Gwasanaeth Gyrfaoedd

Croeso i Wasanaethau Myfyrwyr

careers home page

Mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd ar gael i holl fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. O'r diwrnod pan gyrhaeddwch, a thrwy gydol eich astudiaethau a thu hwnt, mae ein Hymgynghorwyr Gyrfaoedd sy’n meddu ar gymwysterau proffesiynol yma drwy'r flwyddyn i'ch cynorthwyo i wneud penderfyniadau cytbwys am eich camau nesaf a manteisio i'r eithaf ar eich potensial a'ch cyflogadwyedd

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn safle #2 o 46 sefydliad yn y categori ‘Gwasanaethau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ‘ yn y Baromedr Myfyrwyr Rhyngwladol Byd-eang a Baromedr Myfyrwyr Hydref 2015.

Gall ein Hymgynghorwyr Gyrfaoedd eich cynorthwyo gyda phob agwedd ar gynllunio’ch gyrfa:

 • Dewis gyrfa

 • Strategaethau chwilio am swydd

 • Gweithdrefnau gwneud cais a CV

 • Technegau cyfweld

 • Profiad gwaith

 • Newidiadau i gyrsiau
 • Opsiynau ar gyfer astudio pellach

Rydym hefyd yn postio gwybodaeth am swyddi gwag lleol a chenedlaethol, digwyddiadau sy’n gysylltiedig â gyrfaoedd, a llwybrau gyrfaol ar ein tudalen facebook (Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi sant) ac ar Twitter (@uwtsdcareers).

Lleolir y Gwasanaeth Gyrfaoedd yn ganolog ar bob campws: 

 • Caerfyrddin - Canolfan Myddfai, y tu ôl i Undeb y Myfyrwyr
 • Llambed – Adeilad Caergaint, drws nesaf i’r CAD (Llyfrgell)
 • Abertawe – campws Mount Pleasant, yn union wrth y Brif Dderbynfa
 • Llundain – prif gampws

Ein horiau agor yw:

 • Llun i  Iau 9.00am–5.00pm
 • Gwener 9.00am–4.30pm

Mae cyfweliadau 1:1 ar gyfarwyddyd gyrfa ar gael drwy apwyntiad; mae apwyntiad fel arfer yn para am hyd at 1 awr. Croeso hefyd i chi alw i mewn i'r Gwasanaeth Gyrfaoedd unrhyw bryd os bydd gennych ymholiad cyflym neu os hoffech ddefnyddio’n llyfrgell o wybodaeth ac adnoddau gyrfaol.

Os na allwch ymweld â’r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn bersonol, cewch gael at ein cymorth a’n gwasanaethau drwy e-bostio neu ffonio'r Ymgynghorydd Gyrfaoedd a leolir ar eich campws, fel rhan o’n gwasanaeth e-arweiniad.  Ewch at ‘Ein Hymgynghorwyr Gyrfaoedd’ am fanylion cyswllt.

Campws Caerfyrddin

Mark Thomas
Ffôn: 01267 676829
E-bost: mark.thomas@uwtsd.ac.uk

Campws Llambed

Jane Bellis (ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd)
Ffôn: 01570 424973
E-bost: j.bellis@uwtsd.ac.uk 

Helen Davies (Cyfnod Mamolaeth)
Ffôn: 01570 424973
E-bost: helen.l.davies@uwtsd.ac.uk

Campws Abertawe

Val Davidge (Cydlynydd Gwasanaeth Gyrfaoedd)
Ffôn: 01792 481222
Ebost: val.davidge@uwtsd.ac.uk

Campws Llundain

Maristela Parfitt
Ffôn: 0207 566 7600
E-bost: maristela.parfitt@uwtsd.ac.uk

Job Search & Careers Resources Web-sites

Mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd wedi tanysgrifio i GoinGlobal, adnodd ardderchog ar gyfer gyrfaoedd a chyflogaeth mewn gwledydd eraill. Mae’n cynnwys gwybodaeth wlad-benodol ac mae’n arf ymchwil ar gyfer dod o hyd i gyfleoedd gwaith gartref a thramor.

Dilynwch y ddolen ganlynol i gael mynediad i Goinglobal o unrhyw gyfrifiadur ar eich campws. Gall myfyrwyr greu cyfrif personol ac wedyn defnyddio'r cyfrif hwnnw i fewngofnodi i GoinGlobal o unrhyw gyfrifiadur oddi ar y campws drwy’r un dolenni isod. Am resymau diogelwch, rhaid ailsefydlu cyfrif newydd bob chwe mis (180 diwrnod)

URL Canllaw Gyrfaoedd mewn Gwledydd Eraill: https://online.goinglobal.com

URL Canllaw Dinasoedd UDA/Canada: http://online.usacareerguides.com

Mae'n dda gennym glywed sut mae'n graddedigion yn dod ymlaen, ac rydym hefyd yn llunio adroddiad bob blwyddyn i ddarparu gwybodaeth ar 'gyrchfannau' graddedigion y flwyddyn flaenorol. Felly cadwch mewn cysylltiad a rhowch eich newyddion i ni drwy e-bostio CareersDLHE@uwtsd.ac.uk  unrhyw bryd. Cadwch lygad allan hefyd am ein lltthyr a anfonwn ychydig fisoedd ar ôl i chi gwbihau'ch astudiaethau. 

Mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth ar gyfer:

 • Cyflogwyr
 • Cyrff gwirfoddol & elusennau
 • Darparwyr cyfleoedd eraill e.e. rhaglenni addysgu dramor, profiad gwaith dramor ayb.
 • Darparwyr eraill yn ychwanegol at yr uchod, sy’n dymuno hysbysebu swyddi gwag a chyfleoedd i Fyfyrwyr a Graddedigion e.e. Cyrff proffesiynol

Gallwn ni, fel Gwasanaeth Gyrfaoedd y brifysgol, gefnogi’r darparwyr swyddi/cyfleoedd uchod yn y ffyrdd canlynol:

 • Hysbysebu drwy gyfleuster Gwasanaeth Gyrfaoedd y brifysgol ar Facebook
 • E-bostio cynlluniau/rhaglenni gradd penodol (ni allwn e-bostio pob myfyriwr oherwydd ein polisi)
 • Ymweld â champysau er mwyn hybu’ch sefydliad yn bersonol, a swyddi/cyfleoedd. Gallwn hefyd hybu’r ymweliad fel ‘digwyddiad’ drwy’n gwefan
 • I’r rhai sydd am recriwtio Athrawon yn unig:
 • Rydym yn cynnig ffair Recriwtio Athrawon ar ein campysau yn Abertawe a Chaerfyrddin
 • Gallwn e-bostio hyfforddeion Addysgu blwyddyn olaf a graddedigion diweddar gyda’r swyddi diweddaraf ym maes Addysgu

Gwybodaeth bellach

Nodwch fod y gwasanaethau uchod ar gael i chi yn rhad ac AM DDIM. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am ein Protocol ar gyfer trin swyddi/cyfleoedd drwy’n Protocol i Gyflogwyr a Darparwyr cyfleoedd eraill

I’r rhai sy’n dymuno

 • Hybu swyddi gwag yn hawdd drwy gyfleuster Gwasanaeth Gyrfaoedd y brifysgol ar Facebook, gweler y fformat yma sy’n amlinellu'r wybodaeth y byddai ei hangen arnom i’w hystyried: Vacancy & Opportunity Details Form
 • Ymweld â champysau yn bersonol, gweler y fformat yma sy’n amlinellu'r wybodaeth y byddai ei hangen arnom i’w hystyried Events Promotion Form

Os oes gennych ymholiadau parthed unrhyw o’r uchod mae croeso i chi gysylltu â ni drwy careers@uwtsd.ac.uk