Hafan YDDS  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Llety Myfyrwyr

Llety yn UWTSDAmrywiaeth o lety i weddu i'ch anghenion

Mae ceisiadau are gyfer 2023/24 nawr ar agor.


Ar ôl penderfynu ar eich Prifysgol i astudio, bydd llety nawr ar frig eich rhestr o bryderon.

Mae gan gampws Caerfyrddin lety en-suite sengl ar y safle.

Mae gan gampws Llambed lety en-suite sengl i fyfyrwyr ac ystafelloedd sengl gyda chyfleusterau a rennir ar y safle.

Mae neuaddau campws Abertawe wedi'u lleoli yn Ffordd Alexandra, gan ddarparu llety sengl en-suite. Taith gerdded pum munud o'r orsaf reilffordd, Alex Building, Dynefwr (Coleg Celf Abertawe) a'r Ysgol Fusnes, a thaith gerdded 25 munud i Gampws SA1. Mae myfyrwyr UWTSD Abertawe hefyd yn cael eu cartrefu yn y neuaddau preifat a ddarperir gan Student Roost ac maent o fewn pellter cerdded i bob lleoliad campws.

  • Mae ein llety i gyd yn cynnig cartref diogel a annibynnol wrth i chi astudio.
  • Mae byw mewn llety myfyrwyr yn eich rhoi wrth wraidd bywyd myfyrwyr, ac mae myfyrwyr yn ein llety yn elwa ar amrywiaeth eang o wasanaethau ar y campws.

I ddarganfod mwy am eich opsiynau dilynwch y ddolen campws unigol isod.

Os hoffech wneud cais am lety ar unrhyw un o'n campysau, anfonwch e-bost at llety@pcydds.ac.uk - gan nodi pa gampws y mae angen llety arnoch a'r dyddiad cyrraedd.

Ein hymateb i Covid-19

Yn ystod Pandemig COVID-19 fe wnaethom barhau i ddarparu gwasanaeth rhagorol i fyfyrwyr o gynnal eu gwasanaethau post a pharseli, i ddelio â materion cynnal a chadw a bugeiliol, trefni pecynnau bwyd ar gyfer myfyrwyr oedd yn hunan-ynysu a chadw cyswllt rheolaidd i sicrhau bod gan ein myfyrwyr popeth oedd ei hangen. 

Fe wnaeth ein porthorion sicrhau diogelwch yr holl fyfyrwyr sy'n byw yn y neuaddau, yn ymweld â fflatiau yn wythnosol, ac yn codi materion neu bryderon i aelodau angenrheidiol y tîm. Mae'r tîm cyfan yn llawn o bobl gyfeillgar a chymwynasgar sydd wir yn gwybod sut i wneud i fyfyrwyr deimlo'n gartrefol. 

Mae llety Y Drindod Dewi Sant yn gartref o gartref ac mae myfyrwyr sy'n aros gyda ni yn cael mwy na dim ond ystafell wely.

Prifysgolion DU – Cod Ymddygiad

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cytuno i'r Cod Ymarfer Llety, ac yn ei gefnogi'n llawn. Rydym yn gwneud ein gorau i roi amgylchedd byw saff ac sy'n rhoi mwynhad i'n myfyrwyr ac rydym yn argymell eich bod yn darllen y cod ymarfer cyn symud i'ch ystafell mewn neuadd.

Dyluniwyd y cod ei hun fel datganiad o arfer da sy'n gallu newid a chael ei fireinio yn sgil profiad ac sy'n annog gwell rheolaeth o'r llety. Mae'r cod ar gael ar-lein ar y ddolen ganlynol

Mae'r cod yn sicrhau bod preswylwyr yn elwa o bolisïau a gweithdrefnau clir sy'n gysylltiedig â'r canlynol:

  • Iechyd a Diogelwch
  • Gwaith Cynnal a Chadw a Thrwsio
  • Lles Myfyrwyr
  • Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a materion disgyblu
  • Ansawdd yr Amgylchedd