BA Rheolaeth Busnes

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr gydag ansawdd yr addysgu yn Astudiaethau Busnes – The Times & The Sunday Times Good University Guide 2019.

Mae’r BA (Anrh) Rheolaeth Busnes yn rhaglen arloesol lle mae’r addysgu wedi’i seilio ar brosiectau busnes byw, astudiaethau achos, interniaethau a phrofiad gwaith.

Dyluniwyd y rhaglen mewn ymgynghoriad ag arbenigwyr y diwydiant, gan roi mynediad i fyfyrwyr at yr wybodaeth academaidd ddiweddaraf a sgiliau diwydiannol ymarferol.  

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: N200
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
3 blynedd

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Busnes Abertawe
E-bost Cyswllt:
beth.cummings@pcydds.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   Cymraeg

Facebook‌  Twitter‌  UCAS


Siarad Cymraeg?
Speak Welsh?

40 credyd ar gael yn Gymraeg
40 credits available in WelshMae’r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno rhagori mewn gyrfa Busnes a Rheolaeth. Mae’r rhaglen yn rhannu blwyddyn gyntaf gyffredin, ac yn ystod hon, byddwch yn ymgymryd ag ystod o fodylau gorfodol sy’n cwmpasu nifer o ddisgyblaethau disgyblaeth, gan ddarparu dealltwriaeth eang o fusnes a rheolaeth. Mae hyn yn eich caniatáu, fel myfyriwr, i gael dealltwriaeth dda o egwyddorion ystod eang o feysydd pwnc gan hefyd rhoi’r cyfle i arbenigo mewn disgyblaeth arbennig (fel marchnata, adnoddau dynol, cyllid a chyfrifeg) os dymunir.  Mae’r rhaglen wedi’i datblygu ar y cyd â chyflogwyr i sicrhau bod y sgiliau cyflogadwyedd a phroffesiynol perthnasol yn cael eu datblygu ochr yn ochr â manyldeb academaidd rhaglen radd.

Mae’r Ysgol Fusnes wedi hen sefydlu perthnasoedd gyda busnesau lleol a rhanbarthol i ddarparu rhaglen o weithgareddau allgyrsiol integredig. Mae hyn yn rhoi i’n myfyrwyr ystod o gysylltiadau, cyfleoedd a phrofiadau sy’n rhan o’r profiad dysgu, ond sydd hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth, sgiliau a medrau ymarferol eu hunain er mwyn gallu trosglwyddo o addysg i gyflogaeth.  

Ymhlith y modylau, mae:

 • Rheolaeth Prosiectau a Datblygiad Proffesiynol
 • Cyflwyniad i’r Gweithle Digidol
 • Marchnata ar Waith
 • Deallusrwydd Digidol a Dadansoddeg
 • Interniaeth Cymhwysol
 • Datblygu Arfer Broffesiynol
 • Prosiect Ymgynghoriaeth
 • Cyllid ar gyfer Busnes  
 • Cyfraith Contract
 • Y cyfle i astudio mewn Ysgol a ddaeth yn 1af yng Nghymru ac yn y 15 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr mewn Rheolaeth
 • Cyfraniad staff sydd â phrofiad o ddiwydiant, ac y mae eu gwybodaeth yn seiliedig ar ymchwil, at yr addysgu.
 • Y cyfle i astudio dramor.
 • Y cyfle i ymgymryd ag o leiaf dau interniaeth yn ystod y rhaglen tair blynedd
 • Sgiliau cyflogadwyedd wedi’u mewnosod ym mhob modwl 
 • Profiadau byd go iawn
 • Amrywiaeth y modylau ac asesiadau dilys
 • Cyfle i astudio rhai modylau drwy gyfrwng y Gymraeg
 • Beth Cummings
 • Dr Gareth Hughes
 • Julie Potter
 • Will Fleming
 • Christopher Thomas
 • Jayne Woodman
 • Dr Sandra Dettmer
 • Ian Jackson
 • Manjit Biant

Mae’r dulliau asesu’n amrywio o fodwl i fodwl ond gallwch ddisgwyl ystod o asesiadau gan gynnwys, gwaith cwrs, gwaith ymarferol ac arholiadau. Mae asesiadau’n cyfuno manylrwydd academaidd gyda thasgau “byd go iawn” sy’n arddangos gallu myfyriwr i gymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau’n ystyrlon.

88 o Bwyntiau UCAS

Mae cyfradd cyflogaeth myfyrwyr sy'n graddio o'r rhaglen yn uchel. Hefyd, mae nifer fawr o raddedigion yn symud ymlaen i astudiaethau ôl-raddedig yn y brifysgol hon a phrifysgolion eraill.

Mae ein graddau busnes yn rhoi i fyfyrwyr ystod eang o sgiliau y mae ystod o gyflogwyr yn chwilio amdanynt. O ganlyniad i natur hyblyg ac eang y rhaglen bydd graddedigion yn gymwys i fynd i weithio mewn ystod o ddiwydiannau a sectorau gan gynnwys  y sectorau dielw, cyhoeddus a phreifat.   Yn 2015/16 roedd 98% o raddedigion yr Ysgol Fusnes mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach ar ôl chwe mis. 

Mae’r Ysgol Fusnes yn cynnig cymorth lleoliad pwrpasol gyda chyngor diwydiant-benodol yn cael ei gynnig gan arbenigwyr yn y ddisgyblaeth. Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ymgymryd â lleoliadau/interniaethau fel rhan o’u rhaglen radd a/neu yn ychwanegol i’r modylau a addysgir. Hefyd, fe fydd yna gyfleoedd i ymuno â rhaglenni Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) y cyrff diwydiannol cysylltiedig.