol i'r sector hwn yn ogystal â'r seiliau academaidd.

Ar hyd eu hastudiaethau caiff y myfyrwyr gyfle i brofi’r diwydiant rhyngwladol a bywiogir y dysgu drwy amrywiaeth o deithiau astudiaethau maes ac interniaethau â ffocws byd-eang.  Mae strategaethau arloesol yn cynnwys cysylltiadau agos â sefydliadau byd-eang blaenllaw, defnyddio astudiaethau achos â sail ryngwladol, cyflwyniadau mewn darlithoedd gan weithwyr proffesiynol blaenllaw yn y diwydiant a senarios teithio a thwristiaeth o fywyd go iawn.  Mae gan staff darlithio proffesiynol gysylltiadau cryf â’r diwydiant rhyngwladol sy’n helpu hwyluso cyfleoedd cyffrous i'r myfyrwyr gael profiadau y tu ôl i'r llenni ym maes teithio a thwristiaeth.