UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Seicoleg (BSc)

Seicoleg (BSc)

Ymgeisio Nawr

Lluniwyd ein rhaglen BSc Seicoleg arloesol, sydd wedi’i hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain, i roi amrywiaeth eang o wybodaeth a sgiliau seicolegol i fyfyrwyr. 

Cytunodd 100% o fyfyrwyr y Drindod Dewi Sant yn yr Ysgol Seicoleg fod y staff yn esbonio pethau’n dda - NSS 2019.

Gyda thîm o ddarlithwyr arbenigol wrth law a labordai seicoleg pwrpasol yn ein datblygiad newydd ar lannau SA1, cynorthwyir ein myfyrwyr i ddod yn seicolegwyr y dyfodol.

The British Psychological Society Accredited Logo

 

 

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Seicoleg (BSc)
Cod UCAS: 3UC3
Ymgeisio drwy UCAS

Dylai ymgeiswyr llawn amser sy'n dymuno dechrau ym mis Medi wneud cais drwy UCAS. Dylai ymgeiswyr rhan amser wneud cais drwy’r Brifysgol.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu
Enw'r cyswllt:: Dr Paul B. Hutchings


Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Mae’n datblygu ystod o sgiliau datrys problemau ac ymarferol trwy weithio ochr yn ochr â darlithwyr seicoleg yn ein labordai Seicoleg pwrpasol.
 2. Mae’n ffocysu ar gymhwyso gwybodaeth a meddwl beirniadol seicolegol i ystod o faterion byd go iawn sy’n berthnasol i ystod o yrfaoedd yn y dyfodol ac opsiynau ôl-raddedig.
 3. Mae’n cynorthwyo ac arwain myfyrwyr ar bob lefel trwy ddarlithoedd, seminarau mewn grwpiau bach a gweithdai.
 4. Darparu cefnogaeth trwy ein system tiwtora personol.
 5. Mae gennym gyfleoedd i fynd ar leoliadau gwaith ac i astudio dramor sy’n cefnogi datblygiad ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy a sgiliau cyflogadwyedd yn ein myfyrwyr.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Trwy gyfrwng y rhaglen anrhydedd sengl fe gewch wybodaeth gynhwysfawr a sgiliau i ddeall sut a pham mae pobl yn ymddwyn fel y gwnânt, a'r gallu i gymhwyso’r wybodaeth honno mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd unigol a grŵp.

Byddwch yn archwilio’r cyswllt rhwng damcaniaeth, ymchwil ac arfer seicolegol, gyda ffocws ar lunio dealltwriaeth wyddonol o’r cysylltiadau rhwng y meddwl, yr ymennydd, ymddygiad a phrofiad, a sut y gallwn geisio dylanwadu ar y prosesau hyn i wella iechyd a llesiant unigolion, sefydliadau a’r gymdeithas.

Mae pwyslais cryf o fewn y rhaglen ar ddatblygu sgiliau ymchwil seicolegol a dealltwriaeth o foeseg ymchwil, gan arwain at brosiect ymchwil annibynnol yn y flwyddyn olaf.

Bydd y rhaglen yn archwilio materion megis:

 • Sut mae pobl yn cyfathrebu mewn cymdeithas a sut mae hyn yn newid yn wyneb technoleg a chyfryngau cymdeithasol?
 • Sut mae’r ymennydd dynol yn dylanwadu ar y ffyrdd yr ydym yn meddwl, yn teimlo ac yn ymddwyn?
 • Sut gallwn ni gymhwyso ein gwybodaeth o’r ffyrdd mae pobl yn meddwl, yn teimlo ac yn ymddwyn er mwyn mynd i’r afael â phroblemau mewn cymdeithas?
 • Sut gallwn ni hyrwyddo llesiant corfforol a seicolegol ac annog unigolion i ymddwyn mewn ffordd fwy iach?
 • Beth ellir ei wneud i helpu trin salwch meddwl?

Yn ogystal, bydd y radd anrhydedd sengl hon mewn Seicoleg yn rhoi casgliad cryf o sgiliau meddwl yn feirniadol a dadansoddol a sgiliau datrys problemau i fyfyrwyr, ynghyd â nifer o sgiliau trosglwyddadwy eraill y bernir bod galw amdanynt gan gyflogwyr a chyrsiau ôl-raddedig.

Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau TG a rhifedd cadarn ynghyd â sgiliau ysgrifennu beirniadol cryf. Bydd natur yr asesiadau o fewn y radd anrhydedd sengl yn rhoi profiad i fyfyrwyr o gyflwyno gwaith trwy amrywiaeth o gyfryngau megis cyflwyniadau llafar ac ysgrifenedig. Cefnogir datblygiad sgiliau gweithio fel tîm a dysgu annibynnol yn ofalus drwy gydol y radd.

Pynciau Modylau

Blwyddyn Un:

Mae modylau nodweddiadol Blwyddyn Un yn cynnwys:

 • Seicoleg Ddatblygol a Chymdeithasol
 • Gwybyddiaeth ac Emosiwn
 • Deall yr Hunan
 • Labordy Seicoleg
 • Dulliau ymchwil
 • Dysgu yn y Cyfnod Digidol

Blwyddyn Dau:

Mae modylau nodweddiadol Blwyddyn Dau yn cynnwys:

 • Seicoleg Gymdeithasol: Safbwyntiau Byd-eang
 • Gwahaniaethau Unigol ar draws y Rhychwant Oes
 • Yr Ymennydd, Bioleg a Gwybyddiaeth
 • Seicoleg ar gyfer Gwaith
 • Ymchwil ar Waith
 • Dulliau ymchwil

Blwyddyn Tri:

Yn ystod y flwyddyn olaf o astudio, yn ogystal â gwneud eu prosiect ymchwil annibynnol, gall myfyrwyr ddewis o blith nifer o fodylau dewisol yn cynnwys:

 • Seicoleg Glinigol: Triniaeth ac Ymchwil
 • Seicoleg Rhagfarn a Gwahaniaethu
 • Seicoleg Iechyd
 • Iechyd Meddwl mewn Plant a Phobl Ifanc
 • Gwybyddiaeth ar Waith
 • CBT a’r Therapïau Gwybyddol Newydd
 • Gwybodaeth a Hunaniaeth Gymdeithasol

Sylwch, mae'r modiwlau hyn yn newid ychydig o flwyddyn i flwyddyn, oherwydd newidiadau staff, datblygu'r cwricwlwm ac argymhellion yn dilyn dilysu.

Asesiad

Mae’r rhaglen yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu gwahanol i roi cyfle i fyfyrwyr ymestyn eu sgiliau ymarferol ac academaidd ac annog dysgu annibynnol. Mae’r rhain yn cynnwys dulliau asesu arloesol megis posteri academaidd, asesiadau sgiliau yn y dosbarth, cyflwyniadau grŵp a chynigion ymchwil, yn ogystal ag asesiadau traddodiadol megis traethodau academaidd ac arholiadau.

Bydd eich marciau terfynol ar gyfer eich dosbarthiad gradd yn cael eu cyfrifo o Flwyddyn Dau a Thri eich astudiaethau. Cyfrifir y dosbarthiad hwn ar sail 33% ar Lefel 5 a 67% ar Lefel 6.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Dolenni Cysylltiedig

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Gwneir cynigion nodweddiadol o 112 pwynt tariff ar gyfer y rhaglen BSc Seicoleg. Mae’r rhaglen wedi’i hanelu at y rhai sy’n gadael ysgol â chymwysterau Safon Uwch a’r rhai sydd wedi gadael addysg ac sydd bellach yn dymuno dychwelyd.

Nid oes disgwyliad y bydd ymgeiswyr wedi Safon Uwch Seicoleg ac, er y byddent fel arfer wedi astudio gwyddor (gymdeithasol) ar lefel Safon Uwch, croesewir myfyrwyr â chymysgedd o bynciau ar draws y sbectrwm Safon Uwch.

Yma yn y Drindod Dewi Sant, rydym yn rhoi pwyslais mawr ar annog myfyrwyr mynediad ansafonol sydd â sgiliau bywyd perthnasol a photensial academaidd i ymuno â’n cwrs. Mae cymorth ychwanegol gyda sgiliau astudio ar gael ar gyfer unrhyw fyfyrwyr sydd angen hyfforddiant un i un. Mae natur yr asesiadau a’r adborth yn y flwyddyn gyntaf yn rhoi digon o gyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu hyder a’u harddull academaidd.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae myfyrwyr sy’n graddio ag o leiaf anrhydedd ail ddosbarth is (2:2) yn gymwys am Sail Raddedig Aelodaeth Siartredig (GBC) Cymdeithas Seicolegol Prydain. Dynoda hyn fod myfyrwyr wedi bodloni’r gofynion cwricwlwm sy’n deillio o ddatganiad meincnod pwnc yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (2007) ar gyfer Seicoleg, ac yn aml mae’n rhagofyniad pwysig ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno mynd yn eu blaenau i ddilyn astudiaeth neu hyfforddiant ôl-raddedig mewn seicoleg.

Dros y pedair blynedd diwethaf mae nifer o’n myfyrwyr wedi mynd yn eu blaenau i raglenni hyfforddiant ôl-raddedig cam II y BPS (gyda rhaglenni Meistr mewn Seicoleg Glinigol/Annormal, Seicoleg Alwedigaethol a Seicoleg Iechyd yn llwybrau poblogaidd), yn ogystal â’n MSc ein hunain mewn Seicoleg Gymhwysol Iechyd a Chymdeithas a gynigir yn y Drindod Dewi Sant.

Ar gyfer y rhai nad ydynt yn dymuno dilyn gyrfa mewn seicoleg, cydnabuwyd bod graddedigion y pwnc o werth i nifer o sefydliadau y tu hwnt i Seicoleg megis Adnoddau Dynol, Hysbysebu, y Cyfryngau, Ymchwil a Datblygu ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

Costau Ychwanegol

Efallai bydd rhaid i fyfyrwyr wneud cais am, a chael, Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Y Drindod Dewi Sant. Mae'r ffi'n cael ei bennu gan y DBS; ar hyn o bryd, y ffi yw tua £44.

Rhaid i fyfyrwyr gael 10 ddiwrnod o brofiad o leoliad ymarferol mewn lleoliad sy’n cynnig cyfle i fyfyrwyr brofi amrywiaeth o brosesau a systemau, ac efallai y bydd angen DBS (gweler uchod) ar gyfer hwn. Bydd y lleoliad hwn hefyd yn galw am gostau teithio a lluniaeth y bydd rhaid i’r myfyriwr eu talu.

Mae’r Ysgol hefyd yn cynnig cyfleoedd dewisol i fyfyrwyr gymryd rhan mewn ymweliadau tu hwnt i'r campws er enghraifft Caerdydd, Llundain, neu dramor. Rhaid i’r myfyrwyr dalu cost yr ymweliadau dewisol hyn.

Dyfyniadau Myfyrwyr

Amy Curtis, myfyriwr BSc Seicoleg
“Yn ystod fy amser yn astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, profais fwrlwm o heriau academaidd ac emosiynol. Felly, y staff academaidd ac an-academaidd oedd un o rannau pwysicaf fy amser yn YDDS. Roedd y staff academaidd yn anhygoel wrth ddarparu canllaw a chymorth ar gyfer aseiniadau, arholiadau a chyflwyniadau ond hefyd roeddynt ar gael bob tro i helpu gyda phroblemau eraill a allai fod gennych, rwy’n meddwl mai dyna sy’n gwneud y tîm Seicoleg mor gefnogol ac mae’n wir helpu gyda chymhelliant i wneud mor dda ag y gallwch chi. Roedd y cymorth an-academaidd ynn YDDS hefyd yn amhrisiadwy ac yn wych pryd bynnag yr oedd arna’i eu hangen. Wrth astudio Seicoleg yn YDDS bu’r darlithoedd yn ddiddorol a difyr, mae’r cynnwys yn cwmpasu ystod eang iawn o seicoleg sy’n rhoi cyfle gwych i chi ddarganfod beth sydd o’r diddordeb mwyaf i chi. Mae’r darlithwyr yn angerddol iawn ac yn eithriadol o wybodus am eu meysydd sy’n hynod o ysbrydoledig i fyfyrwyr. Hefyd, gwnes wir fwynhau’r ystod eang o aseiniadau ar y cwrs yma, cewch gyfle i gyflwyno, ysgrifennu traethodau, gwneud gwaith grŵp ac yn bwysicaf oll, dylunio a chynnal ymchwil diddorol cyn y drydedd flwyddyn ac ysgrifennu adroddiad. Yn wir, mae hwn yn aseiniad or werthfawr am ei fod yn caniatáu i chi ddysgu sut i gynnal ymchwil cadarn yn Labordai Seicoleg campws SA1 cyn eich traethawd hir! Yn gyffredinol, carais fy amser yn astudio Seicoleg ynn YDDS ac rwyf mor falch fy mod wedi gwneud fy ngradd mewn prifysgol mor wych.”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ewch i’r adran Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau am ragor o wybodaeth.

Llety

Ewch i’r adran llety i ddysgu rhagor.

Gwybodaeth Pellach

Mae Seicoleg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig cyfuniad cyffrous o arbenigedd mewn seicoleg arbrofol, seicoleg iechyd cymhwysol, arfer cwnsela therapiwtig ac ymagweddau seicotherapiwtig. Mae’r cyfuniad amrywiol hwn o sgiliau a phrofiad yn cyfoethogi’r meysydd addysgu ac ymchwil ar draws yr holl raglenni o fewn y ddisgyblaeth ac yn creu amgylchedd dysgu cyffrous a dynamig lle gall myfyrwyr lwyddo a datblygu sgiliau academaidd, sgiliau ymchwil a sgiliau trosglwyddadwy cadarn.

Mae gennym gysylltiadau cryf â’r gymuned leol trwy ein gwaith yn ymgysylltu â’r gymuned, a’n gwaith gydag elusennau cenedlaethol a’r GIG, ynghyd â phroffil ymchwil cynyddol yn genedlaethol a rhyngwladol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r cyfarwyddwr rhaglen, Dr Paul Hutchings trwy e-bost paul.hutchings@uwtsd.ac.uk.