Mae’r Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol yn cefnogi cyflwyno’r canlynol mewn partneriaeth:

 • Rhaglenni PCYDDS
 • Rhaglenni Prifysgol Cymru (tan eu cwblhau).

Mae’n goruchwylio prosesau cymeradwyo a monitro ac yn cynnig cyngor ynghylch materion sy’n gysylltiedig â darpariaeth gydweithredol i staff yn y sefydliadau partner cydweithredol a’r Brifysgol.

Mae'r swyddfa wedi'i lleoli yng Nghaerdydd yn:

Adeilad Cofrestrfa'r Prifysgol Cymru
Rhodfa'r Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd CF10 3NS

Mae darpariaeth gydweithredol yn bwysig i’r Brifysgol am ei bod yn ffordd o drefnu bod ei rhaglenni ar gael i fyfyrwyr o ystod eang o ardaloedd daearyddol ac yn cynnig iddynt brofiad addysg byd-eang o’r iawn ryw.

Mae hefyd o fudd i sefydliadau partner y Brifysgol, a’r myfyrwyr sy’n astudio yno, trwy gynnig:

 • Cysylltiadau gwerthfawr ag addysg uwch yn y DU,
 • Cyfleoedd ymchwil a datblygiad staff,
 • Cyfleoedd ar gyfer dilyniant myfyrwyr
 • Manteision sydd ar gael i holl gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.
Cofrestr Darpariaeth Gydweithredol
Cytundeb Cofrestru Partner

Pan fydd myfyrwyr yn cofrestru ar un o raglenni’r Drindod Dewi Sant maent yn cytuno i dderbyn y telerau a’r amodau a nodir gan y sefydliad partner pan fyddwch yn derbyn lle ar y rhaglen. Maent hefyd yn cytuno i gydymffurfio â rheoliadau a phrosesau'r Brifysgol, sydd wedi eu crynhoi  yn y Cytundeb Cofrestru Partner.

Llawlyfr Gweithrediadau Partner Cydweithredol

Ysgrifennwyd llawlyfr Gweithrediadau Partneriaid yn bennaf er mwyn rhoi arweiniad i sefydliadau partner, er bod llawer o’r wybodaeth a geir ynddo hefyd yn berthnasol i staff y Brifysgol sy’n rhan o bartneriaethau cydweithredol. 

Nod y Llawlyfr yw rhoi canllawiau cyffredinol ynghylch gweithredu rhaglen gydweithredol, a chadarnhau ymrwymiad y Brifysgol i ddarparu gwasanaeth o ansawdd ar gyfer ei sefydliadau, er mwyn eu galluogi i weithredu’n effeithiol. 

Yn y llawlyfr ceir cynnwys o’r Llawlyfr Ansawdd Academaidd a chyfeirir at y penodau a’r atodiadau priodol ar gyfer manylion pellach, fel y bo’n berthnasol. 

Cewch ddarllen y llawlyfr yma:-

Gwybodaeth Coronafeirws

Mae’r Brifysgol yn gwneud popeth yn ei gallu i gefnogi ei Sefydliadau Partner Cydweithredol er mwyn sicrhau y gall dysgu, addysgu a pharatoi asesiadau barhau yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd. 

Mae’r Brifysgol wedi llunio canllaw i Arweinwyr Rhaglen wrth ystyried newidiadau mewn asesiadau, ac mae wedi’i addasu ar gyfer sefydliadau Partner.

Mae’r Brifysgol wedi datblygu cyfarwyddyd ar ymgymryd ag arholiad viva neu arholiad llafar drwy ddulliau electronig.

Canllaw amgylchiadau esgusodol

Mae’r Brifysgol hefyd wedi diweddaru ei chanllawiau mewn perthynas â cheisiadau ar gyfer amgylchiadau esgusodol. Gellir dod o hyd i gopi o’r canllawiau newydd isod:

Adnoddau llyfrgell

Er y darperir adnoddau dysgu craidd ar gyfer myfyrwyr gan bob sefydliad partner, gall y Brifysgol ddarparu rhai adnoddau ychwanegol ar gyfer ei myfyrwyr mewn sefydliadau partner.  Gweler ein Llyfrgell Ar-lein i Bartneriaethau

Adnoddau Cynrychiolwyr Myfyrwyr

Mae Undeb Myfyrwyr PCYDDS wedi darparu rhai defnyddiau generig y gall sefydliadau partner eu defnyddio mewn perthynas â Chynrychiolwyr Cwrs.

Dylid addasu’r dogfennau ar gyfer cyd-destun y sefydliad unigol.  Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at Steve Ralph, Prif Weithredwr Undeb Myfyrwyr PCYDDS yn steve.ralph@uwtsd.ac.uk 

Pwyllgorau Staff Myfyrwyr - Gwybodaeth a Chyfarwyddyd i Bartneriaid Cydweithredol

Mae’r Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol wedi gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth a chyfarwyddyd ynghylch Pwyllgorau Staff Myfyrwyr. Mae modd dod o hyd iddynt drwy’r ddolen ganlynol:

Pwyllgorau Staff Myfyrwyr  - Gwybodaeth a Chyfarwyddyd i Bartneriaid Cydweithredol

Digwyddiad Partneriaethau Cydweithredol: 2 Rhagfyr 2022

Cynhaliwyd nawfed gynhadledd PCYDDS ar gyfer partneriaid cydweithredol ar 2 Rhagfyr 2022 ar-lein.
Mae’r agenda a sleidiau’r cyflwyniadau ar gael isod:

Gallwch hefyd wylio’r recordiad o’r Gynhadledd Partneriaid Cydweithredol – 2 Rhagfyr 2022.

Cysylltiadau

Arweinir y Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol gan:

 • Dr Stuart Robb, Pennaeth Partneriaethau Cydweithredol  (Cysylltiadau Partneriaeth)
 • Elisa Tavares Llewellyn, Pennaeth Partneriaethau Cydweithredol (Gweithrediadau)

ac mae’n cynnwys saith cydweithiwr arall:

 • Joanna Clark
 • Joanna Dixon
 • Adam Kalies
 • Deemah Obaid
 • Nia Thomas
 • Andrew Warner
 • Lucy (Lan) Ye

Gyda’n gilydd rydym yn cefnogi partneriaethau cydweithredol sy’n cyflwyno rhaglenni Prifysgol Cymru (tan iddynt ddod i ben) a rhaglenni PCYDDS, gan oruchwylio prosesau cymeradwyo a monitro, a chynnig cyngor i staff sefydliadau partneriaethau cydweithredol a’r Brifysgol ar faterion sy’n ymwneud â darpariaeth gydweithredol.

Sylwch fod gennym ddau dîm o Swyddogion sy’n cefnogi ein partneriaid cydweithredol:

 • Tîm A, sy’n cefnogi ac yn delio â’n partneriaid yn Tsieina a’r Dwyrain Pell.
 • Tîm B, sy’n cefnogi ein partneriaid yn Ewrop. 

Rhennir partneriaethau’r DU rhyngddynt.  Mae gan y timau fewnflychau e-bost a rennir sy’n golygu y caiff unrhyw ymholiadau eu codi bob amser, hyd yn oed os nad yw person cyswllt y partner ar gael.


Manylion cyswllt:

Dr Stuart Robb
Stuart.Robb@wales.ac.uk

Elisa Tavares Llewellyn
elisa.tavares.llewellyn@uwtsd.ac.uk 

Tîm A
Deemah Obaid, Andrew Warner a Lucy (Lan) Ye
AOProvisionA@wales.ac.uk 

Tîm B

Adam Kalies a Nia Thomas
AOProvisionB@wales.ac.uk

Uned Academaidd

Joanna Clark & Joanna Dixon
academic.unit@wales.ac.uk

 

Committed to the Quality of UK TNE