Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Perfformio (BA)

Perfformio (BA)

Mae’r Perfformio (BA) yn gwrs arloesol a addysgir yn ddwys dros gyfnod o ddwy flynedd. Mae’r cwrs yn datblygu perfformwyr amlddisgyblaethol, hyderus sydd â gwybodaeth gadarn am y diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt, a chysylltiadau â’r diwydiannau hynny.

Chwiliwn am fyfyrwyr sydd â’r potensial i ddatblygu’n berfformwyr â’r gallu i berfformio yn y theatr, mewn neuaddau cyngerdd neu ar y radio ac mewn stiwdios teledu.

Gan fod y cwrs yn un dwys – gyda sesiynau hyfforddi’n cael eu cynnal trwy gydol yr wythnos – bydd gofyn i fyfyrwyr fod yn gorfforol ffit ac iach. Er gwaethaf hyn, yr elfen bwysicaf fydd parodrwydd i ddysgu gan arbenigwyr yn y  maes ac ymateb i’r cyngor a roddir iddynt yn ystod eu gwaith beunyddiol. Yn y pen draw, dymuna Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant weld y cwrs hwn yn darparu graddedigion dawnus, hyblyg a phroffesiynol ar gyfer llwyfannau ledled Cymru a thu hwnt.

Mae strwythur y cwrs yn uchelgeisiol ac mae’r profiadau mae’r myfyrwyr yn eu cael yn gyfoethog, yn amserol ac yn amrywiol, gan sicrhau eu bod yn cael eu paratoi’n drylwyr ar gyfer nifer o yrfaoedd gwahanol yn ymwneud â pherfformio.

Roedd 100% o fyfyrwyr Perfformio y Drindod Dewi Sant yn fodlon gyda’r addysgu ar eu cwrs. 
- Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2020

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

BA Perfformio
UCAS Code: C68M
Ymgeisiwch trwy UCAS


Cadw Lle ar Diwrnodau Agored Cadw Lle ar Diwrnodau Blasu               Cais am Wybodaeth                          Gwnewch Gais Nawr            
Côd sefydliad: T80
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£11,850 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn?

 • Rydym yn cynnig nifer cyfyngedig o leoedd yn unig
 • Asesiadau Ymarferol – Dim Arholiadau
 • Cyfle i gymryd rhan mewn cynhyrchiad llawn gyda thîm technegol proffesiynol
 • Cysylltiadau cryf â’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt
 • Cyfleoedd perfformio rheolaidd

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Lefel 4 (Medi-Ebrill)

Ar lefel 4, byddwch yn datblygu sgiliau a thechnegau craidd yn ystod rhaglen o ryw 20 wythnos. Byddwch yn mynychu dosbarthiadau actio, canu (1 i 1 a gwaith ensemble) a gwaith llais ynghyd â dosbarthiadau Tap, Bale, Jazz a dawns Gyfoes. Mae’r dosbarthiadau uchod yn sail i’r pedwar prosiect y byddwch yn gweithio arnynt yn ystod y cyfnod astudio hwn.

Lefel 5 (Mai-Rhagfyr)

Addysgir Lefel 5 am ryw 10 wythnos y naill ochr a’r llall i’r gwyliau haf. Yn ystod yr wythnosau hyn, byddwch yn datblygu ymhellach eich sgiliau a’ch technegau craidd ym meysydd actio, canu a dawnsio. Byddwch hefyd yn gweithio ar brosiectau sy’n eich paratoi ar gyfer gwaith yn y diwydiannau creadigol, gyda phwyslais ar ddatblygu gwaith newydd, clyweliadau ac actio ar gyfer y teledu.

Lefel 6 (Ionawr-Mehefin)

Mae Lefel 6 yn ymwneud â dod â’r sgiliau a’r technegau at ei gilydd mewn dau gynhyrchiad mawr ac arddangosfa berfformio derfynol, sy’n rhoi cyfle i chi weithio gyda chyfarwyddwr a thîm cynhyrchu proffesiynol. Yn ogystal, byddwch yn gweithio ar brosiect personol a all ganolbwyntio ar unrhyw agwedd ar y radd ac arddangos eich doniau unigol.

Pynciau Modylau
 • Actio
 • Actio ar gyfer y sgrin
 • Arddangosfa Derfynol
 • Crefft yr Actor
 • Cynhyrchiad 1
 • Cynhyrchiad 2
 • Dawns
 • Hyfforddiant Lleisiol
 • Llais
 • Prosiect Personol
 • Prosiectau Ymarferol
 • Shakespeare
 • Theatr Gymreig
 • Y Corff<
 • Y diwydiant
 • Y gair a’r gerddoriaeth
Asesiad

Perfformiadau/digwyddiadau
Mae myfyrwyr yn cael cyfle yn rheolaidd i gymryd rhan mewn perfformiadau/ digwyddiadau trwy gydol eu gradd, lle gwelwn eu sgiliau a’u gwybodaeth yn cynyddu ac yn cael eu cymhwyso. 

Tiwtorialau rheolaidd
Rydym yn cynnal tiwtorialau ffurfiol ac anffurfiol trwy gydol y radd lle mae pob myfyriwr yn trafod ei waith gyda’r tiwtor modwl neu’r Cyfarwyddwr Rhaglen. Edrychwn ar ddatblygiad ymarferol, twf cysyniadol a bwriadau i’r dyfodol.

Cyflwyniadau

Cynhelir cyflwyniadau fel arfer ar ddiwedd modwl, arddangosfa neu berfformiad, er mwyn mesur perfformiad myfyriwr yn erbyn meini prawf asesu.

Gweithlyfrau proses
Bydd myfyrwyr yn cofnodi eu proses a’u gwaith ymarferol mewn gweithlyfr sy’n dangos eu dysgu a’u llwybr unigol.

Bywyd Myfyrwyr ac Caerfyrddin

Gwybodaeth allweddol

Staff

Mae artistiaid proffesiynol o’r diwydiannau creadigol, sy’n arbenigwyr yn eu maes, yn addysgu ar ein gradd.  Gallant gynnig nid yn unig wybodaeth fanwl a thrylwyr, ond hefyd brofiad personol a dirnadaeth o’r diwydiant perfformio heddiw.

Cyfarwyddwr y Rhaglen ac Uwch Ddarlithydd: Eilir Owen Griffiths

Darlithydd Theatr: Elen Bowman
Darlithydd Dawns: Tori Johns

Tiwtor a Gweinyddwr: Mr David Edmund Taylor

Artistiaid Gwadd:

 • Angharad Lee (Cyfarwyddwr)
 • Tom O’brien (Cyfarwyddwr)
 • Luke Hereford (Cyfarwyddwr)
 • Sara Lloyd (Cyfarwyddwr)
 • Aled Pedrick (Actio)
 • Ian Nicholas (Llais)
 • John Quirk (Cyfarwyddwr Cerdd)
 • David Laugharne (Canu)
 • Michael Moorwood (Canu)
 • Robbie Bowman (Actio)
 • Eiry Thomas (Actio)
 • Mali Tudno (Actio)
 • Steve Cassey (Shakespeare)
 • Jen Angharad (Dawns Gyfoes)
 • Jackie Bristow (Dawns Jazz )
 • Nia Lynn (Llais)
 • Ceri Murphy (Actio)
 • Eryl Phillips (Actio ar gyfer y Sgrin)
 • Stifyn Parri (Y Diwydiant)
Meini Prawf Mynediad

90-120 o Bwyntiau UCAS.

Mae’n bosibl y bydd y brifysgol yn ystyried ymgeiswyr heb gymwysterau ffurfiol os gallant ddangos lefel eithriadol o allu a phrofiad ymarferol.

Cyfleoedd Gyrfa
 • Actio
 • Canu
 • Teledu/Radio
 • Theatr
 • Theatr Gerddorol
 • Chwarae rôl a hyfforddiant corfforaethol
 • Addysg
 • Astudiaeth/ymchwil ôl-raddedig
Dyfyniadau Myfyrwyr

Heledd Roberts, BA Perfformio 2015-2017

“Trwy dderbyn hyfforddiant arbenigol gan unigolion profiadol iawn, fel Elen Bowman ac Eiry Thomas, yn ystod fy modylau actio, nid yn unig y dysgais i sut i fod yn well actor, ond fe wnaethon nhw hefyd fy ysbrydoli. Cefais fy nghyflwyno ganddyn nhw i dechnegau perfformio newydd – elfennau sydd wir wedi fy helpu i greu fy nghymeriad Anest yn Rownd a Rownd.

“Dysgais i gymaint yn ystod fy amser ar y cwrs. Yn fy marn i, mae’r cwrs hwn yn berffaith ar gyfer unrhyw un sydd eisiau dysgu mwy am berfformio yn ogystal â’r diwydiant ei hun – mae’n hyblyg iawn ac yn gallu addasu i ofynion myfyrwyr. Roedd fy mhrofiad yn y brifysgol – ar y cwrs dwys ac unigryw hwn – yn amhrisiadwy a byddwn yn annog unrhyw un sy’n ystyried dyfodol yn y celfyddydau perfformio i edrych ar y cwrs BA Perfformio yn y Drindod Dewi Sant.”

Lloyd Macey, BA Perfformio 2015-2017

“Dwi’n falch iawn fy mod i wedi astudio’r cwrs BA Perfformio yn y Drindod Dewi Sant – rhoddodd y cyfle i mi dyfu a datblygu fel perfformiwr ac i ddod o hyd i’m llais fy hun.

“Dwi ddim yn meddwl y byddwn i byth wedi cynnig am yr X Factor pe na bawn i wedi gwneud y cwrs hwn. Roeddwn i wastad wedi canu ac wedi cael profiad o ganu o’r blaen ond rhoddodd y cwrs hyder i mi ac fe wnaeth ddysgu cymaint i mi amdanaf i fy hun.  Dysgodd fi sut i sianelu fy nerfau... i feddwl fy mod i’n gallu canu o flaen miliynau o bobl bob penwythnos.. ddwy flynedd yn ôl, fyddwn i byth wedi gallu gwneud hynny. Felly na, fyddwn i byth wedi gwneud yr X Factor oni bai am yr holl waith caled a’r ymdrech y mae’r darlithwyr yn ei roi i’r cwrs yma.

“Cawsom ein hannog i archwilio pob agwedd ar berfformio cyn penderfynu beth yr oeddem am ganolbwyntio arno – cawsom ni gymaint o brofiadau gwahanol. Buom ni’n gweithio hefyd gydag amrywiaeth enfawr o berfformwyr a chyfarwyddwyr proffesiynol o fyd y theatr a’r teledu trwy gydol y cwrs – pobl sydd wedi gweld ein cynnydd a thystio i’n datblygiad.

 “Dwi i ddim yn meddwl y byddwn wedi cael y dewrder a’r hunan-gred i fynd am glyweliad ar gyfer yr X Factor oni bai am yr holl gyfleoedd a’r profiadau gwych a gefais yn ystod fy nghyfnod ar y cwrs.”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth