BA Addysg Gynradd gyda SAC

QTS 1

Cytunodd 97% o fyfyrwyr BA Addysg Gynradd gyda SAC Y Drindod Dewi Sant bod y staff yn dda am esbonio pethau – NSS 2017.

Darperir gradd Anrhydedd BA Addysg Gynradd gyda SAC yng Nghaerfyrddin gan Ganolfan Addysg Athrawon De-Orllewin Cymru. Canolbwyntia ar astudiaeth broffesiynol o’r ystod lawn o addysg gynradd a darpara ddealltwriaeth drylwyr o’r cwricwla statudol ar gyfer ysgolion cynradd, mewn amgylchedd gofalgar, cynorthwyol a chalonogol.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: X123
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
3 blynedd yn amser llawn

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Addysg Athrawon DOC
Enw Cyswllt:
Carys Jennings
E-bost Cyswllt:
c.jennings@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegCynigia’r cwrs gydbwysedd o Brofiadau yn y Brifysgol a Phrofiadau Addysgu Proffesiynol sy’n rhoi cipolwg eang ar y proffesiwn yn ei gyfanrwydd wrth baratoi ar gyfer gyrfa mewn addysg gynradd. Datblygir gwybodaeth a dealltwriaeth unigolion o faterion moesegol, proffesiynol a rhai sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm, yn ogystal â chyfoethogi gwybodaeth myfyrwyr am addysgeg a strategaethau dysgu ac addysgu effeithiol.  Cyfoethogir sgiliau personol unigolion ym meysydd llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu mewn amryw ffyrdd, gan gynnwys gweithdai, darlithoedd, tiwtorialau, ymweliadau, siaradwyr gwadd, trafodaethau, gweithgareddau datrys problemau a fforymau.  Bydd Profiadau Addysgu Proffesiynol yn digwydd yn bennaf mewn lleoliadau cyn ysgol / ysgol.

Cynllunnir y profiadau hyn i alluogi myfyrwyr i gymhwyso’r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth a enillir wrth astudio yn y brifysgol i gyd-destunau addysgu go iawn.  Cyflwynir myfyrwyr i faterion addysgu a dysgu yn gynnar yn y cwrs, cyn mynd drostynt at lefel ddyfnach o ddealltwriaeth wrth i’r cwrs fynd yn ei flaen, gan arwain yn y pen draw at gyflawni Statws Athro Cymwysedig erbyn diwedd y drydedd flwyddyn. Caiff myfyrwyr hefyd gyfle i ddarganfod cyfleoedd addysgol amgueddfeydd, orielau a chyd-destunau eraill.

Mae 24 wythnos o Brofiadau Addysgu Proffesiynol yn y rhaglen radd tair blynedd a lleolir myfyrwyr mewn ysgolion ar draws de, gorllewin a/neu ganolbarth Cymru. Darperir ystod o brofiadau addysgu a fydd yn galluogi myfyrwyr i arddangos eu gallu yn y safonau addysgu cenedlaethol a gweithio tuag at gyrraedd annibyniaeth fel athro dan hyfforddiant. Darperir Profiadau Addysgu Proffesiynol trwy’r canlynol:

 • Cyfres o ymweliadau ag ystod o leoliadau addysgol
 • Lleoliadau addysgu ymhob un o’r tair blynedd, ac yn y cyfnod o'ch dewis, sef y Cyfnod Sylfaen (3-7) neu Gyfnod Allweddol 2 (7-11), yn y lleoliad terfynol. 

Mae’r ddarpariaeth yn y brifysgol yn cynnwys modylau a gynlluniwyd er mwyn darparu dealltwriaeth eang o heriau a phleserau addysgu yn yr 21ain ganrif.

Blwyddyn 1: 8 modwl: x1 Profiad Addysgu Proffesiynol, x4 Cwricwlwm ac Addysgeg, x2 Datblygu Llythrennedd, x1 Datblygiad Proffesiynol.

Blwyddyn 2: 8 modwl: (yn dilyn patrwm tebyg i flwyddyn 1).

Blwyddyn 3: 7 modwl: x1 Profiad Addysgu Proffesiynol, x2 modylau cyfnod-benodol (y Cyfnod Sylfaen neu Gyfnod Allweddol 2), x2 Datblygiad Proffesiynol, x1 Traethawd Estynedig, x1 Datblygu Llythrennedd.

Mae’r rhaglen yn cynnwys modylau ar Iaith a Mathemateg, sy’n sail i’r dysgu. Mae’r rhaglen hefyd yn cynnwys modylau am ddysgu trwy’r celfyddydau mynegol, y Dyniaethau a gwyddoniaeth. Sicrheir dealltwriaeth o ystod eang o waith ar draws pob maes pynciol. O fewn y rhaglen mae pwyslais cryf ar TGCh a’r modd y dylai honno gefnogi dysgu mewn meysydd eraill o’r cwricwlwm.

Mae awyrgylch teuluol yn y Brifysgol ac mae ganddi hefyd gysylltiadau byd-eang. Cydnabyddir ei bod yn darparu athrawon dan hyfforddiant o ansawdd da. Mae Ysgol HAGA wedi creu cysylltiadau cadarn ag ysgolion partner ac asiantaethau allanol sy'n cyfrannu'n sylweddol i'r cwrs. Hyrwyddir Cymreictod a’r Gymraeg a rhoddir statws pwysig iddynt yn y cwrs. Anogir a chefnogir dysgwyr Cymraeg er mwyn datblygu’r sgiliau angenrheidiol i addysgu’r Gymraeg, a chyfoethogir ymhellach sgiliau myfyrwyr Cymraeg iaith gyntaf.

Mae Canolfan Addysg Athrawon De-orllewin Cymru yn hyrwyddo staff sy’n gallu rhannu eu harbenigedd a’u gwybodaeth â myfyrwyr ac ehangu eu dealltwriaeth o ddysgu ac addysgu. Hefyd mae staff yn ymgymryd ag ymchwil a phrosiectau addysgol eraill er mwyn cyfoethogi'u sgiliau hwythau a rhai'r myfyrwyr. Mae’r ysgol wedi buddsoddi’n sylweddol mewn adnoddau TGCh er mwyn adlewyrchu’r rhaglenni a’r offer a ddefnyddir mewn ysgolion cynradd a datblygir sgiliau personol myfyrwyr yn y maes hwn.

Mae’r cwrs yn un modylol sy’n cynnwys gwahanol fathau o asesiadau a gyflwynir ar ddiwedd pob modwl.  Gallai’r rhain gynnwys

 • Aseiniadau dysgu sy’n seiliedig ar broblemau
 • Seminarau
 • Portffolio
 • Prosiectau ymchwil
 • Pecyn o adnoddau
 • Blog adfyfyriol
 • Traethawd estynedig – buddiannau proffesiynol
 • Arholiadau

Ar ddechrau pob modwl, byddwch yn derbyn manylion llawn gan y tiwtoriaid am y modd y byddwch yn cael eich asesu yn y modwl hwnnw. Bydd yn cynnwys canllawiau clir am y meini prawf a ddefnyddir i farcio eich gwaith. Bydd gofyn, fel arfer, i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar y modylau cyfrwng Cymraeg gwblhau’r asesiad trwy gyfrwng y Gymraeg.  Rhoddir trawsgrifiad o’r marciau asesu ar ddiwedd pob semestr.

O fis Medi 2016 ymlaen, 96 o bwyntiau UCAS ar gyfer Lefel A neu’r cyfwerth fydd y gofynion lleiaf, ynghyd ag o leiaf gradd ‘B’ TGAU yn y pynciau craidd sef Iaith Saesneg NEU Lenyddiaeth Saesneg a Mathemateg a gradd C mewn Gwyddoniaeth. (Mae angen gradd B hefyd mewn Iaith Gymraeg NEU Lenyddiaeth Gymraeg ar gyfer y cwrs cyfrwng Cymraeg).

BTEC (12 Uned) – Graddau Gofynnol – Rhagoriaeth, Clod

         (18 Uned) – Graddau Gofynnol – Clod, Clod, Llwyddo

CACHE – Derbyniol ar ei ben ei hun neu wedi’i gyfuno â chymwysterau eraill.

I gael rhagor o fanylion, ewch i: wefan UCAS.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant- T80

BAAdd (Statws Athro Cymwysedig)

  • Cod cwrs cyfrwng Cymraeg - X123
  • Cod cwrs cyfrwng Saesneg – X120

Yn ôl ffigurau a gyhoeddir yn flynyddol mae 80% o’n myfyrwyr yn dod o hyd i waith o fewn y flwyddyn gyntaf ar ôl graddio.  Mae llawer yn gweithio o fewn y sector cynradd yng Nghymru a Lloegr, a rhai’n cael swyddi parhaol ac eraill yn mynd yn athrawon cyflenwi yn y lle cyntaf.  Gweithia myfyrwyr eraill dramor mewn amrywiaeth o ysgolion e.e. Nigeria, Hong Kong, Awstralia a Kuala Lumpur er mwyn cael profiadau gwerthfawr ym maes addysg cyn penderfynu lle byddant yn byw.

Cynyddir cyflogadwyedd graddedigion trwy nifer o ddyfarniadau ychwanegol, e.e. Tystiolaeth Ysgolion Eglwysig, Tystysgrif Dysgu Cymraeg Ail Iaith, Cymorth Cyntaf ac amrywiaeth o Ddyfarniadau Hyfforddi Chwaraeon. 

Ffioedd Dysgu’r DU/UE

Ewch i’r adran ar Ffioedd Dysgu’r DU/UE i ddarganfod rhagor.

Ffioedd Dysgu Tramor

Ewch i’r adran ar Ffioedd Tramor i ddarganfod rhagor.

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau

Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn cyllid i helpu i gynnal eich astudiaethau. I ddarganfod rhagor am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a’r cyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael ewch i’r adran ar Fwrsariaethau ac Ysgoloriaethau  os gwelwch yn dda.