DARGANFOD Eich Undeb Myfyrwyr

Students' Union

Undeb Myfyrwyr PCYDDS yw canolbwynt gweithgarwch myfyrwyr ar y campws; mae'n cynnig popeth a all wella eich amser yn y Brifysgol.

Eich Profiad Myfyrwyr, Eich Undeb Myfyrwyr!

Mae pob myfyriwr sy'n cofrestru'n llawn â Phrifysgol y Drindod Dewi Sant yn dod yn aelod o Undeb y Myfyrwyr yn awtomatig, sy'n rhoi mynediad i'n holl wasanaethau.

Mae Undeb y Myfyrwyr (UM) yn fudiad democrataidd a gaiff ei redeg gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr.

Nod Undeb Myfyrwyr y Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant (UMPCDDS) yw gwella bywydau myfyrwyr sy'n astudio yn y Brifysgol.
Mae swyddogion a staff yr UM yma i helpu ac ychwanegu gwerth i'ch profiad fel myfyrwyr drwy gynnig llu o weithgareddau, prosiectau a chyfleoedd ar gyfer arweinyddiaeth.

Gwiriwch UMPCDDS a chwiliwch am ein negeseuon am fwy o fanylion ar:

 - neu galwch i mewn yn un o adeiladau'r Undeb am baned a sgwrs!.

Ddim yn gweld unrhyw beth sydd at eich dant? Dewch i'n gweld ni a sefydlwch rywbeth eich hun - eich Undeb chi ydyn ni ac rydym yma i roi cyfle i chi lunio'r math o brofiad myfyrwyr rydych chi ei eisiau.

Bydd eich UM yn gefn i chi gydol eich amser yn y Brifysgol drwy amddiffyn eich hawliau a chryfhau eich llais.
Mae eich UM yn gweithio drwy ddod â myfyrwyr o bob rhan o'r Brifysgol ynghyd i ymgyrchu dros newid cadarnhaol ar eich cwrs, yn eich Ysgol academaidd, ar eich campws, yn eich cymuned leol a'r tu hwnt.

Rydym yn sicrhau bod eich pryderon a'ch syniadau wrth galon y penderyfniadau a wneir gan y Brifysgol, a thrwy ein haelodaeth o Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr, gallwn ddylanwadu ar lunwyr penderfyniadau ar lefel genedlaethol.

Mae ein staff a'n swyddogion wedi eu cysylltu â strwythurau cymorth y Brifysgol, ac maent wrth law i'ch helpu chi os ydych yn cael unrhyw broblemau, yn mynd i drafferthion, neu'n cael anawsterau ag unrhyw beth tra byddwch yn y Brifysgol. Golyga hyn, o'r funud y byddwch yn cyrraedd, bod rhywun ar gael i helpu.

Rydym yn arbenigo mewn materion academaidd, ond byddwn wastad yn gwybod pwy i'ch cyfeirio atynt os bydd gennych anghenion eraill. Rydym yn gyfeillgar, yn synhwyrol ac yn barod i helpu.

Mae gennym amrywiaeth eang o swyddi llawn-amser, rhan-amser a gwirfoddol ar gael bob blwyddyn
- felly mae yno wastad gyfle i chi gymryd rhan mewn arwain eich UM. Ymysg ein swyddi pwysicaf mae Cynrychiolwyr Cwrs a Chyfadran - myfyrwyr a etholir gennych chi i gyfrannu at drafodaethau a phenderfyniadau o fewn eich Ysgolion academaidd ac ar bwyllgorau'r Brifysgol.

Gwnewch yn sicr eich bod yn gwybod pwy yw eich cynrychiolydd cwrs
ac os nad oes gennych chi un - cynigiwch eich hun ar gyfer y rôl! Mae eich UM yn cynnig cefnogaeth i'n cynrychiolwyr etholedig i gyd, yn sicrhau eu bod yn derbyn hyfforddiant, yn cael eu briffio a'u bod yn gymwys i drawsnewid eich addysg a gwneud eich profiad yn un anhygoel.

Mae'r UM yn cynnig cymorth i fyfyrwyr redeg eu timoedd chwaraeon a'u cymdeithasau eu hunain.

Mae gennym ystod eang ohonynt ar draws campysau Abertawe, Caerfyrddin a Llambed

- am y rhestr lawn, ewch i:

Mae ein timoedd chwaraeon yn rhan o gynghreiriau Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS) ac maent yn cystadlu yn erbyn Prifysgolion eraill bob dydd Mercher.

Mae ein cymdeithasau'n cynnwys amrediad eang o grwpiau diddordeb sy'n cynnal gwahanol ddigwyddiadau a gweithgareddau gydol y flwyddyn. Os ydych chi'n angerddol ynglŷn â rhywbeth a bod diddordeb gennych yn ein gweithgareddau, gwnewch yn sicr eich bod yn cyfranogi. Ymunwch yn Ffair y Glas ar ddechrau'r tymor, neu yn niffyg hynny cysylltwch â'r grwpiau drwy'r wefan neu facebook, neu dewch i'r UM a holwch am fanylion ymuno. Mae wastad croeso i aelodau newydd!

Os oes gennych chi syniad ar gyfer clwb neu gymdeithas newydd, mae hefyd yn hawdd iawn sefydlu un; does ond angen i chi gael gafael ar ychydig o bobl eraill sy'n rhannu'r un diddordeb â chi ac yna dod draw i'n gweld. Nid yn unig yw hon yn ffordd dda o ddod i adnabod pobl o'r un anian â chi, ond mae rhedeg clwb neu gymdeithas yn edrych yn wych ar eich CV.

Rydyn ni hefyd yn eich annog chi i gyd i gyfranogi yn ein prosiect gwirfoddoli 'Y Prosiect'. Mae gwirfoddoli'n ffordd ardderchog o roi rhywbeth yn ôl i'ch cymuned leol, cwrdd â phobl ddiddorol, a datblygu eich sgiliau a'ch profiad. Mae cwmnïau sy'n recriwtio graddedigion yn gosod cryn werth ar wirfoddoli ac nid yw fyth yn rhy gynnar i ddechrau meddwl am eich gyrfa yn y dyfodol.

Rydym yn cynnig cyfleoedd ar gyfer gwirfoddoli ar draws ein campysau i gyd - felly ewch ati i ganfod mwy, cyfranogwch ac ymunwch â ni!

Bob blwyddyn rydym yn gweithio gyda'r Brifysgol i gyhoeddi cytundeb sy'n gosod allan sut y bydd eich UM a'r Brifysgol yn rhyngweithio a chydweithio. Gallwch ei ddarllen fan yma: Cytundeb Perthynas

Rydym hefyd yn helpu i greu Siartr Myfyrwyr y Brifysgol yn flynyddol. Mae'r ddogfen hon yn amlinellu cyfrifoldebau'r Brifysgol, yr Undeb... a'ch cyfrifoldebau chi!