BA Rheolaeth Busnes

BA Rheolaeth Busnes

Mae’r BA (Anrh) Rheolaeth Busnes yn rhaglen arloesol lle mae’r addysgu wedi’i seilio ar brosiectau busnes byw, astudiaethau achos, interniaethau a phrofiad gwaith.

Dyluniwyd y rhaglen mewn ymgynghoriad ag arbenigwyr y diwydiant, gan roi mynediad i fyfyrwyr at yr wybodaeth academaidd ddiweddaraf a sgiliau diwydiannol ymarferol.  

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: N200
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
3 blynedd

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Busnes Abertawe
Enw Cyswllt:
Beth Cummings
E-bost Cyswllt:
beth.cummings@pcydds.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegMae’r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno rhagori mewn gyrfa Busnes a Rheolaeth. Mae’r rhaglen yn rhannu blwyddyn gyntaf gyffredin, ac yn ystod hon, byddwch yn ymgymryd ag ystod o fodylau gorfodol sy’n cwmpasu nifer o ddisgyblaethau disgyblaeth, gan ddarparu dealltwriaeth eang o fusnes a rheolaeth. Mae hyn yn eich caniatáu, fel myfyriwr, i gael dealltwriaeth dda o egwyddorion ystod eang o feysydd pwnc gan hefyd rhoi’r cyfle i arbenigo mewn disgyblaeth arbennig (fel marchnata, adnoddau dynol, cyllid a chyfrifeg) os dymunir.  Mae’r rhaglen wedi’i datblygu ar y cyd â chyflogwyr i sicrhau bod y sgiliau cyflogadwyedd a phroffesiynol perthnasol yn cael eu datblygu ochr yn ochr â manyldeb academaidd rhaglen radd.

Mae’r Ysgol Fusnes wedi hen sefydlu perthnasoedd gyda busnesau lleol a rhanbarthol i ddarparu rhaglen o weithgareddau allgyrsiol integredig. Mae hyn yn rhoi i’n myfyrwyr ystod o gysylltiadau, cyfleoedd a phrofiadau sy’n rhan o’r profiad dysgu, ond sydd hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth, sgiliau a medrau ymarferol eu hunain er mwyn gallu trosglwyddo o addysg i gyflogaeth.  

Ymhlith y modylau, mae:

 • Rheolaeth Prosiectau a Datblygiad Proffesiynol
 • Cyflwyniad i’r Gweithle Digidol
 • Marchnata ar Waith
 • Deallusrwydd Digidol a Dadansoddeg
 • Interniaeth Cymhwysol
 • Datblygu Arfer Broffesiynol
 • Prosiect Ymgynghoriaeth
 • Cyllid ar gyfer Busnes  
 • Cyfraith Contract
 • Y cyfle i astudio mewn Ysgol a ddaeth yn 1af yng Nghymru ac yn y 15 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr mewn Rheolaeth
 • Cyfraniad staff sydd â phrofiad o ddiwydiant, ac y mae eu gwybodaeth yn seiliedig ar ymchwil, at yr addysgu.
 • Y cyfle i astudio dramor.
 • Y cyfle i ymgymryd ag o leiaf dau interniaeth yn ystod y rhaglen tair blynedd
 • Sgiliau cyflogadwyedd wedi’u mewnosod ym mhob modwl 
 • Profiadau byd go iawn
 • Amrywiaeth y modylau ac asesiadau dilys
 • Cyfle i astudio rhai modylau drwy gyfrwng y Gymraeg
 • Beth Cummings
 • Dr Gareth Hughes
 • Julie Potter
 • Will Fleming
 • Christopher Thomas
 • Jayne Woodman
 • Dr Sandra Dettmer
 • Ian Jackson
 • Manjit Biant

Mae’r dulliau asesu’n amrywio o fodwl i fodwl ond gallwch ddisgwyl ystod o asesiadau gan gynnwys, gwaith cwrs, gwaith ymarferol ac arholiadau. Mae asesiadau’n cyfuno manylrwydd academaidd gyda thasgau “byd go iawn” sy’n arddangos gallu myfyriwr i gymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau’n ystyrlon.

88 o Bwyntiau UCAS

Mae cyfradd cyflogaeth myfyrwyr sy'n graddio o'r rhaglen yn uchel. Hefyd, mae nifer fawr o raddedigion yn symud ymlaen i astudiaethau ôl-raddedig yn y brifysgol hon a phrifysgolion eraill.

Mae ein graddau busnes yn rhoi i fyfyrwyr ystod eang o sgiliau y mae ystod o gyflogwyr yn chwilio amdanynt. O ganlyniad i natur hyblyg ac eang y rhaglen bydd graddedigion yn gymwys i fynd i weithio mewn ystod o ddiwydiannau a sectorau gan gynnwys  y sectorau dielw, cyhoeddus a phreifat.   Yn 2015/16 roedd 98% o raddedigion yr Ysgol Fusnes mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach ar ôl chwe mis. 

Mae’r Ysgol Fusnes yn cynnig cymorth lleoliad pwrpasol gyda chyngor diwydiant-benodol yn cael ei gynnig gan arbenigwyr yn y ddisgyblaeth. Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ymgymryd â lleoliadau/interniaethau fel rhan o’u rhaglen radd a/neu yn ychwanegol i’r modylau a addysgir. Hefyd, fe fydd yna gyfleoedd i ymuno â rhaglenni Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) y cyrff diwydiannol cysylltiedig.