Gwybodaeth Coronafeirws

Mae’r Brifysgol yn gwneud popeth yn ei gallu i gefnogi ei Sefydliadau Partner Cydweithredol er mwyn sicrhau y gall dysgu, addysgu a pharatoi asesiadau barhau yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd. 

Mae’r Brifysgol wedi llunio canllaw i Arweinwyr Rhaglen wrth ystyried newidiadau mewn asesiadau, ac mae wedi’i addasu ar gyfer sefydliadau Partner.

Mae’r Brifysgol wedi datblygu set o reoliadau wrth gefn i gefnogi a galluogi myfyrwyr i symud ymlaen a chwblhau eu rhaglen astudio. Gwelwch gopi o Contingency Regulations 2020-2021 ar gyfer yr holl fyfyrwyr.

Mae’r newidiadau yn y rheoliadau academaidd wedi’u llunio i sicrhau bod cynifer o fyfyrwyr â phosibl yn gallu symud ymlaen heb fod dan anfantais annheg oherwydd y sefyllfa sy’n datblygu.

Maent wedi’u llunio i ddiogelu myfyrwyr na fydd yn gallu rhoi cynnig ar eu haseiniadau, neu pan nad yw Partner Cydweithredol wedi gallu cynnig asesiadau amgen.

Gwelwch recordiad a sleidiau’r Rheoliadau Rhwyd Diogelwch o’r weminar a gynhaliwyd i bartneriaid cydweithredol ar y Rheoliadau Wrth Gefn.

Mae’r Brifysgol wedi datblygu cyfarwyddyd ar ymgymryd ag arholiad viva neu arholiad llafar drwy ddulliau electronig.

Mae’r Brifysgol wedi paratoi canllawiau ar sut y cynhelir byrddau arholi drwy ddulliau electronig. 

 

 

Mae’r Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol yn cefnogi cyflwyno’r canlynol mewn partneriaeth:

 • Rhaglenni PCYDDS
 • Rhaglenni Prifysgol Cymru (tan eu cwblhau).

Mae’n goruchwylio prosesau cymeradwyo a monitro ac yn cynnig cyngor ynghylch materion sy’n gysylltiedig â darpariaeth gydweithredol i staff yn y sefydliadau partner cydweithredol a’r Brifysgol.

Mae'r swyddfa wedi'i lleoli yng Nghaerdydd yn:
Adeilad Cofrestrfa'r Prifysgol Cymru
Rhodfa'r Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd CF10 3NS

Mae darpariaeth gydweithredol yn bwysig i’r Brifysgol am ei bod yn ffordd o drefnu bod ei rhaglenni ar gael i fyfyrwyr o ystod eang o ardaloedd daearyddol ac yn cynnig iddynt brofiad addysg byd-eang o’r iawn ryw.

Mae hefyd o fudd i sefydliadau partner y Brifysgol, a’r myfyrwyr sy’n astudio yno, trwy gynnig

 • Cysylltiadau gwerthfawr ag addysg uwch yn y DU,
 • Cyfleoedd ymchwil a datblygiad staff,
 • Cyfleoedd ar gyfer dilyniant myfyrwyr
 • Manteision sydd ar gael i holl gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.
Cofrestr Darpariaeth Gydweithredol
Cytundeb Cofrestru Partner

Pan fydd myfyrwyr yn cofrestru ar un o raglenni’r Drindod Dewi Sant maent yn cytuno i dderbyn y telerau a’r amodau a nodir gan y sefydliad partner pan fyddwch yn derbyn lle ar y rhaglen. Maent hefyd yn cytuno i gydymffurfio â rheoliadau a phrosesau'r Brifysgol, sydd wedi eu crynhoi  yn y Cytundeb Cofrestru Partner.

Llawlyfr Gweithrediadau Partner Cydweithredol

Ysgrifennwyd llawlyfr Gweithrediadau Partneriaid yn bennaf er mwyn rhoi arweiniad i sefydliadau partner, er bod llawer o’r wybodaeth a geir ynddo hefyd yn berthnasol i staff y Brifysgol sy’n rhan o bartneriaethau cydweithredol. 

Nod y Llawlyfr yw rhoi canllawiau cyffredinol ynghylch gweithredu rhaglen gydweithredol, a chadarnhau ymrwymiad y Brifysgol i ddarparu gwasanaeth o ansawdd ar gyfer ei sefydliadau, er mwyn eu galluogi i weithredu’n effeithiol. 

Yn y llawlyfr ceir cynnwys o’r Llawlyfr Ansawdd Academaidd a chyfeirir at y penodau a’r atodiadau priodol ar gyfer manylion pellach, fel y bo’n berthnasol. 

Cewch ddarllen y llawlyfr yma:-

Canllaw i fyfyrwyr

Lluniwyd Canllawiau i Fyfyrwyr ar Reoliadau’r Brifysgol i fyfyrwyr mewn sefydliadau partner er mwyn darparu gwybodaeth am yr amrywiol weithdrefnau a rheoliadau yn gysylltiedig â rhaglen y Brifysgol.  

Mae’r canllawiau hyn ar gyfer myfyrwyr ar raddau a addysgir ac nid ydynt yn cwmpasu myfyrwyr graddau ymchwil. Cewch ddarllen y canllawiau i fyfyrwyr yma:

Mae’r Brifysgol hefyd wedi diweddaru ei chanllawiau mewn perthynas â cheisiadau ar gyfer amgylchiadau esgusodol. Gellir dod o hyd i gopi o’r canllawiau newydd isod:

Adnoddau llyfrgell

Er y darperir adnoddau dysgu craidd ar gyfer myfyrwyr gan bob sefydliad partner, gall y Brifysgol ddarparu rhai adnoddau ychwanegol ar gyfer ei myfyrwyr mewn sefydliadau partner.  Gweler ein Llyfrgell Ar-lein i Bartneriaethau

Adnoddau Cynrychiolwyr Myfyrwyr

Mae Undeb Myfyrwyr PCYDDS wedi darparu rhai defnyddiau generig y gall sefydliadau partner eu defnyddio mewn perthynas â Chynrychiolwyr Cwrs.

Dylid addasu’r dogfennau ar gyfer cyd-destun y sefydliad unigol.  Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at Steve Ralph, Prif Weithredwr Undeb Myfyrwyr PCYDDS yn steve.ralph@uwtsd.ac.uk 

Pwyllgorau Staff Myfyrwyr - Gwybodaeth a Chyfarwyddyd i Bartneriaid Cydweithredol

Mae’r Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol wedi gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth a chyfarwyddyd ynghylch Pwyllgorau Staff Myfyrwyr. Mae modd dod o hyd iddynt drwy’r ddolen ganlynol:

Pwyllgorau Staff Myfyrwyr  - Gwybodaeth a Chyfarwyddyd i Bartneriaid Cydweithredol

Digwyddiad Partneriaethau Cydweithredol: 4 Rhagfyr 2020

Cynhaliwyd seithfed gynhadledd PCYDDS ar gyfer partneriaid cydweithredol ar 4 Rhagfyr 2020 ar-lein.
Mae’r agenda a sleidiau’r cyflwyniadau ar gael isod:

Cysylltiadau

Arweinir y Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol gan:

 • Dr Stuart Robb, Pennaeth Partneriaethau Cydweithredol  (Cysylltiadau Partneriaeth)
 • Elisa Tavares Llewellyn, Pennaeth Partneriaethau Cydweithredol (Gweithrediadau)

ac mae’n cynnwys saith cydweithiwr arall:

 • Joanna Clark
 • Joanna Dixon
 • Adam Kalies
 • Deemah Obaid
 • Nia Thomas
 • Andrew Warner
 • Lucy (Lan) Ye

Gyda’n gilydd rydym yn cefnogi partneriaethau cydweithredol sy’n cyflwyno rhaglenni Prifysgol Cymru (tan iddynt ddod i ben) a rhaglenni PCYDDS, gan oruchwylio prosesau cymeradwyo a monitro, a chynnig cyngor i staff sefydliadau partneriaethau cydweithredol a’r Brifysgol ar faterion sy’n ymwneud â darpariaeth gydweithredol.

Sylwch fod gennym ddau dîm o Swyddogion sy’n cefnogi ein partneriaid cydweithredol:

 • Tîm A, sy’n cefnogi ac yn delio â’n partneriaid yn Tsieina a’r Dwyrain Pell.
 • Tîm B, sy’n cefnogi ein partneriaid yn Ewrop. 

Rhennir partneriaethau’r DU rhyngddynt.  Mae gan y timau fewnflychau e-bost a rennir sy’n golygu y caiff unrhyw ymholiadau eu codi bob amser, hyd yn oed os nad yw person cyswllt y partner ar gael.


Manylion cyswllt:

Dr Stuart Robb
Stuart.Robb@wales.ac.uk

Elisa Tavares Llewellyn
elisa.tavares.llewellyn@uwtsd.ac.uk 

Tîm A
Deemah Obaid, Andrew Warner a Lucy (Lan) Ye
AOProvisionA@wales.ac.uk 

Tîm B

Adam Kalies a Nia Thomas
AOProvisionB@wales.ac.uk

Uned Academaidd

Joanna Clark & Joanna Dixon
academic.unit@wales.ac.uk