Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Addysg Gynradd gyda SAC (BA)

Addysg Gynradd gyda SAC (BA)

Gwnewch wahaniaeth... Addysgwch!

Yn falch o’n treftadaeth ac o natur unigryw’r genedl rydym yn ei gwasanaethu, mae’r Athrofa yn eithriadol o uchelgeisiol, ac yn tynnu ar arfer da rhyngwladol i seilio ein gwaith arni, yma ym Mhrydain a thramor.

Mae’r Athrofa yn sefydliad addysg symbylol sy’n ymholi y mae ei werthoedd wedi’u gwreiddio mewn cyfiawnder, ecwiti, democratiaeth, hawliau dynol, dinasyddiaeth ac annog uchelgeisiau i bawb.Ein nod yw galluogi i ddarpar athrawon ddatblygu’n raddedigion crefftus, creadigol a chyflogadwy a fydd yn cyfrannu at gymdeithas a bod yn ddinasyddion cyfrifol yn y byd.

Trwy Bartneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa (PDPA), rydym yn cefnogi dros 600 o ddarpar athrawon ar ein rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon. Mae’r rhain yn cynnwys rhaglenni israddedig cynradd, a TAR cynradd ac uwchradd, sydd oll â Statws Athro Cymwysedig. Mae’r BA Addysg Gynradd Anrhydedd gyda SAC yn radd llawn amser uchel iawn ei pharch. Fe’i cyflwynir ar gampws Caerfyrddin; lle mae traddodiad a’r modern yn cwrdd i lunio amgylchedd dysgu unigryw.

Mae’r rhaglen yn ffocysu ar astudiaethau proffesiynol ar draws yr ystod oedran cynradd llawn ac yn darparu dealltwriaeth drylwyr o’r cwricwla statudol ar gyfer ysgolion cynradd. Rydym yn hyderus y bydd ein model PDPA o addysg gychwynnol athrawon yn eich helpu i ddatblygu’n athro proffesiynol ysbrydoledig a fydd yn hwyluso trawsnewidiad er lles disgyblion, athrawon a thiwtoriaid mewn dosbarthiadau yng Nghymru a thu hwnt.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Opsiynau Llwybyr a Sut i Ymgeisio

Addysg Gynradd gyda SAC (BA)
Cod UCAS: X120
Ymgeisio drwy UCAS

Addysg Gynradd gyda SAC (BA) Cwrs Addysgu Canolig Cymraeg
Cod UCAS: X123
Ymgeisio drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth                        Gwnewch Gais Nawr         
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£13,500 (Dramor)
 1. Mae gan y Brifysgol awyrgylch teuluol a chysylltiadau byd-eang ac mae’n rhoi’r pwys mwyaf i addysg.
 2. Fe’i cydnabyddir yn ddarparwr darpar athrawon o ansawdd uchel.
 3. Mae’r Athrofa wedi llunio cysylltiadau cryf gydag ysgolion partner ac asiantaethau allanol sy’n cyfrannu’n sylweddol at y cwrs.
 4. Caiff yr iaith Gymraeg ei dathlu a’i hannog. Cefnogir yr holl ddarpar athrawon i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i addysgu’r Gymraeg.
 5. Yn ogystal, mae’r Athrofa yn cymryd rhan mewn ystod eang o brosiectau ymchwil ar raddfa fach a mawr gyda rhanddeiliaid allweddol ar draws y sbectrwm addysg, sy’n cynnwys ysgolion, consortia addysg rhanbarthol a phartneriaid tramor.
 6. Ymhlith y pwyntiau allweddol pellach mae:
 7. Sesiynau cyfoethogi’r Gymraeg. Teithiau maes.
 8. Cymhelliannau ariannol (grant hyfforddi).
 9. Lleoliadau mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg neu Saesneg.
 10. Mae ein lleoliad daearyddol yn berffaith i wasanaethu ar De Cymru gyfan.
 11. Ysgolion partneriaeth cyfrwng Cymraeg a Saesneg hir-sefydlog a mentoriaid ysgol/coleg profiadol iawn.
 12. Adnoddau pwnc a TGCh rhagorol ar gael ar gyfer darpar fyfyrwyr. Cyfleoedd DPP ar ôl y cwrs. Gennym ni mae’r gyfradd gyflogaeth orau yng Nghymru.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Cynigia’r cwrs gydbwysedd o Brofiadau yn y Brifysgol a Phrofiadau Addysgu Proffesiynol sy’n rhoi cipolwg eang ar y proffesiwn yn ei gyfanrwydd wrth baratoi ar gyfer gyrfa mewn addysg gynradd. Datblygir gwybodaeth a dealltwriaeth unigolion o faterion moesegol, proffesiynol a rhai sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm, yn ogystal â chyfoethogi gwybodaeth myfyrwyr am addysgeg a strategaethau dysgu ac addysgu effeithiol.  Cyfoethogir sgiliau personol unigolion ym meysydd llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu mewn amryw ffyrdd, gan gynnwys gweithdai, darlithoedd, tiwtorialau, ymweliadau, siaradwyr gwadd, trafodaethau, gweithgareddau datrys problemau a fforymau.  Bydd Profiadau Addysgu Proffesiynol yn digwydd yn bennaf mewn lleoliadau cyn ysgol / ysgol.

Cynllunnir y profiadau hyn i alluogi myfyrwyr i gymhwyso’r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth a enillir wrth astudio yn y brifysgol i gyd-destunau addysgu go iawn.  Cyflwynir myfyrwyr i faterion addysgu a dysgu yn gynnar yn y cwrs, cyn mynd drostynt at lefel ddyfnach o ddealltwriaeth wrth i’r cwrs fynd yn ei flaen, gan arwain yn y pen draw at gyflawni Statws Athro Cymwysedig erbyn diwedd y drydedd flwyddyn. Caiff myfyrwyr hefyd gyfle i ddarganfod cyfleoedd addysgol amgueddfeydd, orielau a chyd-destunau eraill.

Mae 24 wythnos o Brofiadau Addysgu Proffesiynol yn y rhaglen radd tair blynedd a lleolir myfyrwyr mewn ysgolion ar draws de, gorllewin a/neu ganolbarth Cymru. Darperir ystod o brofiadau addysgu a fydd yn galluogi myfyrwyr i arddangos eu gallu yn y safonau addysgu cenedlaethol a gweithio tuag at gyrraedd annibyniaeth fel athro dan hyfforddiant. Darperir Profiadau Addysgu Proffesiynol trwy’r canlynol:

 • Cyfres o ymweliadau ag ystod o leoliadau addysgol
 • Lleoliadau addysgu ymhob un o’r tair blynedd, ac yn y cyfnod o'ch dewis, sef y Cyfnod Sylfaen (3-7) neu Gyfnod Allweddol 2 (7-11), yn y lleoliad terfynol. 
Pynciau Modylau

Mae pob blwyddyn astudio’n cynnwys pedwar modwl sy’n cael eu dylunio’n ofalus i gyfuno gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol ac fe gânt eu cyflwyno’n bennaf yn ystod y cyfnod yn y brifysgol.

Mae cynnwys ein rhaglen wedi’i ysgrifennu ar y cyd gan y brifysgol a phartneriaid mewn ysgolion, ac wedi’i grwpio o dan bedwar pennawd modwl:

Y Dysgwr – pwy ydw i’n ei addysgu?

Dysgwyr, ysgolion a chymunedau – lle ydw i’n addysgu?

Ymchwilio i’r dysgu – beth, pam a sut ydw i’n addysgu? (Ffocws ar ymchwil)

Arwain yr Addysgu – beth, pam a sut ydw i’n addysgu? (Ffocws ar ddisgyblaeth pwnc ar waith)

Drwy drefnu’r modylau fel hyn byddwch yn gallu ffocysu ar y disgybl yn ogystal â chymryd ystyriaeth lawn o’r cyd-destun ehangach sy’n effeithio ar addysg.

Hefyd, byddwch yn gallu sicrhau bod eich arfer yn yr ystafell ddosbarth yn cael ei seilio ar sylfaen ymchwil gadarn. Golyga hyn y bydd ein rhaglen yn eich herio’n ymarferol ac yn ddeallusol ar yr un pryd. Caiff pob modwl ei asesu mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig, posteri a chyflwyniadau. Dylunnir yr aseiniadau i’ch galluogi i adfyfyrio ar eich arfer eich hun a pherthnasu’ch profiadau i’r ddamcaniaeth rydych wedi’i dysgu. Caiff eich profiad addysgu proffesiynol ei asesu yn erbyn meini prawf y Safonau Addysgu Cymwysedig drwy arsylwadau gan eich tiwtoriaid a’ch mentoriaid a chyflwyno portffolio o waith sy’n brawf o’ch medrau yn erbyn y safonau hyn.

Asesiad

Mae’r cwrs yn fodwlar ac yn cynnwys gwahanol fathau o asesiad a gyflwynir ar ddiwedd pob modwl. Gall y rhain gynnwys:

 • Aseiniadau dysgu seiliedig ar broblemau
 • Seminarau
 • Portffolio
 • Prosiectau ymchwil
 • Pecyn o adnoddau
 • Blog adfyfyriol

Ar ddechrau pob modwl, bydd tiwtoriaid yn darparu manylion llawn am aseiniadau a chanllawiau clir ar y meini prawf a ddefnyddir ar gyfer marcio a rhoi adborth. Bydd angen i ddarpar athrawon sydd wedi cofrestru ar y modylau cyfrwng Cymraeg gwblhau’r asesiad trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd myfyrwyr yn cael trawsgrifiad o farciau’r asesiad ar ddiwedd pob semester.

Yr Athrofa

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Pwyntiau UCAS

Rhaid i ymgeiswyr sicrhau 115 o bwyntiau UCAS.

Cymwysterau TGAU

Rhaid bod gan ymgeiswyr bob un o'r 3 canlynol:

 1. Gradd B Gymraeg NEU Lenyddiaeth Gymraeg a Gradd C neu uwch mewn TGAU Iaith Saesneg.
 2. Gradd B neu uwch mewn TGAU Mathemateg NEU TGAU Rhifedd.
 3. Gradd C neu uwch mewn TGAU Gwyddoniaeth

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: teachered@pcydds.ac.uk

Os cewch eich derbyn ar ein rhaglen, bydd rhaid ichi gael gwiriad clirio uwch DBS (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd - CRB, Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt) cyn gynted â phosibl. Mae ffi ynghlwm wrth y gwasanaeth ac fe ddylech sicrhau eich bod yn dewis y gwasanaeth ‘diweddaru’.

I gael rhagor o fanylion, ewch i: wefan UCAS.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant- T80

BAAdd (Statws Athro Cymwysedig)

 • Cod cwrs cyfrwng Cymraeg - X123
 • Cod cwrs cyfrwng Saesneg – X120
Cyfleoedd Gyrfa

Mae mwy nag 80% o’n darpar athrawon yn cael gwaith o fewn y flwyddyn gyntaf ar ôl graddio. Mae llawer yn gweithio o fewn y sector cynradd yng Nghymru a Lloegr, rhai’n meddu ar swyddi parhaol, ac eraill yn dewis bod yn athrawon llanw yn y lle cyntaf.

Mae darpar athrawon eraill yn gweithio dramor mewn amrywiaeth o ysgolion, er enghraifft yn Nigeria, Hong Kong, Awstralia a Kuala Lumpur, i gael profiadau gwerthfawr ym maes addysg cyn penderfynu ymhle y byddant yn byw. Caiff cyflogadwyedd graddedigion ei gyfoethogi gan nifer o ddyfarniadau ychwanegol, er enghraifft, Tystysgrif Ysgol Eglwys, Tystysgrif Addysgu’r Gymraeg fel Ail Iaith, Cymorth Cyntaf ac amrywiaeth o Ddyfarniadau Hyfforddi Chwaraeon.

Costau Ychwanegol

Gall ein myfyrwyr gyrchu ystod amrywiol o offer ac adnoddau, sydd yn y rhan fwyaf o achosion yn ddigonol i gwblhau eu rhaglen astudio. Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd myfyrwyr yn wynebu rhai costau ychwanegol na ellir eu hosgoi yn ogystal â’u hyfforddiant yn y brifysgol.

Mae’r rhain fel a ganlyn:

 • Costau gorfodol: Teithio i ysgolion lleoliad ac i’r Brifysgol.
 • Teithio i ddarpariaeth arbenigol oddi ar y safle (gan gynnwys ysgolion a darparwyr hyfforddiant eraill).
 • Teithio i ysgolion ar gyfer ‘Diwrnodau Pontio’ a mentrau eraill ar gyfer y garfan gyfan, yn unol â’r calendr. Y defnydd o liniadur (mae MS Office yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr).
 • Costau angenrheidiol: Teithio i gymryd rhan mewn gweithgareddau cyfoethogi.
 • Prynu adnoddau addysgu.
 • Teithio i leoliadau ‘Meysydd Dewisol’.
 • Dewisol: Costau argraffu. Teithiau astudio dewiso
Cyrsiau Cysylltiedig
Dyfyniadau Myfyrwyr

Steffan Rhys Thomas
Penderfynais astudio’r cwrs ar ôl ymchwilio iddo, a darganfod y profiadau eang a chyfoethog cynigir y radd, gan gofio mai ymgeisio am swydd athro cynradd yn y sector Cymraeg oedd fy uchelgais yn y pen draw. Golyga’r profiadau a chynnwys y cwrs mi fyddaf â sylfaeni cadarn wrth ddechrau gweithio fel athro newydd gymhwyso yn y dyfodol agos, o ganlyniad i elfennau megis cyfnodau o brofiadau addysgu proffesiynol mewn ystod eang o ysgolion, le geir cyfleoedd i addysgu plant am gyfnod sylweddol o amser, a chwblhau amrywiaeth o dasgau disgwyliedig ar gyfer athro. Mantais enfawr yw astudio’r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg o ganlyniad i fodwl craidd ‘Gloywi Iaith’ a darparwyd gan diwtoriaid arbenigol i sicrhau cynnydd ieithyddol personol ar gyfer pob unigolyn, i ddatblygu’n gramadeg personol a’n ymwybyddiaeth o reolau iaith, gan gofio’r pwysigrwydd mai ni fydd modelau iaith y disgyblion yn y pen draw

Teleri Wilson
Gan fy mod wedi derbyn fy addysg gynradd ac uwchradd i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg, roedd hi’n gam naturiol i mi barhau gyda fy astudiaethau yn y brifysgol drwy’r iaith Gymraeg. Ar ôl treulio cyfnod ar brofiad gwaith mewn ysgolion, roeddwn yn hollol sicr fy mod am yrfa yn y byd addysg ac roedd yr holl sylwadau a chanmoliaeth am raglen addysg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi gwneud y penderfyniad yn un hawdd i mi wrth ddewis prifysgol. Mae astudio drwy’r Gymraeg yn cynnig nifer o fanteision yn enwedig gan fy mod yn rhan o grŵp blwyddyn gymharol fach sydd wedi fy ngalluogi i wneud ffrindiau gyda phob aelod o’r cwrs ac mae’r darlithwyr bob amser yn barod i ateb unrhyw gwestiynau neu bryderon sydd gennych. Mi fydden yn sicr yn annog unrhyw un sy’n ystyried astudio cwrs addysg drwy’r Gymraeg i fynd amdani ac mi fydd o fantais fawr i chi yn y dyfodol wrth ymgeisio am swydd.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau
Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth