Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Y Celfyddydau Breiniol (BA)

Y Celfyddydau Breiniol (BA)

Mae’r BA Celfyddydau Breiniol newydd yn rhaglen astudio i’r rheiny sydd â chwilfrydedd di-bendraw ac ystod eang o ddiddordebau. Gall myfyrwyr y Celfyddydau breiniol ddosbarthu eu hastudiaethau’n eang ar draws ddisgyblaethau’r Dyniaethau.

Mae natur rhyngddisgyblaethol y rhaglen hon yn eich galluogi i archwilio i ystod eang o ffurfiau o feddwl ac i ddatblygu sgiliau sydd wedi’u teilwra at eich diddordebau. Astudiaethau hanesyddol, ymgysylltu diwylliannol ac eiriolaeth cymdeithasol, neu resymu diwinyddol ac athronyddol – mae’r BA Celfyddydau Breiniol yn rhoi’r cyfle i chi wneud popeth.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Opsiynau Llwybyr a Sut i Ymgeisio

Codau UCAS a Dewisiadau Cydanrhydedd

Celfyddydau Breiniol (BA
Cod UCAS: HU01
Gwnewch Gais drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£13,500 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn?

 1. Ystod eang o fodylau ar bynciau perthnasol fel athroniaeth y meddwl, hanes hil-laddiad, neu lenyddiaeth diwylliannau’r Gorllewin.
 2. Modylau wedi’u seilio ar arbenigedd ymchwil nodedig darlithwyr.
 3. Addysgu trochi arloesol mewn grwpiau bach a thiwtorialau un i un.
 4. Lle i feddwl yn annibynnol a chyfleoedd i ddilyn eich hoff bynciau a diddordebau.
 5. Cyfle i gyfuno eich astudiaethau gyda modylau o bynciau eraill y Dyniaethau.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Dyluniwyd y BA yn y Celfyddydau Breiniol i’r myfyrwyr hynny sydd â diddordeb cyffredinol yn y Dyniaethau ac i roi iddynt raglen astudio eang, sy’n ymgysylltu ag ystod lawn pynciau’r Dyniaethau yn hytrach nag arbenigo mewn un maes pwnc unigol.

Mae dwy flynedd gyntaf y rhaglen radd yn cynnwys model addysgo arloesol: dwy flynedd o ‘Astudiaethau Sylfaenol’, sy’n gyflwyniad eang i’r Dyniaethau ac yn cynnwys modylau o’r gwahanol Ysgolion o fewn y Gyfadran.

Yn y ddwy flynedd yma bydd y myfyriwr yn gwneud dewisiadau pwysig am gynnwys y cwrs y byddant yn ei ddilyn: trwy ddewis cyrsiau o blith pedwar cainc ymholiad hanesyddol, ymgysylltu â diwylliant, Dyniaethau ymarferol a’r meddwl dynol, bydd y myfyrwyr yn dewis i rhyw raddau ar ba feysydd o’r Dyniaethau y byddant yn ffocysu.

O’r dechrau, fe gewch ddealltwriaeth eang o’r Dyniaethau, a thrwy hyn byddwch yn raddol hogi eich proffil yn arbenigedd yn eich trydedd flwyddyn. Yn y drydedd flwyddyn, dewisir dwy gainc i’w hastudio.

Y ddwy gainc arbenigol honno y byddwch yn eu hastudio’n fanwl ac a fydd yn llunio eich gradd Baglor. Mae hyn yn rhoi’r posibilrwydd i fyfyrwyr ymgymryd ag astudiaeth ryngddisgyblaethol yn y Dyniaethau, gan greu’r gydberthynas orau gyda diddordebau proffesiynol y myfyriwr a’u posibiliadau gwaith yn y dyfodol. Mae gan bob myfyriwr y rhyddid i ddewis y ddwy gainc a fydd yn llunio eu gradd Baglor.

Pynciau Modylau

Mae modylau nodweddiadol yn cynnwys:

 • Byddinoedd a Llyngesau
 • Cymdeithasau’r Oes Efydd
 • Athroniaeth Gyfandirol
 • Marwolaeth a chladdu
 • Amddiffynwyr, Concwerwyr, Rhai a Orchfygwyd
 • Cloddio a Gwaith Maes
 • Credoau Angladdol yn Aifft yr Henfyd
 • Hanes a damcaniaeth Hil-laddiad
 • Cyfryngau, Crefydd a chymdeithas
 • Ewrop y Canoloesoedd: o Charlemagne i’r Rhyfel Can Mlynedd
 • Athroniaeth Iaith
 • Athroniaeth y Meddwl
 • Athroniaeth Wleidyddol
 • Ôl-gloddio a Dadansoddi
 • Rhagfarn a Gwahaniaethu
 • Esgyniad Rhufain
 • Rhyw a Thrais
 • Y Sistersiaid
 • Dinas Rhufain
 • Yr Holocost
 • Rhyfel mewn Hanes
Asesiad

Asesir y rhaglen mewn amrywiaeth o ffyrdd a fydd yn cynnwys nifer o’r mathau a ganlyn o asesiad: traethodau rhwng 1,000 a 4,000 o eiriau, dadansoddi dogfen, adolygiadau llyfrau/cyfnodolion, adroddiadau byr a dyddlyfrau adfyfyriol, profion amser, arholiadau a welir ac nas gwelir ymlaen llaw, dyddlyfrau maes, posteri, cyflwyniadau grŵp ac unigol, traethodau hir 10,000 o eiriau, wicis, sylwebaethau a gwerthusiadau ffilm.

Rhaglenni a Digwyddiadau Llanbedr Pont Steffan

Dyniaethau | Gwahaniaeth Llanbedr Pont Steffan

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Mae graddau’n bwysig; ond, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd.

I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae graddedigion yn mynd ymlaen i yrfaoedd mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys:

 • Cyfathrebu, busnes
 • Eiriolaeth ddiwylliannol a chymdeithasol
 • Ffilm a’r cyfryngau
 • Codi arian, ymgynghoriaeth ar reoli, ymchwil
 • Iechyd, bwyd a ffordd o fyw
 • Hawliau dynol, anifeiliaid a thir
 • Datblygu rhyngwladol, cymorth a sefydliadau elusennol
 • Amgueddfeydd, treftadaeth, twristiaeth
 • Cyhoeddi
 • Cysylltiadau hiliol, cymuned, gwaith cymdeithasol, y proffesiynau gofal
 • Addysgu
Costau Ychwanegol

Mae’r Gyfadran wedi gwneud amcangyfrif gan dybio y bydd myfyrwyr yn prynu copïau newydd o’r llyfrau. Gallai myfyrwyr hefyd ddewis gwario arian ar argraffu fersiynau drafft o’u gwaith.

Gallai myfyrwyr wario hyd at £300 y flwyddyn ar lyfrau a deunyddiau ychwanegol cysylltiedig.

Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno 2 gopi caled o’u prosiect terfynol, ac amcangyfrifir y bydd cost rhwymo’r rhain yn £20.

Taith Maes ddewisol:

Mae’r Gyfadran yn gweithio i sicrhau bod ystod o ddewisiadau ar gael o ran gwaith maes a theithiau maes yn lleol ac yn rhyngwladol. Felly gall myfyrwyr ddewis cymryd lleoliadau mwy neu lai drud. Mae’r Gyfadran yn noddi’r rhain ond mae’r gost bob blwyddyn yn ddibynnol ar gostau hedfan, lleoliad, a chyfraddau cyfnewid arian. Isod nodir pegwn uchaf y costau disgwyliedig ar sail ble mae myfyrwyr cyfredol wedi ymgymryd â lleoliadau.

 • Gwaith maes (yn ddibynnol ar ble mae’r myfyriwr yn penderfynu gwneud gwaith maes): oddeutu £500 i £1,500
 • Teithiau unigol: oddeutu £5 i £50.
Cyrsiau Cysylltiedig

Saesneg (BA)
Cod UCAS: Q300

Hanes (BA)
Cod UCAS: V100

Athroniaeth (BA)
Cod UCAS: V502

Astudiaethau Crefyddol (BA)
Cod UCAS: RV60

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau
Llety

Ewch i’n hadran Llety Llambed i ddysgu rhagor.