Llawlyfr Ansawdd Academaidd 2022-23

Mae’r penodau’n cyfeirio at nifer o ddogfennau polisi, canllaw arfer dda ac atodiadau – bydd y rhain yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt gael eu cwblhau.

Cysyllter â’r Swyddfa Academaidd (ansawdd@pcydds.ac.uk) os bydd gennych ymholiadau.

Sylwch fod y Llawlyfr Ansawdd Academaidd, y Polisïau a'r Dogfennau Canllaw sydd ar gael ar y dudalen hon wedi cymryd lle'r Canllawiau Myfyrwyr.

Penodau

Llawlyfr Ansawdd Academaidd - Crynodeb o Newidiadau Allweddol 2022-23
Tudalennau cynnwys
Pennod 01 Cyd-destun Sefydliadol (Tud 1-4)
Pennod 02 Strwythur Pwyllgorau Academaidd (Tud 5-24) DIWYGIEDIG
Pennod 03 Gwella Ansawdd (Tud 25-27)
Pennod 04 Dylunio, Cymeradwyo, Dilysu Monitro ac Adolygu Rhaglenni (Tud 28-40)
Pennod 05 Cynrychiolaeth, Ymgysylltiad a Chymorth Myfyrwyr (Tud 41-45)

Pennod 06 Rheoliadau Dyfarniadau a Addysgir (Tud 46-83) DIWYGIEDIG

Pennod 07 Asesu: Rhaglenni a Addysgir (Tud 84-91)

Pennod 08 Rheoliadau Graddau Ymchwil (Tud 92-119)

Pennod 09 Fframwaith Gweithdrefnol ar gyfer Darpariaeth Gydweithredol (Tud 120-132)
Pennod_10_Cyrsiau Byr, y Fframwaith Arfer Proffesiynol, Partneriaid Cyfraniadol ac Achredu (Tud 133-138)

Pennod 11 Gweithio Gydag Eraill (Tud 139-143)

Pennod 12 Polisïau Myfyrwyr (Tud 144-146)

Polisïau Cymorth Myfyrwyr

Cwynion Myfyrwyr, Apeliadau a Phryderon Eraill

Polisïau Academaidd

 Polisïau yn ymwneud â Derbyniadau

 Diogelu Myfyrwyr


Newidiadau i’r Llawlyfr Ansawdd Academaidd 2022/23 ôl cyhoeddi ym mis Medi 2022

Bydd newidiadau i’r Llawlyfr Ansawdd Academaidd ôl cyhoeddi yn cael eu rhestru isod.  Dynodir Penodau perthnasol fel DIWYGIEDIG.

PennodAdranNewidDyddiad
2           2.4.1                   Ychwanegu Pennaeth Achosion Myfyrwyr at aelodaeth y Pwyllgor Sicrhau Ansawdd 21.11.2022
2 2.4.6 (4) Ychwanegu cyfeiriad at 'staff' yng nghylch gorchwyl Pwyllgor y Gymraeg 21.11.2022
6 6.3.2 (12) Newid Uchafswm Credydau y gellir eu Trosglwyddo ar gyfer Tystysgrif Credyd y Brifysgol o 0 i 30 21.11.2022

 

 

 

 

 

Dylid cysylltu â’r Swyddfa Academaidd (ansawdd@pcydds.ac.uk) os oes gennych unrhyw ymholiadau.