Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol

Cynigia’r Brifysgol raglenni astudio i’w darparu trwy bartneriaethau cydweithredol â sefydliadau eraill yn y DU a thramor.

Mae darpariaeth gydweithredol yn bwysig i’r Brifysgol am ei bod yn ffordd o drefnu bod ei rhaglenni ar gael i fyfyrwyr o ystod eang o ardaloedd daearyddol ac yn cynnig iddynt brofiad addysg byd-eang o’r iawn ryw. Mae hefyd o fudd i sefydliadau partner y Brifysgol, a’r myfyrwyr sy’n astudio yno, trwy gynnig cysylltiadau gwerthfawr ag addysg uwch yn y DU, cyfleoedd ymchwil a datblygiad staff, cyfleoedd ar gyfer dilyniant myfyrwyr a’r manteision sydd ar gael i holl gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.


Cofrestr Darpariaeth Gydweithredol

I weld Cofrestr ein Darpariaeth Gydweithredol, ewch i:- Dolen yma ar gyfer y Gofrestr

Cyfieithiad o'r gweddill ar waith - gweler y fersiwn Saesneg fan hyn


Llawlyfr Gweithrediadau Partner Cydweithredol

Ysgrifennwyd llawlyfr Gweithrediadau Partner yn bennaf er mwyn arwain sefydliadau partner, er bod llawer o'r wybodaeth a geir ynddo hefyd yn berthnasol i staff y Brifysgol sy’n rhan o bartneriaethau cydweithredol.  Nod y Llawlyfr yw rhoi arweiniad cyffredinol ynghylch gweithredu rhaglen gydweithredol, a chadarnhau ymrwymiad y Brifysgol wrth ddarparu gwasanaeth o ansawdd i’w sefydliadau, i’w galluogi i weithredu’n effeithiol. 

Yn y llawlyfr ceir cynnwys o'r Llawlyfr Ansawdd Academaidd a chyfeirir at y penodau a’r atodiadau priodol ar gyfer manylion pellach, fel y bo’n berthnasol. I weld y llawlyfr ewch yma:-


Arweiniad i Fyfyrwyr

Lluniwyd Arweiniad i Fyfyrwyr ar Reoliadau’r Brifysgol i fyfyrwyr mewn sefydliadau partner er mwyn darparu gwybodaeth am yr amrywiol weithdrefnau a rheoliadau ynghylch rhaglen y Brifysgol.  

Mae’r canllawiau hyn ar gyfer myfyrwyr ar raddau a addysgir ac nid ydynt yn cynnwys myfyrwyr graddau ymchwil. I weld y canllawiau i fyfyrwyr ewch yma:


Adnoddau llyfrgell

Er y darperir adnoddau dysgu craidd i fyfyrwyr gan bob sefydliad partner, gall y Brifysgol ddarparu rhai adnoddau ychwanegol i’w myfyrwyr mewn sefydliadau partner. Manylion i’w cael yma.


Adnoddau Cynrychiolwyr Myfyrwyr

Mae Undeb Myfyrwyr PCYDDS wedi darparu rhai defnyddiau generig y gall sefydliadau partner eu defnyddio mewn perthynas â Chynrychiolwyr Cwrs. Dylid addasu'r dogfennau ar gyfer cyd-destun y sefydliad unigol. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at Rhys Dart, Prif Weithredwr Undeb y Myfyrwyr yn r.dart@uwtsd.ac.uk 


Digwyddiad Partneriaethau Cydweithredol 7 Rhagfyr 2017

Cynhaliwyd pedwaredd gynhadledd PCYDDS ar gyfer partneriaid cydweithredol ar 7 Rhagfyr 2017 yng Nghaerdydd.
Gellid gweld yr agenda a’r sleidiau o’r cyflwyniadau isod:

Cysylltiadau

Arweinir y Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol gan:

Dr Stuart Robb, Pennaeth Partneriaethau Cydweithredol  (Cysylltiadau Partneriaeth)

Elisa Tavares Llewellyn, Pennaeth Partneriaethau Cydweithredol (Gweithrediadau)

ac mae’n cynnwys saith cydweithiwr arall:

  • Joanna Clark
  • Joanna Dixon
  • Adam Kalies
  • Deemah Obaid
  • Nia Thomas
  • Andrew Warner
  • Lucy (Lan) Ye

Gyda’n gilydd, rydym yn cefnogi partneriaethau cydweithredol sy’n cyflwyno rhaglenni Prifysgol Cymru (tan iddynt ddod i ben) a rhaglenni YDDS, gan oruchwylio prosesau cymeradwyo a monitro, a chynnig cyngor i staff sefydliadau partneriaeth gydweithredol a’r Brifysgol ar faterion sy’n ymwneud â darpariaeth gydweithredol.  

Sylwch fod gennym ddau dîm o Swyddogion sy’n cynorthwyo ein partneriaid cydweithredol:

  • Tîm A, sy’n delio â, ac yn cefnogi ein partneriaid yn Tsieina a’r Dwyrain Pell.
  • Tîm B, sy’n cefnogi ein partneriaid yn Ewrop. 

Rhennir partneriaethau’r DU rhyngddynt. Mae gan y timau fewnflychau e-bost a rennir sy’n golygu y caiff unrhyw ymholiadau bob amser eu hymateb, hyd yn oed os nad yw person cyswllt y partner ar gael.

Manylion cyswllt:

Dr Stuart Robb
Stuart.Robb@wales.ac.uk

Elisa Tavares Llewellyn
elisa.tavares.llewellyn@uwtsd.ac.uk 

Tîm A
Deemah Obaid, Andrew Warner a Lucy (Lan) Ye
AOProvisionA@wales.ac.uk 

Tîm B

Adam Kalies a Nia Thomas
AOProvisionB@wales.ac.uk

Joanna Clark & Joanna Dixon
academic.unit@wales.ac.uk