Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Systemau Electroneg Mewnblanedig (BEng, HND, HNC)

Systemau Electroneg Mewnblanedig (BEng, HND, HNC)

Mae galw wedi bod ers talwm yn y diwydiant am arbenigwr cyfrifiaduron sy’n gallu deall ymagwedd caledwedd, meddalwedd a chyfathrebu systemau cyfrifiadurol ac electronig.

Er bod llawer o gyrsiau yn cwmpasu un neu’r llall o’r pynciau pwysig hyn bydd y rhaglen hon yn eich addysgu yn yr holl feysydd hyn.

BCS- the Chartered Institute for IT Logo Cisco Networking Academy Logo EC Council Academia Partner Logo


CADW LLE AR DDIWRNOD AGORED CADW LLE AR DDIWRNOD BLASU CAIS AM WYBODAETH Gwnewch Gais Nawr blog cyfrifiadur
E-bost Cyswllt: computing@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Dr Stephen Mosey

Ffioedd Dysgu 2021/22:
£9,000
£13,500

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Mae’r cynllun gradd hwn wedi’i ddylunio i gynhyrchu graddedigion sydd â’r medrau addas i weithio yn niwydiant systemau cyfrifiadura a gwybodaeth y DU sy’n tyfu’n gyflym. Trwy ein cysylltiadau diwydiannol, rydym hefyd wedi datblygu strwythur rhaglen i roi i fyfyrwyr y sgiliau diweddaraf ynghyd â gwerthfawrogiad o ofynion y diwydiant. Bydd myfyrwyr yn cael llawer o brofiad o dechnolegau modern.
 2. Dylai’r sawl sy’n gwneud cais i’r rhaglen hon fod yn rifog a chanddynt feddwl rhesymegol, ac mae’n debygol eu bod cynt wedi astudio peirianneg, gwyddoniaeth, mathemateg neu dechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu. Bydd y cyfryw fyfyrwyr yn ceisio sgiliau caledwedd, meddalwedd ac electroneg.
 3. Byddant yn ceisio dod yn arbenigwyr cyfrifiadurol sy’n deall caledwedd, meddalwedd ac agwedd gyfathrebu systemau cyfrifiadurol ac electronig. Byddai graddedigion yn chwilio am swyddi fel peirianwyr dylunio, peirianwyr dylunio electroneg, peirianwyr systemau cyfathrebu ayb

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd y cwrs BEng/HND/HNC Peirianneg Electroneg hwn yn datblygu gwybodaeth o systemau caledwedd a meddalwedd sydd ei angen ar gyfer cyfrifiaduron modern. Hefyd, mae’n canolbwyntio ar electroneg analog, electroneg ddigidol, microbroseswyr a phrosesu signalau digidol a chyfathrebu.

Rhoddir pwyslais ar ymarferion ymarferol i atgyfnerthu’r cysyniadau damcaniaethol a drafodir mewn darlithoedd. Gwneir defnydd helaeth o becynnau meddalwedd o safon ddiwydiannol, fel Matlab, Xilinx, Mentor Graffics a Visual Development Studio Microsoft.

Mae gan yr Ysgol systemau prosesu signalau digidol a datblygu synthesis digidol sy’n bosibl  drwy gyfraniadau offer gan Xilinx a Texas Instruments, mae hyn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gael profiad uniongyrchol o’r dechnoleg orau sy’n cael ei defnyddio ar hyn o bryd yn y diwydiant.


Cafwyd newid mewn tueddiad o gwmnïau dylunio a gweithgynhyrchu ar raddfa fawr i FBaChau bach, uchel eu sgil. Felly, gall myfyrwyr yn y cyfryw amgylchedd fod ag agen ystyried dechrau eu busnes eu hunain.

Nod gyffredinol y rhaglen hon yw datblygu myfyrwyr sydd â’r medrau i weithio yn y diwydiannau systemau cyfrifiadura ac electroneg. Trwy nifer o gysylltiadau diwydiannol, mae’r ysgol wedi sefydlu galw diwydiannol cryf am y rhaglen hon. Caiff yr arbenigedd a’r sgiliau y byddwch yn eu datblygu wrth greu a rheoli datrysiadau meddalwedd  a chaledwedd fel rhan o dîm eu parchu’n fawr gan gyflogwyr.

Pynciau Modylau

Modylau Blwyddyn 1 - BEng/HND/HNC

 • Sgiliau Academaidd a Chyflogadwyedd (20 credyd)
 • Pensaernïaeth a Rhwydweithiau Cyfrifiadurol (20 credyd)
 • Egwyddorion Trydanol ac Electronig (20 credyd)
 • Mathemateg (20 credyd)
 • Micros, Perifferolion a Rhyngweithio (20 credyd)
 • Datblygu Meddalwedd (20 credyd)

Sylwer: Bydd myfyrwyr HNC yn astudio’r modylau uchod dros 2 flynedd, rhan amser.

 Modylau Blwyddyn 2 - BEng/HND

 • Cyfathrebu a Phrotocolau (20 credyd)
 • Electroneg I (20 credyd)
 • Prosiect Grŵp Menter ac Arloesi (20 credyd)
 • Rheoli Prosiect a Dulliau Ymchwil (20 credyd)
 • Dyfeisiau Clyfar a Chysylltiedig 1 (20 credyd)
 • Trawsddygiaduron a Chyflyru Signalau (20 credyd)

 Modylau Blwyddyn 3 - BEng

 • Prosiect Mawr (40 credyd)
 • Rheolwyr Rhesymeg Rhaglenadwy Cymhwysol (20 credyd)
 • Electroneg II (credyd)
 • Dylunio Systemau Electroneg (20 credyd)
 • Dyfeisiau Clyfar a Chysylltiedig 2 (20 credyd)

Sylwer: Mae mynediad Blwyddyn Sylfaen ar gael hefyd. Gweler y Flwyddyn Sylfaen ar gyfer Cyfrifiadura ac Electroneg.  Mae gennym hefyd opsiynau “Blwyddyn ym Myd Diwydiant.”

Asesiad

Nod yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol yw cynhyrchu graddedigion sy’n helpu i siapio dyfodol cyfrifiadura ac electroneg. Mae cynnwys y cwrs yn gyfoes ac wedi’i lunio er mwyn annog cyflogadwyedd drwy gysylltiadau agos gyda chyflogwyr lleol a chenedlaethol.

Caiff myfyrwyr eu hasesu trwy gyfuniad o asesiadau ymarferol yn y labordy, aseiniadau, cyflwyniadau, prosiectau ac arholiadau. Yn aml, caiff modylau eu hasesu drwy aseiniadau, neu aseiniadau ac arholiadau. Gall y marc terfynol ar gyfer rhai modylau gynnwys gosod a chwblhau un neu fwy darn o waith cwrs yn ystod y modwl. Caiff gwaith prosiect ei asesu gan adroddiad ysgrifenedig a chyflwyniad.

Anogir myfyrwyr i ddefnyddio ein cysylltiadau gyda Chynghrair Meddalwedd Cymru a Go Wales i weithio ar gynlluniau masnachol ar gyfer eu modwl Prosiect Mawr. Mae Go Wales yn darparu’r cyfle i fynd ar leoliadau gwaith â chyflog gyda busnesau lleol.

Dolenni Cysylltiedig

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Cynnig Safon Uwch Nodweddiadol:

104 pwynt tariff UCAS gan gynnwys:

 • Dwy radd C Safon Uwch/AVCE; neu
 • Diploma Cenedlaethol BTEC graddau Teilyngdod, Teilyngdod, Teilyngdod; neu
 • Tystysgrif Genedlaethol BTEC graddau Teilyngdod, Pas; neu
 • NVQ Lefel 3 - Pas

Sylwer y dylai/gall pynciau Lefel Uwch gynnwys Mathemateg, TGCh, Ffiseg neu debyg. Mae TGAU Mathemateg gradd C neu uwch yn ddewisol.

Cynnig Safon Uwch Nodweddiadol ar gyfer HND:

48 pwynt tariff UCAS gan gynnwys:

 • Un radd C Safon Uwch/AVCE; neu
 • Diploma Cenedlaethol BTEC graddau Pas, Pas, Pas; neu
 • Tystysgrif Genedlaethol BTEC graddau Pas, Pas; neu
 • NVQ Lefel 3 - Pas

Dylai pynciau Lefel Uwch gynnwys, Mathemateg, TGCh, Ffiseg neu debyg.
Mae TGAU Mathemateg gradd C neu uwch yn ddewisol.

Cynnig Bagloriaeth Ryngwladol Nodweddiadol:

Cysylltwch â computing@uwtsd.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Arall:

Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rheiny sy’n cynnig cymwysterau amgen. Cysylltwch â computing@uwtsd.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Blwyddyn Sylfaen mewn STEM – COD UCAS:  HR3U

Cyfleoedd Gyrfa

Byddai ymgeiswyr y rhaglen hon yn meddu ar feddwl technegol ac efallai eu bod wedi astudio peirianneg, cyfrifiadura neu’r gwyddorau o’r blaen.

Byddant yn ceisio dod yn arbenigwyr cyfrifiadurol sy’n deall caledwedd, meddalwedd ac agwedd gyfathrebu systemau cyfrifiadurol ac electronig. Byddai graddedigion HND yn chwilio am swyddi technegydd dylunio rhwydwaith, technegydd dylunio electroneg, technegydd systemau cyfathrebu, ayb.

Dyma broffiliau rhai o raddedigion y rhaglen hon a lle maen nhw nawr:

Ceir tystebau gan raddedigion eraill.

Costau Ychwanegol

Mae’n bosibl cwblhau’r rhaglen astudio hon heb unrhyw gostau ychwanegol.

Efallai yr hoffai myfyrwyr brynu deunyddiau ar gyfer modylau, megis prif brosiect ond nid yw hyn yn ofynnol ac ni chaiff effaith ar y radd derfynol.

Dyfyniadau Myfyrwyr

Rhys Brown Peirianneg Drydanol

"Y peth gorau am y cwrs oedd ansawdd y dysgu."

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ewch i ymweld â’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Amherthnasol

Llety

Ewch i’n hadran Llety Abertawe i ddysgu rhagor.