Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol

Gwybodaeth Coronafeirws

Mae’r Brifysgol yn gwneud popeth yn ei gallu i gefnogi ei Sefydliadau Partner Cydweithredol er mwyn sicrhau y gall dysgu, addysgu a pharatoi asesiadau barhau yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd. Isod ceir nifer o gwestiynau cyffredin yn gysylltiedig ag  Asesiadau ac Arholiadau i fyfyrwyr mewn Sefydliadau Partner Cydweithredol.

Cwestiynau Cyffredin

Mae’r Brifysgol wedi llunio canllaw i Arweinwyr Rhaglen wrth ystyried newidiadau mewn asesiadau, ac mae wedi’i addasu ar gyfer sefydliadau Partner.

Dewisiadau Amgen yn lle Arholiadau a Phapurau Traddodiadol

Mae’r Brifysgol wedi datblygu set o reoliadau wrth gefn i gefnogi a galluogi myfyrwyr i symud ymlaen a chwblhau eu rhaglen astudio.  Mae trosolwg o’r newidiadau a wneir yn y rheoliadau yn yr atodiad isod. 

Newidiadau yn y Rheoliadau gan PCYDDS mewn ymateb i COVID-19 – Trosolwg i Bartneriaid

Mae yna recordiad o’r weminar a gynhaliwyd ar gyfer partneriaid cydweithredol ar y Rheoliadau Wrth Gefn ar gael yma.

Mae’r newidiadau yn y rheoliadau academaidd wedi’u llunio i sicrhau bod cynifer o fyfyrwyr â phosibl yn gallu symud ymlaen heb fod dan anfantais annheg oherwydd y sefyllfa sy’n datblygu. Maent wedi’u llunio i ddiogelu myfyrwyr na fydd yn gallu rhoi cynnig ar eu haseiniadau, neu pan nad yw Partner Cydweithredol wedi gallu cynnig asesiadau amgen.

Gellir gweld copi o’r rheoliadau i fyfyrwyr israddedig drwy’r ddolen ganlynol.

Gellir gweld copi o’r rheoliadau i fyfyrwyr ôl-raddedig drwy’r ddolen ganlynol.

Mae’r Brifysgol wedi datblygu cyfarwyddyd ar ymgymryd ag arholiad viva neu arholiad llafar drwy ddulliau electronig.

Protocol ar gyfer Arholiadau Viva a Llafar Electronig

Mae’r Brifysgol yn deall y bydd yr effaith ar fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn ystod y cyfnod hyn yn wahanol i’r myfyrwyr hynny sy’n dilyn dyfarniadau a addysgir ac mae wedi sefydlu paramedrau i gefnogi myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ar yr adeg hon. Mae copi o’r ohebiaeth ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig mewn sefydliadau Partner yn atodol isod.

Llythyr Ymchwil Ôl-raddedig - COVID-19 

Mae’r Brifysgol wedi paratoi canllawiau ar y modd o arwain byrddau arholi a gynhelir drwy ddulliau electronig. Mae modd eu gweld yma.

Mae’r Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol yn cefnogi cyflwyno’r canlynol mewn partneriaeth:

 • Rhaglenni PCYDDS
 • Rhaglenni Prifysgol Cymru (tan eu cwblhau).

Mae’n goruchwylio prosesau cymeradwyo a monitro ac yn cynnig cyngor ynghylch materion sy’n gysylltiedig â darpariaeth gydweithredol i staff yn y sefydliadau partner cydweithredol a’r Brifysgol.

Mae'r swyddfa wedi'i lleoli yng Nghaerdydd yn:
Adeilad Cofrestrfa'r Prifysgol Cymru
Rhodfa'r Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd CF10 3NS

Mae darpariaeth gydweithredol yn bwysig i’r Brifysgol am ei bod yn ffordd o drefnu bod ei rhaglenni ar gael i fyfyrwyr o ystod eang o ardaloedd daearyddol ac yn cynnig iddynt brofiad addysg byd-eang o’r iawn ryw.

Mae hefyd o fudd i sefydliadau partner y Brifysgol, a’r myfyrwyr sy’n astudio yno, trwy gynnig

 • Cysylltiadau gwerthfawr ag addysg uwch yn y DU,
 • Cyfleoedd ymchwil a datblygiad staff,
 • Cyfleoedd ar gyfer dilyniant myfyrwyr
 • Manteision sydd ar gael i holl gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.
Cofrestr Darpariaeth Gydweithredol
Llawlyfr Gweithrediadau Partner Cydweithredol

Ysgrifennwyd llawlyfr Gweithrediadau Partneriaid yn bennaf er mwyn rhoi arweiniad i sefydliadau partner, er bod llawer o’r wybodaeth a geir ynddo hefyd yn berthnasol i staff y Brifysgol sy’n rhan o bartneriaethau cydweithredol. 

Nod y Llawlyfr yw rhoi canllawiau cyffredinol ynghylch gweithredu rhaglen gydweithredol, a chadarnhau ymrwymiad y Brifysgol i ddarparu gwasanaeth o ansawdd ar gyfer ei sefydliadau, er mwyn eu galluogi i weithredu’n effeithiol. 

Yn y llawlyfr ceir cynnwys o’r Llawlyfr Ansawdd Academaidd a chyfeirir at y penodau a’r atodiadau priodol ar gyfer manylion pellach, fel y bo’n berthnasol. 

Cewch ddarllen y llawlyfr yma:-

Canllaw i fyfyrwyr

Lluniwyd Canllawiau i Fyfyrwyr ar Reoliadau’r Brifysgol i fyfyrwyr mewn sefydliadau partner er mwyn darparu gwybodaeth am yr amrywiol weithdrefnau a rheoliadau yn gysylltiedig â rhaglen y Brifysgol.  

Mae’r canllawiau hyn ar gyfer myfyrwyr ar raddau a addysgir ac nid ydynt yn cwmpasu myfyrwyr graddau ymchwil. Cewch ddarllen y canllawiau i fyfyrwyr yma:

Adnoddau llyfrgell

Er y darperir adnoddau dysgu craidd ar gyfer myfyrwyr gan bob sefydliad partner, gall y Brifysgol ddarparu rhai adnoddau ychwanegol ar gyfer ei myfyrwyr mewn sefydliadau partner.  Gweler ein Llyfrgell Ar-lein i Bartneriaethau

Adnoddau Cynrychiolwyr Myfyrwyr

Mae Undeb Myfyrwyr PCYDDS wedi darparu rhai defnyddiau generig y gall sefydliadau partner eu defnyddio mewn perthynas â Chynrychiolwyr Cwrs.  Dylid addasu’r dogfennau ar gyfer cyd-destun y sefydliad unigol.  Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at Rhys Dart, Prif Weithredwr Undeb Myfyrwyr PCYDDS yn r.dart@uwtsd.ac.uk

Pwyllgorau Staff Myfyrwyr - Gwybodaeth a Chyfarwyddyd i Bartneriaid Cydweithredol

Mae’r Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol wedi gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth a chyfarwyddyd ynghylch Pwyllgorau Staff Myfyrwyr. Mae modd dod o hyd iddynt drwy’r ddolen ganlynol:

Pwyllgorau Staff Myfyrwyr  - Gwybodaeth a Chyfarwyddyd i Bartneriaid Cydweithredol

Digwyddiad Partneriaethau Cydweithredol: 5 Rhagfyr 2019
Cysylltiadau

Arweinir y Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol gan:

 • Dr Stuart Robb, Pennaeth Partneriaethau Cydweithredol  (Cysylltiadau Partneriaeth)
 • Elisa Tavares Llewellyn, Pennaeth Partneriaethau Cydweithredol (Gweithrediadau)

ac mae’n cynnwys saith cydweithiwr arall:

 • Joanna Clark
 • Joanna Dixon
 • Adam Kalies
 • Deemah Obaid
 • Nia Thomas
 • Andrew Warner
 • Lucy (Lan) Ye

Gyda’n gilydd rydym yn cefnogi partneriaethau cydweithredol sy’n cyflwyno rhaglenni Prifysgol Cymru (tan iddynt ddod i ben) a rhaglenni PCYDDS, gan oruchwylio prosesau cymeradwyo a monitro, a chynnig cyngor i staff sefydliadau partneriaethau cydweithredol a’r Brifysgol ar faterion sy’n ymwneud â darpariaeth gydweithredol.

Sylwch fod gennym ddau dîm o Swyddogion sy’n cefnogi ein partneriaid cydweithredol:

 • Tîm A, sy’n cefnogi ac yn delio â’n partneriaid yn Tsieina a’r Dwyrain Pell.
 • Tîm B, sy’n cefnogi ein partneriaid yn Ewrop. 

Rhennir partneriaethau’r DU rhyngddynt.  Mae gan y timau fewnflychau e-bost a rennir sy’n golygu y caiff unrhyw ymholiadau eu codi bob amser, hyd yn oed os nad yw person cyswllt y partner ar gael.


Manylion cyswllt:

Dr Stuart Robb
Stuart.Robb@wales.ac.uk

Elisa Tavares Llewellyn
elisa.tavares.llewellyn@uwtsd.ac.uk 

Tîm A
Deemah Obaid, Andrew Warner a Lucy (Lan) Ye
AOProvisionA@wales.ac.uk 

Tîm B

Adam Kalies a Nia Thomas
AOProvisionB@wales.ac.uk

Uned Academaidd

Joanna Clark & Joanna Dixon
academic.unit@wales.ac.uk