Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Theatr Gerddorol (BA)

Theatr Gerddorol (BA)

Mae’r Theatr Gerddorol (BA) yn rhaglen unigryw a addysgir yn ddwys dros gyfnod o ddwy flynedd, sy’n cynnig hyfforddiant ymarferol a fydd yn cymhwyso cyfranogwyr yn y disgyblaethau triphlyg, actio, canu a dawnsio.

Dyma’r unig raglen Theatr Gerddorol i israddedigion yng Nghymru.
Mae pob aelod o’n staff addysgu yn weithwyr proffesiynol ym myd y theatr ac yn gweithio mewn addysg uwch yn ogystal â’r diwydiant.

Trwy weithio gyda gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant, bydd y BA Theatr Gerddorol yn cynnig i berfformwyr ifanc gwrs astudio rhagorol ag iddo ffocws penodol sy’n berthnasol i’r diwydiant.  Mae athrawon y cwrs wedi ymrwymo i ddatblygu artistiaid creadigol, sy’n meddwl yn annibynnol; artistiaid perthnasol i’r diwydiant.

Dymuna’r Drindod Dewi Sant Caerdydd weld y cwrs hwn yn darparu graddedigion proffesiynol dawnus a chlir eu ffocws ar gyfer llwyfannau ledled Cymru a thu hwnt. Mae strwythur y cwrs yn uchelgeisiol ac mae’r profiadau mae’r myfyrwyr yn eu cael yn gyfoethog, yn amserol ac yn amrywiol, a fydd yn sicrhau eu bod yn cael eu paratoi’n drylwyr ar gyfer gyrfa ym maes y Theatr Gerddorol.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

BA Theatr Gerddorol
Cod UCAS: MTH2 
Ymgeisiwch drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth                        Gwnewch Gais Nawr         
E-bost Cyswllt: cbc@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Eilir Owen Griffiths

Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn?

 • Gradd Theatr Gerddorol sy’n darparu hyfforddiant triphlyg
 • Dosbarthiadau bach
 • Addysgir gan weithwyr proffesiynol o’r diwydiant
 • Arddangosfa berfformio derfynol
 • Cynyrchiadau llawn gyda chyfarwyddwyr a thechnegwyr proffesiynol

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Gan ddechrau gyda’r cysyniad a chymhwyso’r blociau adeiladu sydd eu hangen ar berfformiwr theatr gerddorol ar draws ystod o ddisgyblaethau (actio, canu a dawnsio), bydd lefel 4 yn canolbwyntio ar feithrin yr egwyddorion sylfaenol a fydd yn parhau i fod yn berthnasol ar gyfer gweddill y radd a thu hwnt.

Bydd y flwyddyn yn sefydlu’r thema bod theori ac ymarfer wedi’u cydgysylltu a bod meddwl yn feirniadol yn gymaint rhan o ymarfer ag yw ymarfer o theori.

Mae Lefel 5 yn parhau i ddatblygu a gwella’r sgiliau hyn ac yn dechrau eu cymhwyso a’u rhoi yng nghyd-destun perfformiad cyflawn.

Mae Lefel 6 yn cyfoethogi’r sgiliau a’r profiadau a gafwyd ar lefel 5 a 6 mewn ystod o fodylau 30-credyd ymarferol eu naws ym maes perfformio ac ymarfer proffesiynol. Mae’r modylau hyn yn cynnwys dau gynhyrchiad mawr ac Arddangosfa Berfformio derfynol, gan baratoi graddedigion y rhaglen ar gyfer darpar yrfaoedd mewn Theatr Gerddorol neu feysydd cytras. 

Pynciau Modylau

Modylau ar Lefel 4:

 • Sgiliau canu ar gyfer Theatr Gerddorol 1
 • Actio ar gyfer Theatr Gerddorol 1
 • Dawns Jazz ar gyfer Theatr Gerddorol 1
 • Hyfforddiant Dawns ar gyfer Theatr Gerddorol
 • Llais ar gyfer Theatr Gerddorol 1
 • Sgiliau Perfformio Cymhwysol ar gyfer Theatr Gerddorol 1 

Modylau ar Lefel 5:

 • Sgiliau canu ar gyfer Theatr Gerddorol 2
 • Actio ar gyfer Theatr Gerddorol 2
 • Dawns Jazz ar gyfer Theatr Gerddorol 2
 • Llais ar gyfer Theatr Gerddorol 2
 • Sgiliau Perfformio Cymhwysol ar gyfer Theatr Gerddorol 2

Modylau ar Lefel 6:

 • Cynhyrchiad 1
 • Cynhyrchiad 2
 • Arddangosfa berfformio derfynol
 • Ymarfer Cynhyrchu Proffesiynol
Asesiad

Perfformiadau/digwyddiadau
Mae myfyrwyr yn cael cyfle yn rheolaidd i gymryd rhan mewn perfformiadau/ digwyddiadau trwy gydol eu gradd, lle gwelwn eu sgiliau a’u gwybodaeth yn cynyddu ac yn cael eu cymhwyso. 

Tiwtorialau rheolaidd
Rydym yn cynnal tiwtorialau ffurfiol ac anffurfiol trwy gydol y radd lle mae pob myfyriwr yn trafod ei waith gyda’r tiwtor modwl neu’r Cyfarwyddwr Rhaglen. Edrychwn ar ddatblygiad ymarferol, twf cysyniadol a bwriadau i’r dyfodol.

Cyflwyniadau
Cynhelir cyflwyniadau fel arfer ar ddiwedd modwl, arddangosfa neu berfformiad, er mwyn mesur perfformiad myfyriwr yn erbyn meini prawf asesu.

Gweithlyfrau proses
Bydd myfyrwyr yn cofnodi eu proses a’u gwaith ymarferol mewn gweithlyfr sy’n dangos eu dysgu a’u llwybr unigol.

Graddedigion a Pherfformiadau Canolfan Berfformio Cymru

Gwybodaeth allweddol

Staff

Mae artistiaid proffesiynol o’r diwydiannau creadigol, sy’n arbenigwyr yn eu maes, yn addysgu ar ein gradd.  Gallant gynnig nid yn unig wybodaeth fanwl a thrylwyr, ond hefyd brofiad personol a dirnadaeth o’r diwydiant perfformio heddiw.

Cyfarwyddwr y Rhaglen ac Uwch Ddarlithydd: Eilir Owen Griffiths
Darlithydd Theatr: Elen Bowman
Darlithydd Dawns: Tori Johns
Tiwtor a Gweinyddwr: Mr David Edmund Taylor

Artistiaid Gwadd:

 • Angharad Lee (Cyfarwyddwr)
 • Tom O’brien (Cyfarwyddwr)
 • Luke Hereford (Cyfarwyddwr)
 • Sara Lloyd (Cyfarwyddwr)
 • Ian Nicholas (Llais)
 • John Quirk (Cyfarwyddwr Cerdd)
 • David Laugharne (Canu)
 • Michael Moorwood (Canu)
 • Robbie Bowman (Actio)
 • Steve Cassey (Shakespeare)
 • Jen Angharad (Dawns Gyfoes)
 • Jackie Bristow (Dawns Jazz)
 • Nia Lynn (Llais)
 • Ceri Murphy (Actio)
 • Stifyn Parri (Y Diwydiant)
Meini Prawf Mynediad

90-120 o Bwyntiau UCAS.

Mae’n bosibl y bydd y brifysgol yn ystyried ymgeiswyr heb gymwysterau ffurfiol os gallant ddangos lefel eithriadol o allu a phrofiad ymarferol.

Cyfleoedd Gyrfa
 • Actio
 • Canu
 • Dawns/Coreograffi
 • Theatr
 • Theatr Gerddorol
 • Astudiaeth/ymchwil ôl-raddedig
Costau Ychwanegol

Mae’r adran hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd.

Cyrsiau Cysylltiedig
Dyfyniadau Myfyrwyr

Erin Summerhayes

“Mae BA Theatr Gerddorol yn y Drindod Dewi Saint wedi bod yn bopeth roeddwn i wedi gobeithio amdano, a mwy. Mae proffesiynoldeb a chyfeillgarwch pawb sy’n gysylltiedig â’r radd yn rhagorol; dwi wedi cael croeso arbennig.

“Dwi wrth fy modd â’r hyfforddiant triphlyg a ddarperir ac yn methu aros i barhau â’m taith, gan gymryd cam yn agosach at wireddu fy mreuddwyd.”

Lloyd Macey

“Dwi’n falch iawn fy mod i wedi astudio yn y Drindod Dewi Sant Caerdydd – rhoddodd y cyfle i mi dyfu a datblygu fel perfformiwr ac i ddod o hyd i’m llais fy hun. Dwi ddim yn meddwl y byddwn i byth wedi cynnig am yr X Factor pe na bawn i wedi gwneud y cwrs hwn. Roeddwn i wastad wedi canu ac wedi cael profiad o ganu o’r blaen ond rhoddodd y cwrs hyder i mi ac fe wnaeth ddysgu cymaint i mi amdanaf i fy hun. Dysgodd fi sut i sianelu fy nerfau... i feddwl fy mod i’n gallu canu o flaen miliynau o bobl bob penwythnos... ddwy flynedd yn ôl, fyddwn i byth wedi gallu gwneud hynny. Felly na, fyddwn i byth wedi gwneud yr X Factor oni bai am yr holl waith caled a’r ymdrech y mae’r darlithwyr yn ei roi i’r cwrs yma.”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau
Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth