Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol(BA)(Ardystiad ETS Cymru)

Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (BA)

Ymgeisio Drwy UCAS - Llawn Amser

Mae’r rhaglen Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (BA) (Ardystiad ETS) yn cynnig cymhwyster proffesiynol i fyfyrwyr, a thrwy safbwynt y gwyddorau cymdeithasol mae’n archwilio heriau cyfredol a chyfoes y mae pobl ifanc yn eu hwynebu, gan gynnwys:

 • Trawma
 • Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod
 • Camddefnyddio Sylweddau
 • Llinellau Cyffuriau
 • Hawliau Plant
 • Iechyd a Llesiant
 • Effaith perthnasoedd

Mae’r radd yn cyfuno theori, polisi ac arfer mewn dull cymhwysol er mwyn galluogi graddedigion i fod yn academyddion rhagorol ac yn ymarferwyr rhagorol.

Yn aml tybir bod gwaith ieuenctid yn ‘gyfrinach fawr’, ac mae’n ddull pwerus o gefnogi pobl ifanc i feithrin gwytnwch a dyfeisgarwch ac i gyflawni eu potensial yn llawn. Mae gwaith ieuenctid wedi’i seilio ar ddatblygu perthnasoedd da, cadarnhaol gyda phobl ifanc, ac mae’n gweithredu’n sylfaen i gefnogi pobl ifanc drwy ystod o broblemau. Dyma pam mae proffesiynau eraill yn aml yn ystyried bod y radd mewn gwaith ieuenctid yn gymhwyster i’w ddeisyfu.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Llwybrau sydd ar gael

Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (BA)
Cod UCAS: GIA1
Gwnewch gais drwy UCAS

Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (BA) (gyda blwyddyn Sylfaen)
Cod UCAS: GIAF
Gwnewch gais drwy UCAS

Mae’r rhaglen BA Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (Ardystiad ETS) hefyd ar gael fel rhaglen 4 blynedd sy’n cynnwys Blwyddyn Sylfaen. Bydd y Flwyddyn Sylfaen yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymgymryd â’r Dyfarniad Lefel 3 mewn Arfer Gwaith Ieuenctid, a bydd hefyd yn rhoi’r hyder, y wybodaeth, y brwdfrydedd a’r sgiliau angenrheidiol i fyfyrwyr i symud ymlaen i’r BA Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (Ardystiad ETS).

Dylai ymgeiswyr llawn amser wneud cais drwy UCAS. Dylai ymgeiswyr rhan amser wneud cais drwy’r Brifysgol.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored              Cais am Wybodaeth             
Enw'r cyswllt:: Angharad Lewis


Ffioedd Dysgu 2023/24:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn?

 1. Cael cymhwyster â chymeradwyaeth broffesiynol a gradd academaidd
 2. Archwilio arfer gyda phobl ifanc a’u cymunedau drwy ymgymryd â chyfleoedd am leoliadau gwaith ieuenctid bob blwyddyn mewn dewis eang o sefydliadau cymunedol ac i bobl ifanc.
 3. Paratoi am gyfleodd gwaith megis cyfiawnder ieuenctid, iechyd a llesiant, datblygu cymunedol, menter gymdeithasol a’r heddlu.
 4. Y Drindod Dewi Sant yw’r unig le y gallwch astudio’r radd hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
 5. Ystyrir hefyd fod y rhaglen BA Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (Ardystiad ETS) yn radd gyntaf ragorol i gael  mynediad i astudiaethau ôl-raddedig mewn ystod o feysydd cysylltiedig, ehangach yn cynnwys iechyd a llesiant plant a phobl ifanc, hawliau plant, gwaith cymdeithasol, menter gymdeithasol, troseddeg a chyfiawnder ieuenctid, a cham-drin plant a menywod.  

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd y radd BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (Ardystiad ETS) yn galluogi myfyrwyr i weithio gyda phobl ifanc, cymunedau a theuluoedd, ac i fod yn ymarferwyr sy’n addas i’r diben yn y 21ain ganrif.  Trwy safbwynt y gwyddorau cymdeithasol, bydd y rhaglen yn archwilio arfer gyda phobl ifanc a’u cymunedau mewn modd cymhwysol, gydag ymrwymiad eglur i gyfiawnder cymdeithasol, arfer gwrth-ormesol, ac wedi’i seilio ar werthoedd ac egwyddorion craidd gwaith ieuenctid. 

Mae’r cwrs yn paratoi myfyrwyr i fod yn weithwyr proffesiynol i weithio gyda phobl ifanc ar nifer o broblemau sy’n gyfredol iawn yn y gymdeithas sydd ohoni, megis Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant, Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, Digartrefedd, Camddefnyddio Sylweddau, Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed, Tlodi a Gordewdra ymhlith pobl ifanc, ac mae’n archwilio’r rhain mewn modd cymhwysol, gan dynnu ar ymchwil cyfredol ac arfer gorau er mwyn paratoi graddedigion i fod yn effeithiol ac adfyfyriol iawn yn eu dewis feysydd. 

Mae’r rhaglen yn cyd-fynd yn gyflawn ag ymrwymiad Llywodraeth Cymru i “ddatblygu a chryfhau darpariaeth benodol wedi’i hanelu at gefnogi a gwella canlyniadau ar gyfer pobl ifanc sy’n fwy agored i niwed neu sydd ar y cyrion” (LlC, 2019, t.13).

Pynciau Modylau

Blwyddyn Sylfaen – Lefel 3

 • Sgiliau Goroesi Academaidd (30 credyd; gorfodol)
 • Cyflwyniad i Fywyd Prifysgol: Ffynnu fel Myfyriwr (30 credyd; gorfodol)
 • Cyflwyniad i Arfer Gwaith Ieuenctid (60 credyd; gorfodol).

Blwyddyn Un – Lefel 4 (Tyst AU, Dip AU a BA)

 • Sgiliau Astudio Academaidd i Fyfyrwyr (20 credyd; gorfodol)
 • Sgiliau Cwnsela, Ymwybyddiaeth Ofalgar ac Arfer Therapiwtig (20 credyd; gorfodol)
 • Arfer Proffesiynol: Egwyddorion a Chyd-destunau Gwaith gyda Phobl Ifanc (20 credyd; gorfodol)
 • Deall Oedolaeth (20 credyd; gorfodol)
 • Pobl Ifanc a Chymdeithas 1: Eiriolaeth, Grymuso, Cyfranogiad a Hawliau (20 credyd; gorfodol)
 • Arfer Gwaith Ieuenctid 1: Paratoi’r Gweithlu (20 credyd; craidd).

Blwyddyn Dau – Lefel 5 (Dip AU a BA)

 • Nid yw Unrhyw un yn Rhy Fach i Wneud Gwahaniaeth: Gweithio gyda Phobl Ifanc i Greu Hinsawdd o Newid (20 credyd; gorfodol)
 • Ymchwil Cymdeithasol ar gyfer Arfer Proffesiynol (20 credyd; gorfodol)
 • Goruchwyliaeth, Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol (20 credyd; gorfodol)
 • Pobl Ifanc a Chymdeithas 2: Iechyd Meddwl, Llesiant a Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (20 credyd; gorfodol)
 • Arfer Gwaith Ieuenctid 2: Datblygu Arfer (40 credyd; craidd).

Blwyddyn Tri – Lefel 6 (BA)

 • Traethawd Hir (40 credyd; gorfodol)
 • Pobl Ifanc a Chymdeithas 3: Trawma, Camfanteisio a Phlentyndod Gwenwynig (20 credyd; gorfodol)
 • Pobl Ifanc mewn Ffocws (20 credyd; gorfodol)
 • Llesiant a Gwydnwch Pobl Ifanc (20 credyd; gorfodol)
 • Arfer Gwaith Ieuenctid 3: Arwain a Rheoli (20 credyd; craidd).
Asesiad

Lluniwyd asesiadau i adlewyrchu gofynion y maes, a datblygu sgiliau cyflogadwyedd eang yn y myfyrwyr. Nid oes unrhyw arholiadau.

Dolenni Perthnasol

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad
 • Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr ddarparu dogfen datgeliad manylach foddhaol ar gyfer y Gweithlu Plant ac Oedolion gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
 • Gofynion mynediad y rhaglen yw rhwng 80 a 96 pwynt a throsodd, fodd bynnag, mae mynediad i’r rhaglen yn amodol ar deilyngdod yr unigolyn.
 • O ganlyniad i gymeradwyaeth broffesiynol y rhaglen radd, rhaid i ymgeiswyr feddu ar o leiaf 100 awr o brofiad o Waith Ieuenctid diweddar a pherthnasol.
Cyfleoedd Gyrfa

O ganlyniad i’w huchelgeisiau wrth wneud cais am le ar y rhaglen radd, mae llawer o’n graddedigion yn dod o hyd i waith yn uniongyrchol ym maes gwaith ieuenctid, yn y sector gwirfoddol a’r sector a gynhelir.  Fodd bynnag, mae’r cymhwyster gwaith ieuenctid yn adnabyddus am ei allu i drosglwyddo i feysydd cysylltiedig ehangach, sy’n dangos sut y gellir trosglwyddo’r sgiliau y mae’r graddedigion wedi’u datblygu wrth astudio ar y rhaglen radd i lawer o leoliadau eraill, a’u bod yn sgiliau a groesawir o fewn timau aml-ddisgyblaethol.

Dyma nifer o enghreifftiau penodol o gyrchfannau graddedigion:

 • Gwaith ieuenctid wyneb yn wyneb mewn ystod o gyd-destunau gan gynnwys mewn ysgolion, timoedd rhianta corfforaethol, gwaith ôl-16, prosiectau digartrefedd i bobl ifanc gan Awdurdodau Lleol
 • Swyddog Lles Addysg
 • Gweithio gyda sefydliadau gan ganolbwyntio ar faterion yn cynnwys  camddefnyddio sylweddau, prosiectau sy’n cefnogi pobl ifanc ddigartref ac eraill sy’n canolbwyntio ar fabwysiadu, pobl ifanc sy’n derbyn gofal, ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr
 • Addysg gymunedol
 • Cyfiawnder Ieuenctid
 • Bwrdd Iechyd Lleol
 • Llywydd Undeb y Myfyrwyr
 • Hyfforddwr ac Arweinydd Grŵp PGL Activities
 • Mentor Cymheiriaid Pobl Ifanc i elusen iechyd meddwl genedlaethol
 • Gweithiwr Iechyd Emosiynol i Wasanaeth Ieuenctid Awdurdod Lleol
 • Gweithiwr Cymorth CAMHS
 • Cymorth i Deuluoedd ar gyfer pobl ifanc ag anableddau
 • Gweithiwr Ieuenctid ôl-16 i Wasanaeth Ieuenctid Awdurdod Lleol
 • Gweithiwr Ieuenctid gyda’r Tîm Rhianta Corfforaethol mewn Gwasanaeth Ieuenctid Awdurdod Lleol
 • Cydlynydd Uned gyda Thîm Gofal Plant mewn Awdurdod Lleol
 • Rheolwr Corfforaethol mewn Gwasanaeth Ieuenctid Awdurdod Lleol
 • Uwch Swyddogion Ieuenctid mewn Gwasanaeth Ieuenctid Awdurdod Lleol

Mae llawer o raddedigion yn penderfynu ymgymryd ag astudio pellach.  Mae rhaglenni MA graddedigion diweddar yn cynnwys:

 • Plant a Phobl Ifanc: Iechyd a Llesiant (MA), PCYDDS
 • Plant a Phobl Ifanc: Hawliau Plant (MA), PCYDDS
 • Cam-drin Menywod a Phlant (MA), Prifysgol Fetropolitan Llundain
 • Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol (MA), Prifysgol Abertawe
 • Menter Gymdeithasol (MSc), Prifysgol Stirling 
Costau Ychwanegol

Gorfodol: 
Costau DBS.

Costau Angenrheidiol:
Costau teithio i ac o leoliadau (un lleoliad ar bob lefel astudio).

Dewisol:
Bydd myfyrwyr sy’n penderfynu manteisio ar y cyfle i astudio dramor am un semester ar Lefel 5 yn gorfod talu costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â hyn.  Gall gweithgarwch preswyl posibl ar Lefel 6 gynnwys costau ychwanegol.

Dyfyniadau Myfyrwyr

“Dangosodd gwaith ieuenctid a chymuned i mi sut i weithio gyda phobl ifanc a sut gallaf i helpu i wneud gwahaniaeth.  Des i o hyd i addysg ond des i o hyd i fy hun hefyd”

– Julie Simpson


 “Bu’r cwrs yn fodd i mi ddatblygu fy hyder a chredu fy  mod i’n gallu cyflawni.  Modwl y gwaith maes oedd fy hoff fodwl. Gadawodd i mi weld sut beth yw’r gwaith yn y byd go iawn gan ddefnyddio profiadau ymarferol”

- Cari Matthews


 “Mae’r cwrs hwn wedi bod mor ffres ac wedi aildanio fy mrwdfrydedd dros ‘fy ngalwedigaeth’, sef gweithio gyda phobl ifanc, i gael mwy o effaith nag erioed o’r blaen”

- Corné Storm.


 “Rwyf wedi gorfod goresgyn llawer o rwystrau i gyrraedd ble rwyf nawr, a bu hyn yn bosibl drwy ddilyn y cwrs, drwy anogaeth cyd-fyfyrwyr ar y cwrs, drwy’r staff a’r staff cymorth yn y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin, yn ogystal a’r profiadau cyffredinol rwyf wedi gallu cymryd rhan ynddyn nhw.

Roedd dilyn y cwrs BA Anrh Gwaith Ieuenctid a Chymuned yn waith caled, ond amhrisiadwy a dysgodd i  mi ddeall fy hun yn well, gan gynnau fflam dros  ddatblygiad proffesiynol pellach. Hebddo, ni fyddwn yn gallu gweithio  yn y maes na chael yr yrfa sydd gen i nawr mewn Gwasanaeth Ieuenctid  Awdurdod Lleol. Bellach mae gen i gyfle i roi yn ôl i’r gymuned a gwneud gwahaniaeth i bobl ifanc yng Nghymru. 

Rwy’n teimlo dyna’r cyfraniad gorau mae rhywun yn gallu ei wneud, gwella cyfleodd bywyd y genhedlaeth nesaf a rhoi’r cyfleoedd iddyn nhw nad oedd yn bosibl yn eu meddwl nhw”

- Chris Barrie.


Datganiad i’r Wasg o seremoni raddio’r llynedd:


Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Mae cyfle hefyd i fyfyrwyr astudio dramor yn rhan o’u hastudiaethau yn yr ail flwyddyn, yn y Ffindir neu Columbia Brydeinig.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth.