UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Rheolaeth Busnes Rhyngwladol (BA)

Rheolaeth Busnes Rhyngwladol (BA)

Ymgeisio Nawr

Nod y BA Rheolaeth Busnes Rhyngwladol yw datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i lwyddo mewn amgylchedd busnes byd-eang cymhleth sy’n newid yn gyson. Mae gan gwricwlwm y cwrs ffocws ryngwladol sy’n cynnwys opsiwn i astudio dramor.

Mae’r cwrs yn ymgorffori egwyddorion cyflogadwyedd myfyrwyr a datblygiad gyrfa drwy ei gymhwysiad ymarferol o gysyniadau a damcaniaethau academaidd perthnasol i’r gweithle rhyngwladol. Mae pob pwnc a astudir ar y rhaglen yn berthnasol i fyd gwaith, ar draws disgyblaethau a sectorau arbenigol.

Y sgiliau a ddatblygir i lwyddo’n academaidd yw’r rheiny hefyd sydd eu heisiau gan gyflogwyr rhyngwladol ac i astudio lefelau uwch. Mae hyblygrwydd y rhaglen yn caniatáu i fyfyrwyr arbenigo neu barhau â’u hastudiaethau cyffredinol i gadw eu hopsiynau ar agor yn amodol ar y tueddiadau yn y farchnad waith.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Rheolaeth Busnes Rhyngwladol (BA)
Cod UCAS: IBM1
Gwnewch Gais drwy UCAS

Mae’r BA Busnes Rhyngwladol wedi’i anelu at fyfyrwyr adref, y DU, Ewropeaidd a rhyngwladol o amrywiaeth o gefndiroedd academaidd a galwedigaethol. Mae’r radd ar gael yn rhaglen amser llawn tair blynedd neu’n gwrs ‘atodol’ un flwyddyn ar gyfer myfyrwyr sy’n trosglwyddo o raglenni eraill. 

BA: 3 blynedd Llawn Amser

Modd Mynediad Uniongyrchol Rhyngwladol Blwyddyn Olaf.

Bydd myfyrwyr sy’n dewis y modd hwn yn astudio’r modwl Cyfathrebu Busnes Rhyngwladol mewn fformat bloc, ar ddechrau eu hamser yn astudio. Byddant yn elwa o gwnsela a chymorth personol i sefydlu sylfaen ar gyfer eu hastudiaethau parhaus. Byddant yn astudio’r pum modwl arall (20 credyd yr un, lefel 6) ac yn elwa bob tro o integreiddiad llawn i weithgareddau ehangach y Gyfadran e.e. Wythnosau Mentergarwch a Diwydiant, cyflwyniadau gan westeion, cyfleoedd i roi cynnig ar gystadlaethau diwydiant/rheolaeth neu ddatblygu cynlluniau busnes i ddechrau eu mentrau eu hunain.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth
Enw'r cyswllt:: Davina Wyn Evans


Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Cael eich addysgu gan staff sydd â phrofiad o’r diwydiant ac yn seilio’u gwaith ar ymchwil.
 2. Sgiliau cyflogadwyedd wedi’u mewnosod ar draws yr holl fodylau.
 3. Profiadau byd go iawn.
 4. Amrywiaeth y modylau a’r asesiadau dilys.
 5. Y cyfle i astudio dramor. 
 6. Lleoliad yng nghanol y ddinas sydd â mynediad rhwydd at gysylltiadau cludiant cyhoeddus.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r rhaglen hon yn cynnig profiad galwedigaethol sy’n heriol yn academaidd sy’n ymgorffori dulliau addysgu ac asesu arloesol. Bydd disgwyl i fyfyrwyr fod yn weithredol wrth rheoli eu profiad dysgu, bod yn greadigol a manteisio ar gyfleoedd i ddatblygu nhw eu hunain. Mae’r cyfle i astudio busnes a rheolaeth ar waith yn brofiad deallusol boddhaus sydd hefyd yn darparu sylfaen cadarn ar gyfer datblygu eu gyrfa yn y dyfodol.

Lluniwyd y rhaglen gyda phwyslais ar ddysgu yn y gwaith er mwyn datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd i baratoi at yrfa mewn busnes rhyngwladol. Bydd strategaethau dysgu arloesol yn alwedigaethol eu natur er mwyn datblygu myfyrwyr sydd â ffocws lleol a rhyngwladol nodedig a chanddynt y rhinweddau y mae cyflogwyr yn gofyn amdanynt. Mae safbwynt rhyngwladol y Brifysgol a’i hintegreiddiad gyda chyflogwyr a chymdeithasau proffesiynol yn sicrhau y cewch chi gynnwys perthnasol tu hwnt a chyfredol. Mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol yn gysylltiedig â’r pwnc a phrofiadau cymdeithasol gan gynnwys ystod o deithiau maes astudio cyffrous a fydd yn cyfoethogi eich profiad myfyriwr ymhellach fyth.

Mae sgiliau rheoli TGCh, cyfathrebu gyda chymheiriaid a sefydliadau allanol, rhifedd, datrys problemau, rhyngweithio mewn timau, rhesymu moesegol, gwerthuso beirniadol, hunan-reoli ac arweinyddiaeth wedi cael canmoliaeth arbennig.  Mae cynnydd myfyrwyr drwy’r rhaglen yn sicrhau eu bod eu hunan hyder yn cynyddu ac y byddant yn gallu rheoli eu dysgu eu hunain. Bydd graddedigion wedi datblygu hunan hyder a’r gallu i weithio mewn amgylcheddau amrywiol a chyfathrebu ar amrywiaeth eang o lefelau. Bydd cynnwys cyflogwyr, siaradwyr gwadd a sefydliadau eraill wrth ddarparu’r rhaglen yn rhoi i fyfyrwyr gyfleoedd i ryngweithio gyda rhwydweithiau allanol a gweld perthnasedd eu hastudiaethau.

Pynciau Modylau

Mae modylau’n cynnwys:

 • Rheoli Prosiectau a Datblygiad Proffesiynol
 • Cyflwyniad i’r Gweithle Digidol
 • Arloesi Entrepreneuraidd
 • Rheolaeth Ariannol
 • Rheolaeth Strategol a Chynaliadwyedd
 • Astudio Dramor yn Annibynnol
 • Moeseg Fyd-eang
 • Cyfathrebu Busnes Rhyngwladol
 • Prosiect Ymgynghori Rhyngwladol
 • Rheolaeth Cyfarfodydd Rhyngwladol

Mae’r cwrs yn mabwysiadu ymagwedd fodwlar ac mae’n gofyn i fyfyrwyr astudio modylau cyfwerth â 120 credyd y flwyddyn gydag amrywiaeth o opsiynau craidd a dethol ar wahanol gyfnodau dilyniant myfyriwr. 

Mae Blwyddyn 1 yn darparu sylfaen generig i ddisgyblaethau allweddol busnes a rheolaeth a datblygiad sgiliau personol. Mae yna gydran prosiect ymgysylltu â’r gymuned a gynlluniwyd i ymgyfarwyddo myfyrwyr gyda chymhwysiad cysyniadau allweddol mewn lleoliad gwaith ymarferol. Mae pob modwl yn orfodol. 

Mae Blwyddyn 2 yn adeiladu ar yr uchod ac yn datblygu gwybodaeth o’r byd busnes rhyngwladol mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau fel cyllid, marchnata ac AD.

Mae Blwyddyn 3 yn datblygu hyn ymhellach fyth trwy fwy o ddadansoddi a chymhwyso ymarferol gan astudio strategaeth, ffactorau diwylliannol, a materion arweinyddiaeth a rheolaeth mewn cyd-destun byd-eang. Bydd hefyd cyfle i ddewis o blith ystod o opsiynau sy’n cyd-fynd â’r modylau craidd. Bydd myfyrwyr hefyd yn cwblhau prosiect ymgynghori cyfundrefnol estynedig ar thema rhyngwladol perthnasol a negodwyd a ddyluniwyd i ddarparu cyngor ymarferol i sefydliad o ran sut i wella yn yr arena rhyngwladol.

Asesiad

Mae dulliau asesu yn amrywio o fodwl i fodwl ond gallwch ddisgwyl ystod o asesiadau gan gynnwys gwaith cwrs, gwaith ymarferol ac arholiadau. Mae asesiadau’n cyfuno trylwyredd academaidd gyda thasgau “byd go iawn” sy’n dangos gallu myfyriwr i gymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau’n ystyrlon.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Campws Busnes Abertawe

Gwybodaeth allweddol

Staff
 • Richard Dunstan
 • Michael Davies
 • Gareth Hughes
 • Julie Hayward
 • Marie Pitson
 • Caroline Jawad
Meini Prawf Mynediad

88 o bwyntiau UCAS.

Mae’r radd yn croesawu’r rheiny sydd eisoes wedi astudio meysydd pwnc eraill yn ogystal â’r ymgeiswyr hynny sydd wedi astudio’r pwnc hwn yn y gorffennol. Hefyd, gall ymgeiswyr â phrofiad gwaith, ond dim llawer o gymwysterau ffurfiol, ymuno â’r rhaglen yn dilyn asesiad o’u haddasrwydd. Yn arbennig, mae’r rhaglen yn croesawu ymgeiswyr sydd â dyfarniadau Safon Uwch ac Edexcel yn ogystal ag ystod o dystysgrifau eraill ar y lefel hon gan gyrff y DU, UE a Rhyngwladol.

Derbynnir cymwysterau cyfwerth eraill a bydd y panel derbyn yn ystyried pob cais yn unigol. Sylwer hefyd nad yw ein cynigion wedi’u seilio ar eich cyraeddiadau academaidd yn unig; rydym yn ystyried eich ystod lawn o sgiliau, profiad a chyraeddiadau wrth ystyried eich cais. 

Mae graddau’n bwysig; ond, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o ystod eang o gefndiroedd. I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis gwrs rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â’ch cymwysterau.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae’r farchnad waith ryngwladol yn fwyfwy cystadleuol ac mae ein graddedigion yn gadael gyda gwybodaeth pwnc sylweddol a sgiliau perthnasol a ddyluniwyd i fodloni gofynion cyflogwyr. Mae’r gyrfaoedd sy’n bosibl yn amrywiol iawn gan gynnwys mynediad (a hynny’n aml heb eithriadau) i’r galwedigaethau rheoli, rhaglenni hyfforddi rheolwyr mewn sefydliadau ariannol, gwasanaethau neu weithgynhyrchu, rheoli mewn sefydliadau yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, hunangyflogaeth, addysg athrawon neu astudiaethau pellach ar lefel meistr neu PhD.

Mae’r gyfadran yn cynnig MBA gydag arbenigedd busnes rhyngwladol ar gyfer y rheiny sy’n dymuno ymgymryd ag astudiaethau pellach. Mae’r hyblygrwydd a geir wrth astudio ar y rhaglen yn rhoi i fyfyrwyr y grym i lywio eu hastudiaethau tuag at eu huchelgeisiau gyrfaol ac amgylchiadau personol. Trwy ryngweithio’r rhaglen â chyflogwyr, mae’r posibilrwydd o integreiddio dysgu yn y gweithle ac interniaethau yn pwysleisio ymhellach cyflogadwyedd graddedigion a pha mor gyfredol yw cynnwys y rhaglen. Mae integreiddiad myfyrwyr y DU, UE a rhyngwladol a chymdeithas Alumni cryf yn hwyluso rhwydweithio a sefydlu perthnasau cryf am oes. Mae llawer o’n graddedigion bellach yn gweithio i gwmnïau rhyngwladol ledled y byd.

Costau Ychwanegol

Costau ychwanegol y telir amdanynt gan y myfyriwr

Ar draws y sefydliad, rydym yn ceisio’n gyson i gyfoethogi profiad myfyrwyr ac o ganlyniad efallai y bydd costau ychwanegol i’r myfyrwyr ar weithgareddau a fydd yn ychwanegu gwerth at eu haddysg. Lle bo’n bosibl, cedwir y costau hyn mor isel â phosibl, a bydd gweithgareddau ychwanegol yn ddewisol.

Costau teithiau mes a lleoliadau

Bydd teithiau maes, dewisol, ar gael i fyfyrwyr. Bydd y costau ar gyfer teithiau yn y DU a rhai rhyngwladol yn cael eu dosbarthu ar ddechrau’r flwyddyn academaidd.

Bydd myfyrwyr sy’n ymgymryd â lleoliadau tramor yn gorfod talu am gostau teithio, byw ac efallai llety hefyd. Bydd y swm yn amodol ar y lleoliad a chyflwr presennol punt y DU. Bydd costau Visa ychwanegol yn daladwy i fyfyrwyr sy’n ymgymryd â lleoliadau yn Unol Daleithiau America.

Bydd disgwyl i fyfyrwyr dalu pedair wythnos cyn i deithiau maes ddigwydd. Costau teithio a visa ar gyfer lleoliadau tramor – tri mis cyn ymadael.

Dyfyniadau Myfyrwyr

Rwyf wedi treulio 8 mis yma, ac mae’n amser wirioneddol gwerthfawr a diddorol! Rwyf wedi dysgu cymaint o wybodaeth, profi gwahanol ffordd o fyw a gweld tirlun anhygoel yn y wlad yma. Rwyf hefyd wedi dod i adnabod cymaint o bobl gyfeillgar a hyfryd, gan gynnwys y staff addysgu yma yn yr ysgol.  – Ya Zheng (myfyriwr Lefel 6 blaenorol o Wuhan). 

Hoffwn ddiolch i chi am semester cofiadwy, llawn hwyl a fydd yn gofiadwy i ni ac rydym yn gwerthfawrogi pa mor barod eu cymwynas a hawdd siarad â nhw y mae’r tiwtoriaid yma.

Cheau Ling a Hui Qi (Myfyrwyr Lefel 6 blaenorol o IUMW).

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.