Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol

Cynigia’r Brifysgol raglenni astudio i’w darparu trwy bartneriaethau cydweithredol â sefydliadau eraill yn y DU a thramor.

Mae darpariaeth gydweithredol yn bwysig i’r Brifysgol am ei bod yn ffordd o drefnu bod ei rhaglenni ar gael i fyfyrwyr o ystod eang o ardaloedd daearyddol ac yn cynnig iddynt brofiad addysg byd-eang o’r iawn ryw. Mae hefyd o fudd i sefydliadau partner y Brifysgol, a’r myfyrwyr sy’n astudio yno, trwy gynnig cysylltiadau gwerthfawr ag addysg uwch yn y DU, cyfleoedd ymchwil a datblygiad staff, cyfleoedd ar gyfer dilyniant myfyrwyr a’r manteision sydd ar gael i holl gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.


Cofrestr Darpariaeth Gydweithredol

I weld Cofrestr ein Darpariaeth Gydweithredol, ewch i:- Dolen yma ar gyfer y Gofrestr

Cyfieithiad o'r gweddill ar waith - gweler y fersiwn Saesneg fan hyn


Llawlyfr Gweithrediadau Partner Cydweithredol

Ysgrifennwyd llawlyfr Gweithrediadau Partner yn bennaf er mwyn arwain sefydliadau partner, er bod llawer o'r wybodaeth a geir ynddo hefyd yn berthnasol i staff y Brifysgol sy’n rhan o bartneriaethau cydweithredol.  Nod y Llawlyfr yw rhoi arweiniad cyffredinol ynghylch gweithredu rhaglen gydweithredol, a chadarnhau ymrwymiad y Brifysgol wrth ddarparu gwasanaeth o ansawdd i’w sefydliadau, i’w galluogi i weithredu’n effeithiol. 

Yn y llawlyfr ceir cynnwys o'r Llawlyfr Ansawdd Academaidd a chyfeirir at y penodau a’r atodiadau priodol ar gyfer manylion pellach, fel y bo’n berthnasol. I weld y llawlyfr ewch yma:-


Arweiniad i Fyfyrwyr

Lluniwyd Arweiniad i Fyfyrwyr ar Reoliadau’r Brifysgol i fyfyrwyr mewn sefydliadau partner er mwyn darparu gwybodaeth am yr amrywiol weithdrefnau a rheoliadau ynghylch rhaglen y Brifysgol.  

Mae’r canllawiau hyn ar gyfer myfyrwyr ar raddau a addysgir ac nid ydynt yn cynnwys myfyrwyr graddau ymchwil. I weld y canllawiau i fyfyrwyr ewch yma:


Adnoddau llyfrgell

Er y darperir adnoddau dysgu craidd i fyfyrwyr gan bob sefydliad partner, gall y Brifysgol ddarparu rhai adnoddau ychwanegol i’w myfyrwyr mewn sefydliadau partner. Manylion i’w cael yma.


Adnoddau Cynrychiolwyr Myfyrwyr

Mae Undeb Myfyrwyr PCYDDS wedi darparu rhai defnyddiau generig y gall sefydliadau partner eu defnyddio mewn perthynas â Chynrychiolwyr Cwrs. Dylid addasu'r dogfennau ar gyfer cyd-destun y sefydliad unigol. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at Rhys Dart, Prif Weithredwr Undeb y Myfyrwyr yn r.dart@uwtsd.ac.uk 


Digwyddiad Partneriaethau Cydweithredol 7 Rhagfyr 2017

Cynhaliwyd pedwaredd gynhadledd PCYDDS ar gyfer partneriaid cydweithredol ar 7 Rhagfyr 2017 yng Nghaerdydd.
Gellid gweld yr agenda a’r sleidiau o’r cyflwyniadau isod:

Cysylltu

Bydd y Swyddfa Academaidd yn rhoi trosolwg ar waith sicrhau ansawdd ar gyfer partneriaethau. Prif gysylltiadau’r Swyddfa Academaidd yw:

Mrs Elisa Tavares Llewellyn, Pennaeth Partneriaethau Cydweithredol
Ffôn: 01792 481095
E-bost: elisa.tavares.llewellyn@uwtsd.ac.uk

Mr Gwion Ramage, Uwch Swyddog Gweinyddol (Partneriaethau Cydweithredol) 
Ffôn: 01267 676653
E-bost: g.ramage@uwtsd.ac.uk

Darpara’r Gofrestrfa gymorth ym maes cofrestru myfyrwyr, arholiadau a byrddau arholi.  Prif gysylltiadau’r Gofrestrfa yw:

Miss Nicola Williams, Swyddog Gwasanaethau’r Gofrestrfa
Ffôn: 01267 225145
E-bost: N.Williams@uwtsd.ac.uk

Yn ogystal, darperir hefyd gymorth i bartneriaethau gan ystod o swyddogion ac adrannau eraill oddi mewn i’r Brifysgol.  Ar gyfer manylion cyswllt staff yn y Cyfadrannau, yn ogystal â’r Cydlynydd Partneriaeth, Cyfarwyddwr Rhaglen ac Arweinydd Timau Partneriaethau, cysylltwch â staff y Swyddfa Academaidd yn y lle cyntaf.